Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Øget fleksibilitet med hensyn til dagpasningsordninger for børn samt tilskud til private børnepasningsordninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 27.

september 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »dagpleje«: », jf. dog § 64, stk. 1, 2. pkt.«

2. I § 64, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »hjem«: »og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø«.

3. I § 64, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Varetages dagplejen af flere personer fra samme husstand, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn.«

4. I § 69 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilbud om ophold i daginstitution er sammen med dagpleje efter § 64 og pasningsordninger efter § 70 et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn, og ordningerne skal i samarbejde med forældrene og børnene skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

5. § 69, stk. 3, der bliver stk. 4, ophæves.

6. § 70 affattes således:

»§ 70. Kommunalbestyrelsen kan til private pasningsordninger for børn yde et tilskud pr. barn.

Stk. 2. Pasningsordninger efter stk. 1 er ikke omfattet af § 73, stk. 1, 3 og 4, dog kan forældrebetalingen ikke overstige 35 pct.

af udgifterne i tilsvarende kommunale pasningstilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen underretter Socialstyrelsen om pasningsordninger, inden der gives tilskud efter stk. 1.«

7. I § 72 indsættes som 2. pkt.:

»Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at pasningsordninger etableret efter § 70 ikke er omfattet af 1. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Socialministeren fremsætter forslag for Folketinget om revision af bistandslovens § 70 inden udgangen af folketingsåret 1992-93.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Aase Olesen

Officielle noter

Ingen