Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af regler om boligtillæg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 279 af 29.

april 1992, foretages følgende ændring:

I § 37, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Udgifter til fællesantenneanlæg m.v. skal kun medregnes i boligtillægget i det omfang, der til boligen er knyttet en ufravigelig forpligtelse til at afholde sådanne udgifter.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Givet på Amalienborg, den 20. maj 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen