Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand m.v.

(Lempelse af reglerne om formidlet dagpleje, indførelse af tilskud

til nye dagplejere samt tilskud til pasningsordninger tilknyttet

virksomheder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, som senest ændret ved lov nr. 391 af 20. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 64, stk. 1, 2. pkt., udgår efter »personer«: »fra samme husstand«.

2. I § 64 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagplejerens egne børn under 3 år kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for. Kommunalbestyrelsens afgørelse herom kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder et tilskud til etablering og indretning m.v. af nye dagplejehjem. Til dagplejehjem med op til 5 børn ydes et tilskud på op til 20.000 kr., og til dagplejehjem med op til 10 børn ydes et tilskud på op til 50.000 kr.

Socialministeren fastsætter nærmere retningslinier for ydelse og anvendelse af tilskuddet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. Efter § 70 indsættes:

Ȥ 70 a. Kommunalbestyrelsen skal til private pasningsordninger oprettet i tilknytning til virksomheder beliggende i andre kommuner yde et fast tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Stk. 2. Tilskuddet skal svare til halvdelen af ordningens driftsudgifter pr. plads, dog højst halvdelen af de gennemsnitlige driftsudgifter til dagtilbud for den pågældende aldersgruppe i kommunen. Kommunen kan efter aftale med virksomheden yde et højere tilskud.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved lov nr. 347 af 14. maj 1992, ændres i § 7 F, stk. 1, nr. 3, »helårsboliger.« til: »helårsboliger,», og i § 7 F, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:

  • »4) tilskud efter § 64, stk. 3, i lov om social bistand.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 64, stk. 3, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, har virkning for dagplejere, der ansættes efter lovens ikrafttræden og inden den 31. december 1993.

Stk. 3. § 1, nr. 3, har virkning for pasningsordninger, der oprettes efter lovens ikrafttræden og inden den 31. december 1993.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. juni 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen