Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

(Ændret maksimum for forældrebetaling for ophold i daginstitution

fra den 1. januar 1993)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, foretages følgende ændring:

1. I § 70, stk. 2, ændres »35 pct.« til: »30 pct.«

2. I § 73, stk. 1, 1. pkt., ændres »35 pct.« til: »30 pct.«

§ 2

Loven har virkning fra den 1. januar 1993.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen