Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Supplerende tilskud til forældre på orlov til børnepasning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 279 af 6. maj 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 69 a indsættes:

»§ 69 b. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give et supplerende tilskud til forældre, der modtager orlovsydelse til børnepasning, jf. lov om orlov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til forældre med børn under 3 år. Tilskuddet kan ikke gives, når grundlaget for orlovsydelsen er modtagelse af kontanthjælp, jf. lov om orlov § 9, stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet, der maksimalt kan udgøre 35.000 kr. årligt. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 pct. af den hidtidige lønindtægt. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Tilskuddet udbetales af kommunen mod dokumentation for modtagelse af orlovsydelse til børnepasning.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Socialministeren fremsætter forslag om revision af bistandslovens § 69 b inden udgangen af 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen