Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af reglerne om ungdomsydelsens visitationsperiode)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 152 af 31. marts 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 49 A, STK. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

» STK. 4. For unge under 21 år skal beskæftigelsen efter stk. 2 påbegyndes inden for de første 2 uger efter ansøgningen om hjælp. Kommunalbestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at beskæftigelsen først skal påbegyndes inden for de første 5 uger efter ansøgningen om hjælp, når den unge har søgt om optagelse på en uddannelse, men endnu ikke har fået svar på ansøgningen. Vejlednings- og introduktionsprogrammet efter stk. 3 kan inden for de første 8 uger efter ansøgningen om hjælp, for unge omfattet af 2. pkt. dog 11 uger, træde i stedet for beskæftigelsen efter stk. 2.

STK. 5. For unge over 21 år og under 25 år skal beskæftigelsen efter stk. 2 påbegyndes inden for de første 13 uger efter ansøgningen om hjælp. Vejlednings- og introduktionsprogrammet efter stk. 3 kan inden for de første 19 uger efter ansøgningen om hjælp træde i stedet for beskæftigelsen efter stk. 2.

STK. 6. For unge under 25 år, der har forsørgelsespligt over for et barn, og som varetager den faktiske forsørgelse af barnet, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om at fravige de frister om påbegyndelse af beskæftigelse m.v., der er nævnt i stk. 4, 1. og 3. pkt., og stk. 5. Beslutningen skal være begrundet i hensynet til barnets forhold og til den unges uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige situation.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

2. I § 49 C, STK. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»De udbetalingsperioder, der er nævnt i 2. pkt., kan dog forlænges, jf. § 49 a, stk. 4, 2. pkt., og § 49 a, stk. 6.«

3. I § 49 C, STK. 1, 3. PKT., der bliver 4. pkt., ændres »disse perioder« til: »de perioder, der er nævnt i 1.-3. pkt.,».

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 152 af 31. marts 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 49 A, STK. 4-6, ophæves, og i stedet indsættes:

» STK. 4. Beskæftigelsen efter stk. 2 skal for unge under 21 år påbegyndes inden for de første 2 uger og for unge over 21 år og under 25 år inden for de første 13 uger efter ansøgningen om hjælp. Vejlednings- og introduktionsprogrammet efter stk. 3 kan for unge under 21 år inden for de første 8 uger og for unge over 21 år og under 25 år inden for de første 19 uger efter ansøgningen om hjælp træde i stedet for beskæftigelsen efter stk. 2.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 5.

2. § 49 C, STK. 1, 3. PKT., ophæves.

3. I § 49 C, STK. 1, 4. PKT., der bliver 3. pkt., ændres »de perioder, der er nævnt i 1.-3. pkt.,» til: »disse perioder«.

§ 3

STK. 1. § 1 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning til og med den 31. december 1993.

STK. 2. § 2 træder i kraft den 1. januar 1994.

§ 4

§ 1 har virkning for unge, der søger om kontanthjælp efter lovens ikrafttræden. § 2 har virkning for unge, der søger om kontanthjælp fra den 1. januar 1994.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 6. MAJ 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen