Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om social pension

(Delegation til selvejende institutioner, betaling for midlertidigt

ophold, udbetaling af pension m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan overlade sine beføjelser efter denne lov til en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med kommunen eller amtskommunen, i det omfang beføjelserne knytter sig til administrationen og driften af den virksomhed, der udøves i henhold til overenskomsten.

Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet fastsætter omfanget af beføjelserne og kan give retningslinjer for udøvelsen af disse.«

2. I § 85, stk. 1, udgår 2. pkt.

3. I § 85 b ændres »1990« til: »1992«.

4. Efter § 86 indsættes i kapitel 16:

»§ 86 a. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for midlertidigt døgnophold, der anvises af kommunalbestyrelsen. Betalingen for kost og øvrige ydelser fastsættes som for personer i eget hjem.

Der kan ikke opkræves betaling for bolig, og betalingen skal fastsættes således, at pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig.«

5. Efter § 118 indsættes:

»§ 119. Amtsrådet kan i en forsøgsperiode beslutte, at beboerne i en eller flere døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap efter bistandslovens § 112, stk. 1, og i særlige plejehjem efter bistandslovens § 112, stk. 2, bortset fra aflastningspladser og særlige plejehjem, der er bestemt til periodevis indlæggelse til rekreation eller behandling, skal betale for de ydelser, de modtager som led i institutionsopholdet.

Stk. 2. Betalingen for bolig udgør 15 pct. af beboerens indkomstgrundlag opgjort efter reglerne i § 54, stk. 3-9, mens betaling for varme og el svarer til omkostningerne. For øvrige ydelser fastsættes betaling som for personer i eget hjem.

Betalingen kan modregnes i den sociale pension. Dækning af de særlige behov for bistand, som er forudsat i § 112, stk. 1 og 2, er dog gratis for beboeren.

Stk. 3. Den enkelte beboer skal efter betaling for de samlede ydelser mindst have et beløb til rådighed, der svarer til beløbet til personlige fornødenheder efter §§ 84 og 118, stk.1. Reglen i § 85, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hvis amtsrådet skønner, at en beboer ikke kan administrere pensionen, sendes indstilling til kommunalbestyrelsen om anvendelse af reglerne i § 36 i lov om social pension.

Stk. 5. Forsøgsperioden ophører den 31. december 1993.

§ 120. Forslag til revision af reglerne i § 119 om ydelser og betaling for beboere i døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap og særlige plejehjem fremsættes for Folketinget inden udgangen af 1993.«

6. I § 136, stk. 2, ændres »1989 og 1990« til: »1991 og 1992« og »950 kr. månedlig og 1.000 kr. månedlig« til: »380 kr. månedlig og 280 kr. månedlig.«

7. I § 136, stk. 3, ændres »48 mio. kr. for finansåret 1989 og 97 mio. kr. for finansåret 1990.« til: »68 mio. kr. for finansåret 1991 og 84 mio. kr. for finansåret 1992.«

8. I § 136 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Til betalingsordninger efter § 119 er afsat 11 mio. kr. i 1992 og 22 mio. kr. i 1993. Betalingsordning efter § 119 kan først iværksættes efter tilslutning fra Socialministeriet.

Socialministeriets tilslutning vil blive givet inden for de i 1.

punktum fastsatte rammer for de samlede statsudgifter.

Stk. 5. For en person med pension efter den sociale pensionslovgivning, som er optaget i en institution efter bistandslovens § 112, stk. 1, der er omfattet af § 119, betaler amtskommunen til staten et beløb, der udgør 5.410 kr. månedlig i 1992 og 5.510 kr. månedlig i 1993. Beløbet betales fra det tidspunkt, hvor institutionen bliver omfattet af § 119.

Bestemmelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder tilsvarende for disse institutioner.«

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juli 1989, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 794 af 30. november 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Ved optagelse på institution efter bistandslovens § 112, stk. 2, udbetales bistands- eller plejetillæg alene indtil udgangen af den måned, der følger efter optagelsesmåneden.

Udbetalingen ophører dog ikke ved ophold i særlige plejehjem, der er bestemt til periodevis indlæggelse til rekreation eller behandling.«

2. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Uanset bestemmelsen i § 46, stk. 1, bevares pensionen for personer, for hvem der er truffet bestemmelse om optagelse på en institution, der er omfattet af bestemmelsen i § 85 a i lov om social bistand.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 46, stk. 1, bevares pensionen, bortset fra et eventuelt tilkendt bistands- eller plejetillæg, for personer, for hvem der er truffet bestemmelse om optagelse på en institution, der er omfattet af bestemmelsen i § 119 i lov om social bistand.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 46, stk. 4, bevares pensionen bortset fra et eventuelt tilkendt bistands- eller plejetillæg for personer, der har ophold på en institution, der er omfattet af bestemmelsen i § 119 i lov om social bistand.«

3. I § 58 ændres »pensionist« til: »person«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Stk. 2. § 1, nr. 6 og 7, har virkning fra den 1. januar 1991.

Stk. 3. § 1, nr. 5 og 8, har virkning fra den 1. januar 1992.

Stk. 4. § 2, nr. 1, har fra den 1. januar 1992 virkning for bistands- eller plejetillæg til personer, der på dette tidspunkt har ophold på de nævnte institutioner.

Stk. 5. § 2, nr. 2, har virkning fra den 1. januar 1992.

Bestemmelsen har dog fra den 1. juli 1991 virkning for de personer, der på dette tidspunkt er omfattet af pensionslovens § 46, stk. 1, og for hvem der er truffet afgørelse om optagelse i plejehjem, der er omfattet af bestemmelsen i § 85 a i lov om social bistand.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen