Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Videregivelse af oplysninger om børn med synshandicap)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som ændret senest ved lov nr. 152 af 31. marts 1993, indsættes i § 19 som STK. 3:

» STK. 3. Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter

  • 1) praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan videregive oplysninger om børn med synshandicap til Statens Øjenklinik, for at klinikken kan varetage sine behandlingsmæssige og administrative aktiviteter, og
  • 2) Statens Øjenklinik kan videregive de i nr. 1 nævnte oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af synshandicap kan iværksættes.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 6. MAJ 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen