Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om social bistand og den sociale styrelseslov m.v. (Tilkendelseskompetence m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, som senest ændret ved lov nr. 1135 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, STK. 3, 1. PKT., ændres »umiddelbart inden« til: »eller i mindst 1/4 af tiden fra det fyldte 15. år til«, og efter 1. pkt. indsættes:

»Bopælskravet efter 1. pkt. skal være opfyldt umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.«

2. I § 3, STK. 4, ændres »socialministeren« til: »Chefen for Direktoratet for Social Sikring og Bistand«.

3. I § 15 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

» STK. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler om vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen for personer, der ikke kan anses for hidtil at have været fuldtidsbeskæftigede.«

4. I § 28, STK. 3, NR. 1, ændres »EF-medlemsstat« til: »EØS-medlemsstat«.

5. I § 33 indsættes som STK. 2:

» STK. 2. Alderen på ansøgningstidspunktet er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes. Er de øvrige betingelser for tilkendelse først opfyldt på et senere tidspunkt, er det alderen på dette tidspunkt, der er afgørende for, hvilken pension der kan tilkendes.«

6. I § 39 indsættes som STK. 3 og 4:

» STK. 3. Omregning, jf. stk. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget oplysninger om de ændrede forhold. Hvis oplysning om ændringer, jf. stk. 2, der medfører forhøjelse af pensionen, modtages af kommunalbestyrelsen senere end tidspunktet for ændringen, omregnes pensionen med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for ændringen, dog højst for en periode på 6 måneder fra tidspunktet for modtagelsen af oplysningerne, jf. 1. pkt.

STK. 4. Socialministeren kan fastsætte regler, der sikrer, at kommunalbestyrelsen modtager oplysninger, der har betydning for den årlige fastsættelse og omregning af pensionen.«

7. I § 41 ophæves STK. 1, og i stedet indsættes:

»Pensionisten skal oplyse kommunalbestyrelsen om forandringer i forhold, der kan forventes at medføre ændringer af pensionen.

STK. 2. Kommunalbestyrelsen kan afkræve pensionisten oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen. Hvis oplysningerne ikke modtages senest 3 måneder fra anmodningen, ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet. Pensionsudbetalingen genoptages med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget. Hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne inden for den i 1. pkt. nævnte frist, kan fristen forlænges.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 46, STK. 1, 3. PKT., indsættes efter »tidsrum af«: »omkring«.

9. I § 50, STK. 1, 1. PKT., indsættes efter »denne lov«: », herunder afgørelser om tidspunktet for indgivelse af ansøgning, jf. § 20, stk. 1,».

10. I § 50, STK. 2, ændres i 1. PKT. »socialministeren efter« til: »Chefen for Direktoratet for Social Sikring og Bistand efter § 3, stk. 4, og«, og i 3. PKT. indsættes efter »principiel«: »eller generel«.

11. I § 50, STK. 3, 2. PKT., indsættes efter »principiel«: »eller generel«.

12. § 50, STK. 5, affattes således:

»STK. 5. Klage over revaliderings- og pensionsnævnets og det sociale ankenævns afgørelser kan ikke tillægges opsættende virkning.«

13. Efter § 50 indsættes:

» § 50 a. Kommunalbestyrelsen kan indbringe det sociale ankenævns og revaliderings- og pensionsnævnets afgørelser efter denne lov for Den Sociale Ankestyrelse. § 50, stk. 2, 2. og 3. pkt., stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 50 b. Såfremt Ankestyrelsen ændrer det sociale ankenævns eller revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse til ugunst for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen samtidig beslutning om tidspunktet for bortfald eller ændring af ydelsen.

STK. 2. En ydelse, der er udbetalt på grundlag af en afgørelse, kan dog ikke kræves tilbagebetalt for perioden før den ændrede afgørelse, medmindre betingelserne i §§ 42 og 43 er opfyldt.«

14. § 52, STK. 4, affattes således:

»STK. 4. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet. Kommunerne afholder dog udgifterne til pension, jf. stk. 1, 2. pkt., indtil udløbet af 6-års-perioden, jf. stk. 3.«

15. I § 58, NR. 3, indsættes efter »fysiske«: »eller psykiske«.

16. I § 58 indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:

  • »10) Institutioner under Kriminalforsorgen.«

Nr. 10 bliver herefter nr. 11.

17. I § 58, NR. 10, der bliver nr. 11, ændres »nr. 1-9« til: »nr. 1-10«.

18. I § 59, STK. 2, ændres »og 4« til: »-5«.

19. I § 62, STK. 1, ændres »Socialministeren« til: »Chefen for Direktoratet for Social Sikring og Bistand«.

20. § 62, STK. 2, affattes således:

»STK. 2. Socialministeren fastsætter nærmere regler om varetagelse af administration af pension for personer, der har bopæl i udlandet, herunder regler om overførsel af kommunernes og revaliderings- og pensionsnævnenes kompetence til Direktoratet for Social Sikring og Bistand.«

21. Efter § 62 indsættes:

»§ 62 a . Kommunalbestyrelsen kan til apotekerne, også i elektronisk form, udlevere oplysninger om navn, personnummer og den personlige tillægsprocent vedrørende personer, der modtager personligt tillæg til dækning af udgifter til medicin efter § 17, stk. 1. Oplysningerne kan udleveres uden samtykke fra den enkelte.

§ 62 b. Socialministeren kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tillade, at revaliderings- og pensionsnævnets kompetence i sager efter § 14, stk. 1, 2 og 6, § 16, § 18 og § 44, stk. 1 og 2, jf. § 59, stk. 1, og stk. 4-6, overføres til kommunalbestyrelsen. Det er en betingelse for at tillade overførsel af kompetence, at kommunalbestyrelsen nedsætter et socialt koordinationsudvalg, jf. den sociale styrelseslov, kapitel 3. Socialministeren bekendtgør tilladelsen.

STK. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 14, stk. 1, 2 og 6, § 16, § 18 og § 44, stk. 1 og 2, jf. stk. 1, kan indbringes for revaliderings- og pensionsnævnet. Revaliderings- og pensionsnævnets afgørelser efter 1. pkt. kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. § 50, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

22. § 65 ophæves.

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 362 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, STK. 3, indsættes i 2. PKT. efter »principiel«: »eller generel«.

2. I § 15 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»STK. 7. Klage over det sociale ankenævns og revaliderings- og pensionsnævnets afgørelser kan ikke tillægges opsættende virkning. Det sociale ankenævn kan dog efter begæring tillægge en klage over en afgørelse efter § 68, og § 83, stk. 1, 2 og 5, opsættende virkning. Formanden for ankenævnet træffer afgørelse herom inden 14 dage efter klagens modtagelse. Formandens afgørelse kan ikke indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse efter § 68, § 83, stk. 1, 2 og 5, og § 115, stk. 1 og 2, opsættende virkning. § 6, stk. 6, i lov om Den Sociale Ankestyrelse finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. Efter § 15 indsættes:

» § 15 a. Kommunalbestyrelsen kan indbringe det sociale ankenævns, revaliderings- og pensionsnævnets og amtsrådets afgørelse efter denne lov for Den Sociale Ankestyrelse.

§ 15 b. Såfremt Ankestyrelsen ændrer det sociale ankenævns afgørelse eller revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse til ugunst for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen samtidig beslutning om tidspunktet for bortfald eller ændring af ydelsen.

STK. 2. En ydelse, der er iværksat eller udbetalt på grundlag af en afgørelse, kan dog ikke kræves tilbagebetalt for perioden før den ændrede afgørelse, medmindre de almindelige betingelser i § 25 og § 26 er opfyldt.

STK. 3. Den Sociale Ankestyrelse kan ved afgørelser om støtte til erhvervelse af motorkøretøj efter § 58, stk. 3 og 8, samtidig træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse af lån m.v.«

4. § 15 A betegnes »§ 15 c«, og i 3. PKT. indsættes efter »stk. 7,»: »og § 15 b«.

5. § 85, STK. 2, 3. PKT., ophæves.

6. § 85, STK. 3, SIDSTE PKT., ophæves.

7. Efter § 138 b indsættes:

»§ 138 c. Socialministeren kan efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tillade, at revaliderings- og pensionsnævnets kompetence til at træffe afgørelse om støtte til iværksættelse af selvstændig virksomhed efter § 44, stk. 1, 1. pkt., jf. § 43, stk. 10 og 11, og om støtte til motorkøretøj efter § 58, stk. 9, 1. pkt., jf. § 58, stk. 3 og 8, overføres til kommunalbestyrelsen. Det er en betingelse for at tillade overførsel af kompetence, at kommunalbestyrelsen nedsætter et socialt koordinationsudvalg, jf. den sociale styrelseslovs kapitel 3. Socialministeren bekendtgør tilladelsen.

STK. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser, jf. stk. 1, kan indbringes for revaliderings- og pensionsnævnet. Revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. § 15, stk. 1, 2. pkt., stk. 4, 1. og 3. pkt., og stk. 8, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I den sociale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 1079 af 23. december 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, STK. 2, udgår to steder »og 5«.

2. KAPITEL 3 affattes således:

»Kapitel 3

SOCIALE KOORDINATIONSUDVALG

§ 6. En kommunalbestyrelse, der opnår tilladelse til overførsel af kompetence i henhold til § 62 b i lov om social pension og § 138 c i lov om social bistand, skal nedsætte et socialt koordinationsudvalg.

STK. 2. Udvalget skal sikre samarbejde og udvikling i forbindelse med den forebyggende indsats for personer, der er betinget arbejdsdygtige.

STK. 3. Udvalget skal

  • 1) følge kommunens administration af kontanthjælp, aktivering, revalidering, førtidspension, herunder bistands- og plejetillæg, ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt støtte til erhvervelse af motorkøretøj med henblik på rådgivning af kommunalbestyrelsen om sagstilrettelæggelse og sagsbehandling m.v.,
  • 2) rådgive ved etablering af og udvikling af arbejdstilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, og andre aktiverende foranstaltninger og
  • 3) støtte og medvirke til udvikling af samarbejdet mellem kommunen og samarbejdspartnerne.

STK. 4. Kommunalbestyrelsen giver udvalget de oplysninger, der er nødvendige for udvalgets varetagelse af sine opgaver, jf. stk. 2.

STK. 5. Udvalget afgiver een gang om året en samlet redegørelse til kommunalbestyrelsen. Redegørelsen gives samtidig til det rådgivende udvalg efter § 1, stk. 5, i lov om Den Sociale Ankestyrelse.

STK. 6

Socialministeren fastsætter regler om udvalgets sammensætning.

STK. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsordenen for udvalget under hensyn til de lokale forhold og udvalgets opgaver.

STK. 8. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes udvalgets medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. efter reglerne i § 16 i lov om kommunernes styrelse. En beslutning efter 1. pkt. skal omfatte alle medlemmer af udvalget. Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer, der modtager tillægsvederlag efter § 16 a i den kommunale styrelseslov, borgmestre og magistratsmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statsligt ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de pågældendes embedsgerning. Udgifterne ved udvalgets virksomhed afholdes af kommunen.

STK. 9. Kommunalbestyrelser kan oprette det i stk. 1 nævnte sociale koordinationsudvalg i fællesskab. Beslutning om vederlæggelse m.v., jf. stk. 8, træffes af det fælles sociale koordinationsudvalg. Udgifterne ved det fælles udvalgs virksomhed fordeles mellem de deltagende kommuner efter aftale.«

3. Overskriften til KAPITEL 5 affattes således:

»NÆVN UNDER STATSAMTET M.V.«

4. Efter § 18, stk. 1, 3. pkt., indsættes som nyt punktum:

»Nævnet er tillige klageinstans for afgørelser efter § 14, stk. 1, 2 og 6, § 16, § 18 og § 44, stk. 1 og 2, jf. § 62 b i lov om social pension, samt for afgørelser efter § 43, stk. 10 og 11, og § 58, stk. 3 og 8, jf. § 138 c i lov om social bistand.«

5. I § 18, STK. 1, 5. PKT., der bliver 6. pkt., og i § 18, STK. 2, 4. PKT., ændres »arbejdsmarkedsnævnet« til: »arbejdsmarkedsrådet«.

§ 4

I lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 1127 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, STK. 3, indsættes som 2. PKT. :

»Ankestyrelsen er herunder ved den enkelte sags behandling uafhængig af udtalelser fra det rådgivende udvalg, der er nævnt i stk. 5.«

2. § 1, STK. 4, affattes således:

»STK. 4. Ankestyrelsen koordinerer praksis på landsplan og yder herunder vejledning om ankeinstansernes praksis. Ankestyrelsen følger kommunernes, de sociale ankenævns og revaliderings- og pensionsnævnenes praksis og kan herunder indhente afgørelser af betydning for Ankestyrelsens praksiskoordinering.«.

3. I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»STK. 5. Ankestyrelsen nedsætter til støtte for sin vejledningsvirksomhed et centralt rådgivende udvalg. Udvalget skal bl.a. følge kommunernes administration af kontanthjælp, aktivering, revalidering, førtidspension, herunder bistands- og plejetillæg, ydelser efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel samt støtte til erhvervelse af motorkøretøj med henblik på rådgivning af kommunalbestyrelserne om sagstilrettelæggelse og sagsbehandling m.v. Socialministeren udpeger udvalgets formand efter indstilling fra Ankestyrelsen og et medlem efter indstilling fra henholdsvis De Samvirkende Invalideorganisationer, Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening, Sundhedsministeriet, Statsamtmandsforeningen og Direktoratet for Social Sikring og Bistand.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

4. I § 6, STK. 3, NR. 4, indsættes efter »principiel«: »eller generel«.

§ 5

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved lov nr. 1123 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, STK. 2, 2. PKT., indsættes efter »principiel«: »eller generel«.

2. Efter § 17, stk. 3, indsættes som nyt stykke:

»STK. 4. Klage over det sociale ankenævns afgørelser kan ikke tillægges opsættende virkning.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. Efter § 17 indsættes:

» § 17 a. Kommunalbestyrelsen kan indbringe det sociale ankenævns afgørelser efter denne lov for Den Sociale Ankestyrelse. § 17, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

STK. 2. Såfremt Ankestyrelsen ændrer det sociale ankenævns afgørelse til ugunst for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen samtidig beslutning om tidspunktet for bortfald eller ændring af ydelsen.

STK. 3. En ydelse, der er udbetalt på grundlag af en afgørelse, kan dog ikke kræves tilbagebetalt, medmindre de almindelige betingelser i § 13 er opfyldt.«

§ 6

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. april 1992, som senest ændret ved lov nr. 1133 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, STK. 3, indsættes efter »myndighed«: », jf. dog stk. 4«.

2. § 22, STK. 4, affattes således:

»STK. 4. Kommunalbestyrelsen kan indbringe det sociale ankenævns afgørelser efter denne lov for Den Sociale Ankestyrelse.«

3. Efter § 22, stk. 4, indsættes som nye stykker:

»STK. 5. Klage over det sociale ankenævns afgørelser kan ikke tillægges opsættende virkning.

STK. 6. En ydelse, der er udbetalt på grundlag af en afgørelse, kan dog ikke kræves tilbagebetalt, medmindre de almindelige betingelser i § 24 er opfyldt.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 7-9.

4. I § 22, STK. 5, der bliver stk. 7, ændres »bestemmelserne« til: »bestemmelsen«, og »og 4« udgår, og efter »principiel« indsættes: »eller generel«.

5. I § 22, STK. 6, der bliver stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»Klage til Ankestyrelsen efter stk. 4 skal indgives inden 4 uger efter, at kommunalbestyrelsen har fået meddelelse om det sociale ankenævns afgørelse.«

6. I § 22, STK. 6, der bliver stk. 8, ændres i 2. PKT., der bliver 3. pkt., »5« til: »7«.

§ 7

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som senest ændret ved § 10 i lov nr. 399 af 6. juni 1991, ophæves SIDSTE PKT. i § 23 A, STK. 1.

§ 8

STK. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1994. § 1, nr. 3, træder dog i kraft den 1. januar 1995.

STK. 2. § 33, stk. 2, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for ansøgninger om social pension, hvori der den 1. juli 1994 eller senere træffes afgørelse om tilkendelse af social pension.

STK. 3. § 58, nr. 10, i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 16, jf. § 52, stk. 3, i lov om social pension, har virkning for de personer, der efter flytning fra en kommune vedvarende har haft ophold i institutioner m.v., og for hvem der på tidspunktet for lovens ikrafttræden ikke er truffet afgørelse eller afgivet indstilling til revaliderings- og pensionsnævnet om social pension.

STK. 4. Ansøgninger om social pension efter §§ 14, 16 og 18 og § 44, stk. 1 og 2, i lov om social pension og ansøgninger om hjælp til etablering af selvstændig virksomhed eller erhvervelse af motorkøretøjer efter §§ 43 og 58 i lov om social bistand, som revaliderings- og pensionsnævnet eller det sociale ankenævn har modtaget med indstilling inden det tidspunkt, fra hvilket socialministeren har tilladt, at revaliderings- og pensionsnævnets eller det sociale ankenævns kompetence overføres til kommunalbestyrelsen, jf. § 62 b i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 21, og § 138 c i lov om social bistand som affattet ved denne lovs § 2, nr. 7, afgøres af revaliderings- og pensionsnævnet eller det sociale ankenævn.

STK. 5. Afgørelser om inddrivelse af underholdsbidrag, der er indbragt for Den Sociale Ankestyrelse inden den 1. juli 1994, færdigbehandles af Ankestyrelsen.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 1. JUNI 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen