Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Lettelse af samspilsproblemer m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 217 af 16. maj 1984 om social pension, som ændret ved lov nr. 641 af 19. december 1984, § 4 i lov nr. 54 af 20. februar 1985, § 2 i lov nr. 349 af 4. juni 1986 og § 1 i lov nr. 351 af 4. juni 1986, foretages følgende ændringer:

     1. § 17 affattes således:

     »§ 17. Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige.

     Stk. 2. Der ydes personligt tillæg til betaling af varmeudgifter. Socialministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om egenbetaling.

     Stk. 3. Ud over personligt tillæg efter stk. 1 og 2 kan der undtagelsesvis ydes personligt tillæg, hvis pensionistens økonomiske forhold er ganske særlig vanskelige.«

     2. § 19, stk. 3, affattes således:

     »Stk. 3. Pensionstillæg og personligt tillæg efter § 17, stk. 1 og 2, nedsættes på grund af indtægt efter § 29.«

     3. I § 28, stk. 2, ophæves nr. 4 og 5.

Nr. 6 bliver herefter nr. 4.

     4. I § 28, stk. 6, ændres »nr. 5« til: »nr. 2«.

     5. I § 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pensionstillæg«: »og personlige tillæg efter § 17, stk. 1 og 2,».

     6. I § 29, stk. 1, 3. pkt., ændres »nr. 3-5« til: »nr. 3«, og »nr. 6,» ændres til: »nr. 4,».

     7. § 29, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af pensionstillæg med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 7, der med virkning fra 1. januar 1989 bliver nr. 4.«

     8. I § 29 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. Den opgjorte indtægt nedsættes ved beregning af personligt tillæg med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 8, der med virkning fra 1. januar 1989 bliver nr. 5.«

     9. I § 31 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

     »Stk. 3. Personligt tillæg efter § 17, stk. 1 og 2, nedsættes med 1 pct. for hver 300 kr. for enlige og 450 kr. for gifte i indtægtsgrundlaget efter § 29.«

     Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

     10. I § 31, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »nr. 14« til: »nr. 15«, der med virkning fra 1. januar 1989 bliver nr. 12.

     11. I § 49, stk. 1, ophæves nr. 2-5, og i stedet indsættes:

  • »2) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for grundbeløb efter § 27, stk. 3, og § 28, stk. 6, udgør 35.600 kr.«

Nr. 6 og 7 bliver herefter nr. 3 og 4.

     12. I § 49, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

  • »8) Fradragsbeløb i den opgjorte indtægt for personligt tillæg efter § 29, stk. 3, udgør 6.600 kr. for enlige og 10.000 kr. for gifte.«

Nr. 8-14 bliver herefter nr. 9-15.

Nr. 8-15 bliver med virkning fra 1. januar 1989 til nr. 5-12.

     13. I § 49, stk. 1, nr. 14, der bliver nr. 15, og som med virkning fra 1. januar 1989 bliver nr. 12, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

     14. I § 49, stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 3«, »1.190 kr.« ændres til: »1.503 kr.«, og »989 kr.« ændres til: »1.249 kr.«.

     15. § 49, stk. 5-8, ophæves, og i stedet indsættes:

     »Stk. 5. Ved dyrtidsregulering den 1. januar og 1. juli af beløb nævnt i stk. 1, nr. 1, 6 og 9-15, samt §§ 69-72 anvendes reguleringspristallet for foregående oktober og april.

     Stk. 6. Ved dyrtidsregulering den 1. januar af fradragsbeløb nævnt i stk. 1, nr. 2-5, 7 og 8, anvendes reguleringspristallet for foregående oktober.

     Stk. 7. Beløbene, der reguleres efter stk. 5 og 6, forhøjes eller nedsættes med 3 pct. for hver fulde 3 points udsving i reguleringspristallet. Eventuelle overskydende points henstår til næste regulering.

     Stk. 8. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 6 og 9-15, samt §§ 69-72, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. De beløb, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-5, 7 og 8, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. De beløb, der er nævnt i stk. 3, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

     Stk. 9. Chefen for sikringsstyrelsen bekendtgør inden 10. juni og 10. december de regulerede beløb, der har gyldighed fra henholdsvis 1. juli og 1. januar.«

Henvisningerne i stk. 5, 6 og 8 til nr. 1-15 bliver med virkning fra 1. januar 1989 til nr. 1-12, jf. § 1, nr. 11 og 12.

     16. I § 63 ophæves stk. 3 og 4.

     17. I § 65, stk. 1, ændres »nr. 8« til: »nr. 9«, der med virkning fra 1. januar 1989 bliver til: »nr. 6«.

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1988. § 1, nr. 3, 4, 6 og 11, har dog først virkning fra 1. januar 1989.

     Stk. 2. Fradragsbeløbet i § 1, nr. 11, forhøjes den 1. januar 1990 med 7.400 kr.

     Stk. 3. Fradragsbeløbet i § 49, stk. 1, nr. 7, der bliver § 49, stk. 1, nr. 4, jf. denne lovs § 1, nr. 11, forhøjes hver 1. januar med 4.000 kr. for enlige og 6.100 kr. for gifte. Forhøjelsen foretages første gang den 1. januar 1991 og sidste gang den 1. januar 1995.

     Stk. 4. De beløb, der er angivet i stk. 2 og 3, reguleres i overensstemmelse med § 49, stk. 6-8, som affattet ved § 1, nr. 15.

     Stk. 5. Fradragsbeløbene for personligt tillæg, jf. § 1, nr. 12, reguleres ikke for perioden fra 1. januar 1991 til 1. januar 1995. Eventuelle ændringer af reguleringspristallet for denne periode medfører ikke ændring af fradragsbeløbene den 1. januar 1996 eller senere.

Givet på Christianborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /MIMI STILLING JAKOBSEN

Officielle noter

Ingen