Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

(Perst.nr. 005-2001)

 

 

Herved meddeles det, at Finansministeriet, Personalestyrelsen og Akademikernes Centralorganisation har indgået vedlagte aftale af   25. januar 2001 om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Aftalen, der har virkning fra 1. januar 2001, træder i stedet for den hidtidige aftale af   20. januar 1997 om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

 

Opmærksomheden henledes på, at timelønssatsen pr. 1. januar 2001 er forhøjet til 188,46 kr. i grundbeløb i oktober 1997-niveau, svarende til i alt 200,15 kr. i oktober 2000-niveau.

 

Finansministeriets cirkulære af 20. januar 1997 ophæves med virkning fra 1. januar 2001.

Finansministeriet, den 25. januar 2001

Marianne Ho


AFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET, PERSONALESTYRELSEN OG AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OM EKSTERNE LEKTO-RERS ANSÆTTELSESFORHOLD VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

§ 1. Ansættelse

Ansættelse som ekstern lektor sker normalt for 3 år ad gangen. I særlige tilfælde kan ansættelse ske for en kortere periode.

 

Stk. 2. Ingen kan være ansat i en hovedstilling som lærer og som ekstern lektor ved samme institution.

 

Stk. 3. Et ledigt lektorat skal opslås, medmindre det besættes ved genansættelse af den hidtidige lektor.

 

Stk. 4. Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende efter fagkyndig bedømmelse i henhold til bestemmelserne herom er erklæret for kvalificeret hertil.

 

Stk. 5. Lektorer modtager ved ansættelsen et ansættelsesbrev samt et eksemplar af nærværende aftale.

 

§ 2. Arbejdsområde

Arbejdsområdet for de eksterne lektorer vil hovedsagelig bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejde og   rette opgaver til den løbende undervisning og til skriftlig eksamen samt eksaminere ved eksaminer og andre prøver.

 

§ 3. Arbejdsomfang

Før hvert semesters begyndelse foretages en opgørelse over det antal arbejdstimer, som vil påhvile lektoren. I opgørelsen medregnes tidsforbrug til egentlige undervisningstimer, vejledning, udarbejdelse af opgaver, der ikke indgår i den løbende undervisning, opgaveretning i den løbende undervisning og ved skriftlig eksamen, mundtlige eksaminationer, ledelse af seminarer o.l. Endvidere medregnes den tid, der påregnes at medgå til forberedelse af forelæsninger og anden egentlig undervisning.

 

Stk. 2. Til hver forelæsning eller hertil svarende undervisningstime medregnes 2½ time til forberedelse.

 

Stk. 3. Til mundtlig eksamination fastsættes forberedelsestiden til maksimalt 1 time pr. eksaminationstime.

 

Stk. 4. Eventuelt tidsforbrug til deltagelse i møder i kollegiale organer medregnes ikke.

 

§ 4.

På grundlag af den i § 3 nævnte opgørelse fastsættes forud for hvert semester det samlede antal arbejdstimer, som det i det pågældende semester vil påhvile vedkommende lektor at varetage.

 

Stk.   2. Det arbejdstimetal, der er forbundet med en ekstern lektors undervisning, kan ikke overstige 500 timer årligt. Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt. Hvis timetallet overstiger 500 timer årligt, orienteres vedkommende forhandlingsberettigede organisation herom. Orienteringen skal indeholde en begrundelse.

 

Stk. 3 . Det meddeles lektoren på et så tidligt tidspunkt som muligt, hvad antallet af arbejdstimer i det kommende semester vil udgøre.

 

§ 5. Aflønning

Timelønnen pr. arbejdstime udgør 188,46 kr. i grundbeløb (niveau 1. oktober 2000).

 

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte timeløn reguleres i overensstemmelse med den for statens tjenestemænd gældende lønjusteringsaftale.

 

§ 6.

Det samlede vederlag for det enkelte semester udgør timelønnen multipliceret med antallet af arbejdstimer, jf. § 4.

 

Stk. 2. Beløbet udbetales i semesteret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.

 

§ 7. Sygdom

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at timer, der aflyses på grund af sygdom eller andet lektoren utilregneligt forhold, i videst muligt omfang skal læses senere. Sygdom kan kræves dokumenteret ved lægeattest.

 

§ 8. Barsel og adoption

Der ydes løn under barsel og adoption efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Denne bestemmelse gælder ikke for personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til personer, der har deltidsbeskæftigelse andetsteds, ydes ikke løn under barsel og adoption, i det omfang den pågældende inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad.

 

Stk. 2. Løn under barsel og adoption kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

 

§ 9. Barns første sygedag

Styrelsen kan give en ansat hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn, når

 

 

det er barnets første sygedag,

 

hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt,

 

forholdene på tjenestestedet tillader det,

 

barnet er under 18 år, og

 

barnet er hjemmeværende.

 

Stk. 2. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag.

 

Stk. 3. Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug.

Stk. 4. For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder samme regler om læsning af aflyste timer som nævnt i § 7.

 

§ 10. Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse ydes i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser   med 12½ pct. af den udbetalte løn.

 

§ 11. Opsigelse mv.

I ansættelsesperioden kan opsigelse finde sted. Varslet er fra den ansættende myndigheds side 2 måneder til udløbet af et semester og fra den ansattes side 1 måned til den 1. i en måned.

 

Stk. 2. Ansættelsesforholdet ophører ved ansættelsesperiodens udløb, medmindre genansættelse har fundet sted.

 

§ 12. Ikrafttræden

Denne aftale har virkning fra 1. januar 2001.

 

Stk. 2. Samtidig med denne aftales ikrafttræden ophæves aftale af 20. januar 1997 om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

 

Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til 31. marts 2002.

 

København, den 25. januar 2001

 

Akademikernes

Finansministeriet,

Centralorganisation

Personalestyrelsen,

 

 

Svend M. Christensen

P.M.V.

 

E.B.

 

Marianne Brinch-Fischer

 

Redaktionel note
  • Finansministeriets cirkulære af 20. januar 1997 ophæves med virkning fra 1. januar 2001