Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

(Ændring af regler om praktisk bistand og om plejehjem og beskyttede

boliger)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5. juli 1984, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 250 af 22. maj 1986, foretages følgende ændringer:

     1. I § 54, stk. 1, ændres »Hjemmehjælp« til: »Midlertidig hjemmehjælp«, og i stk. 2 ændres »hjemmehjælp« til: »midlertidig hjemmehjælp«.

     2. I § 54, stk. 1, ændres »andre familieydelser« til: »forskudsvis udbetaling af børnebidrag«.

     3. § 55, stk. 1, affattes således:

»Ydes der varig hjemmehjælp, kræves der ikke betaling.«

     4. I § 56, stk. 2, udgår ordene »med betaling efter«, og i stedet indsættes: »med anvendelse af«.

     5. § 81 affattes således:

     »§ 81. Opførelse af plejehjem og beskyttede boliger efter denne lov kan ikke påbegyndes efter 1. januar 1988.

     Stk. 2. Allerede oprettede plejehjem og beskyttede boliger kan, også efter istandsættelse og ombygning, fortsat drives efter denne lov.«

     6. I § 85 ophæves stk. 3.

     Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

     7. Efter § 85 indsættes:

     »§ 85 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at beboerne i eet eller flere af de plejehjem, der hører under kommunen, får udbetalt social pension. Der betales herefter for de ydelser, den enkelte beboer modtager som led i plejehjemsopholdet. Kommunalbestyrelsen underretter Socialstyrelsen om sådanne ordninger, inden de gennemføres.

     Stk. 2. Betalingen for bolig udgør 15 pct. af beboerens indkomst, medens betaling for varme og el svarer til omkostningerne. For praktisk bistand og for øvrige ydelser fastsættes betaling som for personer i eget hjem. Betalingen kan modregnes i den sociale pension.

     Stk. 3. Den enkelte beboer skal efter betaling for de samlede ydelser mindst have et beløb til rådighed, der svarer til beløbet til personlige fornødenheder efter § 84. Reglen i § 85, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

     Stk. 4. Hvis det sociale udvalg skønner, at en plejehjemsbeboer ikke kan administrere pensionen, finder reglerne i § 36 i lov om social pension tilsvarende anvendelse.

     § 85 b. Forslag til revision af reglerne om ydelser og betaling for beboere i plejehjem fremsættes for Folketinget inden udgangen af 1990.«

     8. § 86 affattes således:

     »§ 86. Beboere i beskyttede boliger betaler en leje, der fastsættes efter regler, der er udarbejdet af socialministeren under hensyn til reglerne i lov om individuel boligstøtte. For el og varme samt for praktisk bistand fastsættes betalingen som for personer i egen bolig.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1989. § 1, nr. 2 og 5, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/MIMI STILLING JAKOBSEN

Officielle noter

Ingen