Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Reglen i § 72, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

2. I § 72 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En kommune kan hverken permanent eller midlertidigt udmelde et barn af en daginstitution, fordi en eller begge forældre bliver ledige.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen