Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om delpension (Ændringer som følge af indførelse af delefterløn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved lov nr. 1123 af 22. december 1993, foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 2, STK. 2, indsættes efter »efterløn«: »eller delefterløn«, og »arbejdsformidling og« udgår.

2. I § 3, STK. 1, 2. PKT., ændres »15« til: »12«.

3. I § 3, STK. 2, indsættes efter »efterløn«: »eller delefterløn«, og »arbejdsformidling og« udgår.

4. I § 4, STK. 1, 2. PKT., indsættes efter »svarer til«: »82 pct. af«.

5. § 4, STK. 3 og 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

6. I § 10, STK. 2, ændres »13« til: »52«.

7. § 21 ophæves.

§ 2

STK. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

STK. 2. Delpension til personer, som har ansøgt om delpension før den 20. april 1994, beregnes og reguleres i de første 21/2 år efter overgang til delpension efter reglerne i den indtil den 1. januar 1995 gældende § 4 i lov om delpension.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 1. JUNI 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen