Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand

(Styrket beskæftigelsesindsats for unge under 25 år m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 37, stk. 2, ophæves 3. pkt., og i stedet indsættes som nye punktummer:

»Til unge under 21 år, der i en sammenhængende periode på 12 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger stipendiesatsen for udeboende, ydes hjælp dog efter reglerne for personer over 23 år.

Til unge over 21 år og under 23 år ydes hjælp tilsvarende efter reglerne for personer over 23 år, hvis de i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger stipendiesatsen for udeboende.«

2. I § 49 a, stk. 1 og stk. 5, ændres »20 år« til: »21 år«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 1991.

§ 3

Stk. 1. Unge 20-årige, der ved lovens ikrafttræden modtager kontanthjælp efter § 37, skal have tilbud om ungdomsydelse, inden de fylder 21 år, dog senest den 1. april 1992.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i § 49 a, stk.

4, beslutte, at 20-årige, der ikke er omfattet af stk. 1, og som søger om hjælp i perioden fra den 1. oktober 1991 til den 1.

april 1992, kan påbegynde tilbud efter § 49 a, stk. 2 og 3, inden for de første 3 måneder efter ansøgningen om hjælp.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen