Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Adgang for kommunerne til at differentiere det supplerende tilskud til forældre på orlov til børnepasning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som ændret bl.a. ved lov nr. 499 af 30. juni 1993 og lov nr. 1134 af 22. december 1993 og senest ved lov nr. 362 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 69 B, STK. 1, 2. PKT., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.«

2. I § 69 B, STK. 2, 1. PKT., ændres »tilskuddet« til: »tilskuddene«.

3. I § 69 B, STK. 2, indsættes som 2. PKT.:

»Tilskuddene kan fastsættes, så de varierer med barnets alder.«

§ 2

STK. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

STK. 2. En kommunalbestyrelses beslutning efter § 1 kan ikke få virkning for afgørelser vedrørende ansøgninger, der er indgivet, inden kommunalbestyrelsen har offentliggjort beslutningen.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 1. JUNI 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen