Den fulde tekst

Lov om ændring af den sociale styrelseslov og lov om social pension m.v.

(Omlægninger af regler om tilkendelse af førtidspension,

refusionssatser og ankestrukturen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I den sociale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 14. marts 1990, som ændret ved § 1 i lov nr. 794 af 30. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Nævn under statsamtet

§ 16. I hvert amt nedsættes et socialt ankenævn. Nævnet er klageinstans for afgørelser truffet af de kommunale myndigheder, der er nævnt i § 2, stk. 2, 2. pkt., i det omfang det fastlægges i lovgivningen. Nævnets formand er statsamtmanden. Nævnet består i øvrigt af 2 medlemmer, som udpeges af socialministeren efter indstilling af kommuneforeningen i amtet. Funktionsperioden, der er fire år, begynder seks måneder efter den kommunale valgperiodes begyndelse. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Statsamtet yder sekretariatsmæssig bistand til nævnet.

Stk. 2. Der nedsættes et socialt ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Ankenævnschefen er formand for nævnet. Nævnet består i øvrigt af 2 medlemmer, som udpeges af socialministeren efter fælles indstilling af de to kommuner for den i stk. 1 nævnte periode. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Socialministeriet stiller et sekretariat til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Som medlemmer og stedfortrædere kan ikke udpeges personer, der som udvalgsmedlemmer eller magistratsmedlemmer træffer afgørelser i enkeltsager, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt. Det samme gælder kommunalt ansatte, som deltager i administrationen af de sagsområder, der er omfattet af nævnenes kompetence.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnenes virksomhed afholdes af staten.

§ 17. Nævnene er ikke bundet af parternes påstande og er uafhængige af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag.

Afgørelsen kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den påklagede afgørelse.

Stk. 2. Hvis formanden finder, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt nævnets afgørelse er forenelig med loven, kan formanden straks udsætte afgørelsens virkning og indbringe den for Den Sociale Ankestyrelse senest 1 uge efter, at den er truffet.

Ankestyrelsens afgørelse skal foreligge inden 8 uger fra sagens modtagelse i Ankestyrelsen. Afgørelser efter lov om individuel boligstøtte indbringes på tilsvarende måde for boligministeren.

Ved sagens behandling i Ankestyrelsen finder § 6, stk. 3, nr. 3, i lov om Den Sociale Ankestyrelse tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter en forretningsorden for nævnene med regler for deres virksomhed, herunder regler for, at sager, i hvilke afgørelsen ikke skønnes at frembyde tvivl, henvises til formandens afgørelse. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at formanden i tilfælde, hvor der er tale om en øjeblikkelig opstået trangssituation, kan træffe en foreløbig afgørelse.

Stk. 4. Nævnene yder vejledning til kommunerne inden for deres kompetenceområde.

§ 18. I hvert amt nedsættes et revaliderings- og pensionsnævn.

Nævnet træffer afgørelse i sager efter lov om social pension og lov om social bistand, i det omfang det er fastsat i disse love.

Nævnet er endvidere klageinstans for afgørelser efter § 14, stk.

3, i lov om social pension, truffet af de kommunale myndigheder, der er nævnt i § 2, stk. 2, 2. pkt. Nævnets formand er statsamtmanden. Nævnets øvrige medlemmer, som alle udpeges af socialministeren, består af 2 medlemmer efter indstilling af kommuneforeningen i amtet, 2 medlemmer efter indstilling af arbejdsmarkedsnævnet og 2 medlemmer efter indstilling af De Samvirkende Invalideorganisationer. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem et antal stedfortrædere. Funktionsperioden, der er 4 år, begynder 6 måneder efter den kommunale valgperiodes begyndelse. Statsamtet yder sekretariatsmæssig bistand til nævnet.

Stk. 2. Der nedsættes et revaliderings- og pensionsnævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Nævnets formand udpeges af socialministeren. Nævnets øvrige medlemmer, der alle udpeges af socialministeren, består af 2 medlemmer efter fælles indstilling af de to kommuner, 2 medlemmer efter indstilling af arbejdsmarkedsnævnet for Københavnsområdet og 2 medlemmer efter indstilling af De Samvirkende Invalideorganisationer. Stk. 1, 6. og 7. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Socialministeriet stiller et sekretariat til rådighed for nævnet.

Stk. 3. Som medlemmer og stedfortrædere af nævnene kan ikke udpeges personer, der som udvalgsmedlemmer eller magistratsmedlemmer træffer afgørelser i enkeltsager, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt. Det samme gælder kommunalt ansatte, som deltager i behandlingen af de sagsområder, der er omfattet af nævnenes kompetence.

Stk. 4. Udgifterne ved nævnenes virksomhed afholdes af staten.

Stk. 5. § 17 finder tilsvarende anvendelse.

§ 19. Socialministeren fastsætter efter forhandling med de kommunale organisationer, Københavns og Frederiksberg Kommuner og De Samvirkende Invalideorganisationer regler om oprettelse af rådgivende forbrugerorganer i amterne og i de to nævnte kommuner.«

2. Kapitel 6 ophæves.

§ 2

I lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 1, stk. 3, indsættes:

»Stk. 4. Ankestyrelsen yder vejledning om ankeinstansernes praksis.«

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter »Ankestyrelsen«: »samt den i § 1, stk. 4, nævnte vejledningsvirksomhed.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »Amtsankenævnsafgørelser« til:

»Afgørelser, truffet af de sociale ankenævn«.

4. I § 6, stk. 6, ændres »amtsankenævn« til: »socialt ankenævn«.

§ 3

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juli 1989, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 794 af 30. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 21 ændres »rejse sag« til : »træffe afgørelse eller rejse sag«.

2. § 23 affattes således:

»§ 23. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om pension efter § 14, stk. 3, og videresender ansøgninger om pension efter § 14, stk. 1 og 2, og §§ 16 og 18 med indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet.«

3. § 25 affattes således:

»§ 25. Kommunen og statsamtet betaler nødvendige udgifter til rejser, lægeerklæringer, undersøgelser og behandlinger, som kommunalbestyrelsen henholdsvis statsamtet har pålagt ansøgeren, jf. § 22, stk. 2, og § 24, og som ikke afholdes efter anden lov.«

4. § 33 affattes således:

»§ 33. Pension udbetales månedsvis forud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om pension, og at lovens betingelser er opfyldt. Pension efter § 14, stk. 3, kan dog tidligst udbetales fra den 1. i måneden efter, at der er truffet afgørelse om pension.«

5. I § 35, stk. 1, indsættes efter »Forskud på pension efter § 14« ordene: », stk. 1 og 2,».

6. I § 44, stk. 1, indsættes efter »Kommunalbestyrelsen skal« ordene: »træffe afgørelse eller«.

7. § 50, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser om ret til ydelser efter denne lov kan påklages til det sociale ankenævn. Afgørelser om pension efter § 14, stk. 3, påklages dog til revaliderings- og pensionsnævnet.«

8. § 50, stk. 2, affattes således:

Stk. 2. Afgørelser om ret til ydelser efter denne lov truffet af revaliderings- og pensionsnævnet eller af socialministeren efter § 62 kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Revaliderings- og pensionsnævnets afgørelser, der stadfæster kommunens afgørelser om pension efter § 14, stk. 3, kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed. Den Sociale Ankestyrelse kan dog optage en sådan sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel betydning.'

9. I § 50, stk. 3, ændres »Amtsankenævnets« til: »Det sociale ankenævns«.

10. § 50, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Klage til det sociale ankenævn, revaliderings- og pensionsnævnet og Den Sociale Ankestyrelse skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til behandling efter stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, 2. pkt., skal indgives inden for samme tidsfrist. Det sociale ankenævn, revaliderings- og pensionsnævnet og Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil. Afgørelse herom træffes af henholdsvis formanden for det sociale ankenævn, formanden for revaliderings- og pensionsnævnet og chefen for Ankestyrelsen.«

11. I § 51, stk. 1, ændres »amtsankenævn« til: »det sociale ankenævn«.

12. § 51, stk. 2, ophæves.

13. § 52 affattes således:

»§ 52. Staten afholder kommunernes udgifter til pension efter §§ 12, 14, 16 og 18 til personer, der er fyldt 60 år. Kommunernes udgifter til pension efter §§ 14, 16 og 18 til personer under 60 år afholdes af staten med 50 pct.

Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter § 17 afholdes af staten med 75 pct.

Stk. 3. Den kommunale andel af de udgifter, der er nævnt i stk. 1, 2. pkt., afholdes i de første 6 år efter tilkendelsen af pension af den kommune, der har truffet afgørelse om tilkendelse af pension efter § 59, jf. § 57, eller har afgivet indstilling om pension til revaliderings- og pensionsnævnet, jf. § 23, uanset om pensionisten fraflytter kommunen, og uanset om der senere tilkendes en højere pension. Den kommune, der har truffet afgørelse om pension eller har afgivet indstilling om pension til revaliderings- og pensionsnævnet, jf. § 23, afholder dog udgiften hertil, så længe pensionisten er optaget i institution i en anden kommune, jf. § 58, og indtil pensionisten efter tilkendelsen af pension sammenlagt har boet uden for institutionen i 6 år.

Stk. 4. Staten afholder udgifterne til pension efter udløbet af 6-års-perioden, hvis pensionisten tager fast bopæl i udlandet, eller hvis pension tilkendes efter § 59, jf. § 57, til personer, der ikke har fast bopæl her i riget. Hvis pensionisten ikke har haft fast bopæl her i riget, afholder staten udgifterne til pension.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om refusion, regnskabsaflæggelse og revision.«

14. I § 58 ændres »bevarer pligten efter § 57, hvis den får en pensionist« til: »har pligt efter § 57 for de personer, der får tilkendt pension eller modtager pension og er«.

15. § 59 affattes således:

»§ 59. Revaliderings- og pensionsnævnet afgør,

  • 1) om betingelsen er opfyldt for tilkendelse, ændring eller frakendelse af førtidspension efter § 14, stk. 1 og 2, invaliditetsydelse og tillæg efter § 16,
  • 2) om betingelsen er opfyldt for tilkendelse, ændring eller frakendelse af førtidspension i sager, der har været behandlet af kommunalbestyrelsen som 1. instans,
  • 3) fra hvilket tidspunkt betingelserne for tilkendelse, ændring eller frakendelse er opfyldt,
  • 4) om en sag skal genoptages til undersøgelse på et senere tidspunkt, der fastsættes af nævnet, eller
  • 5) om pension skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse kan ske.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgør, om betingelserne m.v. efter stk.

1, nr. 1, 3 og 4, er opfyldt i sager om førtidspension efter § 14, stk. 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen afgør, om betingelserne for tilkendelse af pension er opfyldt ved afgørelse om fortsat ret til dagpenge, jf. dagpengelovens § 23, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Nævnet kan bestemme, at retten til pension efter § 14, stk.

1 og 2, skal være hvilende, dog højst for et tidsrum af 3 år.

Kommunalbestyrelsen kan træffe tilsvarende bestemmelse om retten til pension efter § 14, stk. 3, nr. 1 og 2. Nævnet henholdsvis kommunalbestyrelsen skal senest ved hvileperiodens afslutning tage sagen op til fornyet vurdering.

Stk. 5. Nævnet henholdsvis kommunalbestyrelsen kan bestemme, at sagen bortfalder, eller at ydelsen inddrages i de tilfælde, hvor en person ikke medvirker til de nødvendige undersøgelser, jf. §§ 22 og 24, optræning eller andre foranstaltninger, der må antages mere varigt at kunne forbedre erhvervsevnen væsentligt. Nævnets formand kan midlertidigt standse udbetalingen af pension, hvis formanden anser det for sandsynligt, at nævnets afgørelse vil gå ud på, at ydelsen skal inddrages. Nævnet skal herefter træffe sin afgørelse hurtigst muligt.

Stk. 6. Nævnet afgiver vejledende udtalelser til Helbredsbedømmelsesnævnet i tjenestemandssager.«

16. I § 60, stk. 1, indsættes efter »kommunale myndigheder« ordene:

», sociale ankenævn«.

§ 4

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner for Den Sociale Ankestyrelse« til: »det sociale ankenævn«.

2. I § 15, stk. 3, ændres »Amtsankenævnets« til: »Det sociale ankenævns«.

3. I § 15, stk. 4, ændres i 1. og 4. pkt. »amtsankenævnet« til:

»det sociale ankenævn«, og i 3. pkt. ændres »Amtsankenævnet« til:

»Det sociale ankenævn«.

4. I § 15 indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved behandlingen af skønsmæssige afgørelser efter denne lov, der er truffet af de kommunale myndigheder, som er nævnt i den sociale styrelseslovs § 2, stk. 2, 2. pkt., kan de sociale ankenævn og Ankestyrelsen kun tilsidesætte skønnet, hvis det er ulovligt eller åbenbart urimeligt.«

5. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtsankenævn« til: »det sociale ankenævn«.

6. § 16, stk. 2, ophæves.

7. I § 31, stk. 4, og § 35 ændres »amtsankenævnet« til: »det sociale ankenævn«.

8. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Inddrivelse af forfaldne, ikke betalte afdrag på lån ydet efter § 43, stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, samt efter de hidtidige regler i § 42, stk. 4, 7 og 8, sker efter de regler, der er nævnt i § 7, stk. 2.«

9. I § 58, stk. 11, ændres »lovgivningen om social ulykkesforsikring« til: »arbejdsskadeforsikringslovgivningen«.

10. I § 83, stk. 3, ændres »amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner for Den Sociale Ankestyrelse« til: »det sociale ankenævn«.

11. I § 91 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan oprette og drive beskyttede virksomheder m.v., som især er beregnet for personer med bopæl i kommunen.«

12. I § 94, 2. pkt., ændres »alene« til: »især«.

13. I § 108, stk. 2, ændres »amtsankenævnet« til: »det sociale ankenævn«.

§ 5

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, ændres »amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner til Den Sociale Ankestyrelse« til: »det sociale ankenævn«.

2. I § 17, stk. 2, ændres »Amtsankenævnets« til: »Det sociale ankenævns«.

3. I § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »amtsankenævn eller Den sociale Ankestyrelse« til: »det sociale ankenævn«, i 3. pkt. ændres »Amtsankenævnet« til: »Det sociale ankenævn«, og i 4. pkt. ændres »amtsankenævnet« til: »det sociale ankenævn«.

4. I § 18, stk. 1, ændres »amtsankenævn« til: »det sociale ankenævn«.

5. § 18, stk. 2, ophæves.

§ 6

I lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, som ændret senest ved lov nr. 102 af 26. februar 1991, affattes § 40, stk. 6, således:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan indbringes for det sociale ankenævn, der har den endelige administrative afgørelse.«

§ 7

I lov om erstatning til besættelsestidens ofre, jf.

lovbekendtgørelse nr. 472 af 4. august 1988, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 794 af 30. november 1990, udgår i § 30, stk.

1, », eventuelt revaliderings- og pensionsnævnets«.

§ 8

I lov nr. 852 af 20. december 1989 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 794 af 30. november 1990, affattes § 30, stk. 1, således:

»Staten afholder kommunens udgifter til sygedagpenge i de første 13 uger, jf. § 25, stk. 1, og udgifterne til barseldagpenge. I øvrigt afholder staten 50 pct. af kommunens udgifter til dagpenge.«

§ 9

I lov nr. 350 af 4. juni 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som ændret senest ved § 3 i lov nr.

794 af 30. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 2, ændres »amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner for den sociale ankestyrelse« til: »det sociale ankenævn«.

2. I § 22, stk. 3, ændres »Amtsankenævnets« til: »Det sociale ankenævns«.

3. I § 22, stk. 6, ændres i 1. pkt. »amtsankenævnet eller ankestyrelsen« til: »det sociale ankenævn«, i 3. pkt. ændres »Amtsankenævnet« til: »Det sociale ankenævn«, og i 4. pkt. ændres »amtsankenævnet« til: »det sociale ankenævn«.

§ 10

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr.

631 af 15. september 1986, som ændret senest ved § 11 i lov nr.

396 af 13. juni 1990, ændres i § 23 a, stk. 1, 1.

pkt., »amtsankenævnet« til: »det sociale ankenævn«.

§ 11

I lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 8. august 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 31, nr.1, affattes således:

  • »1) i den sociale styrelseslov bortset fra § 3 og §§ 16-19,».

2. I § 32, stk. 1 og 3, indsættes efter »§§ 14«: », stk. 1, 2 og 6,».

3. I § 35 indsættes efter »§§ 14«: », stk. 1, 2 og 6,».

§ 12

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 1. august 1988, som ændret senest ved § 17 i lov nr. 386 af 13.

juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 1, ændres »amtsankenævnet, i Københavns og Frederiksberg Kommuner for boligministeren« til: »det sociale ankenævn«.

2. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »Amtsankenævnets til: »Det sociale ankenævns«.

3. I § 63, stk. 3, 1. pkt., ændres »amtsankenævnet eller boligministeren« til: »det sociale ankenævn«.

4. I § 63, stk. 3, 3. pkt., ændres »Amtsankenævnet« til: »Det sociale ankenævn«.

5. I § 63, stk. 3, 4. pkt., ændres »amtsankenævnets« til: »det sociale ankenævns«, og »amtsankenævnet« ændres til: »det sociale ankenævn«.

6. I § 63, stk. 4, ændres »amtsankenævnets« til: »det sociale ankenævns«.

7. § 63 a ophæves.

§ 13

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret senest ved lov nr. 386 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen (magistraten) efter denne lov kan indbringes for det sociale ankenævn.

Kommunalbestyrelsens (magistratens) afgørelser om de i § 13 omhandlede ydelser kan dog ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

2. § 24, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Klage til det sociale ankenævn og Ankestyrelsen indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Det sociale ankenævn og Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af ankefristen, når der er særlig grund hertil.

Afgørelsen herom træffes af formanden for det sociale ankenævn eller chefen for Ankestyrelsen.«

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1992. Dog træder § 4, nr. 8, og § 15 i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. De sager om social pension efter §§ 14, 16 og 18 i lov om social pension, om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed eller erhvervelse af motorkøretøj efter bistandslovens §§ 43 og 58, i hvilke kommunerne den 1. januar 1992 har afgivet indstilling, og som ikke er afgjort af de indtil denne dato bestående revaliderings- og pensionsnævn, overgår til de nævn, der er nedsat ved § 18 i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Disse sager afgøres og kan påklages efter de indtil denne dato gældende regler. Finansieringen af udgifter forbundet hermed sker ligeledes efter de hidtil gældende regler. Funktionsperioden for formanden og for medlemmerne af de indtil 1. januar 1992 bestående revaliderings- og pensionsnævn ophører på denne dato. Funktionsperioden for medlemmerne af de revaliderings- og pensionsnævn, som er nedsat ved § 18 i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, vil første gang være fra den 1. januar 1992 til den 30. juni 1994.

Stk. 3. Amtsankenævnene nedlægges den 31. december 1991. De sager, som ikke er afgjort af amtsankenævnene senest denne dato, overgår til de sociale ankenævn til afgørelse. Funktionsperioden for formanden for og medlemmerne af amtsankenævnene ophører den 31.

december 1991.

Stk. 4. Det Sociale Ankenævn for Københavns og Frederiksberg Kommuner træffer afgørelse i de sager, der er afgjort af Københavns og Frederiksberg Kommuner og indbragt for Den Sociale Ankestyrelse, og som Ankestyrelsen ikke har afgjort senest den 31. december 1991. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog træffe afgørelse i sager, der oversendes fra formanden for nævnet til udvidet votering i Ankestyrelsen i overensstemmelse med den sociale styrelseslovs § 17, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Ankestyrelsen kan endvidere optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen er af principiel betydning. Anmodning til Ankestyrelsen om optagelse af en sag til principiel behandling indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Afgørelse herom træffes af chefen for Ankestyrelsen. 1.-7. pkt.

finder ikke anvendelse på afgørelser truffet i medfør af bistandslovens afsnit VIII.

Stk. 5. Såfremt kommunalbestyrelsen efter den 1. januar 1992 afgiver indstilling om forhøjelse af en allerede tilkendt pension efter §§ 14, 16 og 18, afholder staten 50 pct. af udgifterne til forhøjelsen. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der den 1. januar 1992 har ophold i en institution efter bistandsloven § 112, stk. 1, og som får tilkendt pension efter dette tidspunkt.

Stk. 6. Funktionsperioden for medlemmerne af de sociale ankenævn, jf. § 16, stk. 1 og 2, i den sociale styrelseslov som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, vil første gang være fra den 1. januar 1992 til den 30. juni 1994.

Stk. 7. Socialministeren fremsætter forslag for Folketinget om revision af tilkendelseskompetencen m.v. efter lov om social pension og lov om social bistand inden udgangen af folketingsåret 1991-92.

§ 15

Stk. 1. Staten tilbyder de amtskommunale tjenestemænd, som den 31.

december 1991 er tjenestegørende ved de i henhold til den sociale styrelseslov nedsatte ankenævn, ansættelse fra den 1. januar 1992 som statstjenestemænd i tilsvarende stillinger med henblik på varetagelse af opgaverne i de sociale ankenævn. Ansættelsen tilbydes på de vilkår, der gælder for tjenestemænd i staten, dog således at der ikke herved sker en forringelse af de pågældendes hidtidige løn- og andre ansættelsesvilkår.

Stk. 2. Staten tilbyder endvidere de amtskommunale tjenestemænd, der den 31. december 1991 er tjenestegørende ved de i henhold til den sociale styrelseslov nedsatte revaliderings-og pensionsnævn, ansættelse fra den 1. januar 1992 på vilkår som anført i stk. 1.

Stk. 3. Såfremt en amtskommunal tjenestemand, der har fået tilbudt ansættelse i henhold til stk. 1 eller 2, ikke ønsker ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den amtskommunale ansættelse og de herfor gældende vilkår under tjenestemandens udførelse af de tilbudte opgaver i staten.

Stk. 4. En tjenestemand, som i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse under udførelse af de tilbudte statslige opgaver, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension på grund af den opgaveomlægning, der sker i forbindelse med oprettelsen af de sociale ankenævn.

Tjenestemanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne opgaveomlægning.

Stk. 5. En tjenestemand, som vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, kan senest den 31. december 1996 søge overgang til ansættelse som statstjenestemand på vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Staten refunderer amtskommunen udgifterne til løn til de amtskommunale tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, så længe de udfører arbejde for staten.

Stk. 7. Såfremt staten ikke længere har behov for beskæftigelse af en tjenestemand, som har valgt at opretholde den amtskommunale ansættelse, kan staten efter forudgående varsling af vedkommende amtskommune bringe tjenestemandens arbejdsforhold til staten til ophør med det for tjenestemanden gældende opsigelsesvarsel.

Stk. 8. Staten afholder eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge og udbetaler pension til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 1, 2 og 5 overgår til ansættelse som statstjenestemænd. Amtskommunen refunderer staten den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til tjenestemandens pensionsalder ved overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 9. Staten refunderer amtskommunen eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse, og hvis tjeneste i staten senere bringes til ophør efter stk. 7.

Stk. 10. Amtskommunen udbetaler pensionen til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 3 vælger at opretholde den amtskommunale ansættelse. Staten refunderer amtskommunen den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til den pensionsalder, tjenestemanden har optjent efter overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 11. Stk. 2-10 finder tilsvarende anvendelse for kommunale tjenestemænd ved Revaliderings- og Pensionsnævnet for Københavns og Frederiksberg Kommuner og disse kommuner.

Stk. 12. Den endelige administrative afgørelse af tvivlsspørgsmål efter stk. 1-11 træffes af finansministeren efter forhandling med de involverede parter.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen