Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Bruttoficering af kontanthjælp m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 279 af 6. maj 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 25 affattes således:

» § 25. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tilbagebetaling, når en person har undladt at give oplysninger som krævet i § 18 eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.«

2. § 37 affattes således:

» § 37. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens underhold, ydes der kontanthjælp med et samlet månedligt beløb.

Stk. 2. Til personer med forsørgelsespligt over for børn ydes et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til andre ydes et beløb, der svarer til 60 pct. af højeste dagpenge. Til ægtepar ydes summen af de beløb, hver af ægtefællerne efter deres forsørgelsespligter er berettiget til.

Stk. 3. Til unge under 23 år, der ikke har forsørgelsespligt over for ægtefælle eller børn, ydes et beløb på 2.080 kr. til hjemmeboende og 4.251 kr. til udeboende. Til unge under 21 år, der i en sammenhængende periode på 12 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger 4.251 kr., ydes hjælpen dog efter reglerne for personer over 23 år. Til unge over 21 år og under 23 år ydes hjælpen ligeledes efter reglerne for personer over 23 år, hvis de i en sammenhængende periode på 3 måneder har haft månedlige indtægter, der overstiger 4.251 kr. Til unge gravide, der har passeret 12. svangerskabsuge, ydes hjælp efter reglerne for personer over 23 år.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om hjælp til personer, der aftjener civil værnepligt eller værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslandene, kontanthjælpsmodtagere, der udfører frivilligt ulønnet arbejde i udlandet, og personer, der opholder sig i institutioner under Kriminalforsorgen.

Stk. 5. De beløb, der er nævnt i stk. 3, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Socialministeren bekendtgør størrelsen af de regulerede beløb.«

3. Efter § 37 indsættes:

» § 37 a. Til en person, der er kommet ud for ændringer i sine forhold, og hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige på grund af høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, yder kommunalbestyrelsen særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp efter § 37 en særlig støtte.

Stk. 2. Inden tildeling af støtten skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler for, efter hvilke kriterier der ydes særlig støtte efter stk. 1.«

4. § 38 affattes således:

» § 38. I kontanthjælpen efter § 37 fradrages pågældendes og ægtefællens indtægter, jf. dog stk. 2. Forinden nedsættes indtægterne dog med de nødvendige udgifter til arbejdsredskaber og -beklædning samt til transport i forbindelse med erhvervelse af indtægterne. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal fradrages i kontanthjælpen, når ferien holdes, og der kan kun foretages fradrag svarende til kontanthjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen er bestemt til at dække.

Stk. 2 . Der foretages ikke fradrag i kontanthjælpen for

  • 1) invaliditetsydelse og invaliditetsbeløb efter lov om social pension,
  • 2) erstatninger for varigt men, indtægter, der hidrører herfra, og godtgørelse for ikke-økonomisk skade,
  • 3) ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z,
  • 4) værdien af kost m.v. under midlertidig indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingssituation. Hvis sygehusopholdet varer i mere end 6 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen,
  • 5) indtægter hos børnene.

Stk. 3 . Personer, der har modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på 3 måneder eller derover, kan have arbejdsindtægter på indtil 2.000 kr. pr. måned, uden at der sker fradrag i kontanthjælpen, dog maksimalt 12.000 kr. Denne mulighed for fradragsfri indtægter er begrænset til i alt 6 sammenhængende måneder. Det fradragsfri beløb kan optjenes pr. voksen kontanthjælpsmodtager i husstanden.«

5. I § 40, stk. 3, 1. pkt, udgår »eller er berettiget til ungdomsydelse efter afsnit III A«.

6. § 42 a ophæves.

7. I § 43, stk. 2, ændres »10.387 kr.« til: »11.031 kr.«

8. I § 44, stk. 3, ændres »1. juli« til: »1. januar«.

9. Afsnit III A ophæves.

10. I § 54, stk. 1, ændres »stk. 3-9« til: »stk. 3-5«.

11. § 54, stk. 3, affattes således:

» Stk. 3. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 1 og 2, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.«

12. § 54, stk. 4-8, ophæves.

13. I § 54, stk. 9, der bliver stk. 4, ændres »stk. 3-8« til: »stk. 3«.

14. Efter § 54, stk. 9, der bliver stk. 4, indsættes som nyt stykke:

» Stk. 5. Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter stk. 3 og 4 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, gældende pr. 1. januar i indkomståret, jf. stk. 4, og pr. 1. januar det følgende år.«

Stk. 10-12 bliver herefter stk. 6-8.

15. I § 54, stk. 11, der bliver stk. 7, og i § 54, stk. 12, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-8« til: »stk. 1-3«.

16. I § 58, stk. 3, 2. pkt., ændres »92.000« til: »108.000«, og i 4. pkt. ændres »108.000« til: »129.000«.

17. § 58, stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 3, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk.

2. Reglerne i § 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.« 18. I § 58, stk. 12, ændres »1. juli« til: »1. januar«.

19. I § 84, stk. 1, 2. pkt., ændres »7.452 kr.« til: »8.844 kr.« 20. I § 118, stk. 1, 2. pkt., ændres »19.800 kr.« til: »23.448 kr.«.

21. I § 119, stk. 2, ændres »§ 54, stk. 3-9« til: »§ 54, stk. 3-5«.

22. § 133, stk. 2, 2.-4. pkt., stk. 3 og 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

23. I § 134 a, stk. 2, 1. pkt., udgår »og III A«.

24. § 134 a, stk. 5, affattes således:

» Stk. 5. Staten udbetaler til kommunerne et tilskud på 1.066 kr.

pr. måned for udlændinge, jf. stk. 1, der deltager i aktiviteter, der er omfattet af §§ 4-8 i lov om kommunal aktivering.

Aktiviteten skal have et omfang på mindst 20 timer pr. uge. Der udbetales ikke tilskud for personer, der modtager ungdomsydelse efter reglerne i lov om kommunal aktivering. Er betingelserne for at yde tilskud efter § 25 i lov om kommunal aktivering samtidig opfyldt, ydes der til kommunen et yderligere tilskud på 1.086 kr.

pr. måned.« 25. I § 134 a, stk. 7, ændres »2.000« til: »2.130«.

26. I § 134 a, stk. 8, ændres »1. juli« til: »1. januar«.

27. I § 136, stk. 1, 1. pkt., ændres »et beløb, der svarer til den sociale pensions grundbeløb« til: »48.360 kr.«, og efter 1. pkt.

indsættes som nyt punktum:

»Beløbet reguleres med satsreguleringsprocenten pr. 1. januar.« 28. § 138 d ophæves.

§ 2 Stk. 1. I lov nr. 156 af 15. marts 1989 om ændring af lov om social bistand. (Indførelse af igangsætningsydelse), som senest ændret ved lov nr. 152 af 31. marts 1993, ophæves § 2, stk. 2. Stk. 2. I lov nr. 497 af 24. juni 1992 om ændring af lov om social bistand. (Udvidelse af ordningen om ungdomsydelse) ophæves § 5.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Til personer, der modtager hjælp efter § 37, stk. 2, 2.

pkt., ydes hjælpen i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1994 med 50 pct. af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Til pensionister optaget i institution efter bistandslovens § 79, jf. § 84, eller § 112, jf. § 117, bestemt til længerevarende ophold, der har indtægter ud over den sociale pension, ydes i indkomståret 1994 et kompensationsbeløb som erstatning for det indtægtstab efter skat, som beboeren eventuelt har haft som følge af ophævelsen af det forhøjede personfradrag efter personskatteloven fra den 1. januar 1994.

Kompensationsbeløbet medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og kan højst udgøre et beløb svarende til forskellen mellem den skattemæssige værdi af pensionistens personfradrag i 1993 og 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen