Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand m.v.

(Betaling for varig hjemmehjælp og præcisering af kommunernes

forpligtelse til at sørge for døgntilbud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, som senest ændret ved lov nr. 391 af 20. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 55 affattes således:

»§ 55. Varig hjemmehjælp ydes mod betaling, der fastsættes på grundlag af modtagerens indkomst- og formuegrundlag, jf. stk. 2 og 3. Modtagere af førtidspension efter lov om social pension fritages for betaling.

Stk.2. Af modtagerens indkomstgrundlag udgør betalingen 5 pct. af den del, der overstiger 150.000 kr. for reelt enlige og 300.000 kr. for gifte. Indkomstgrundlaget opgøres efter reglerne i § 54, stk. 3-9.

Stk.3. Af modtagerens formuegrundlag udgør betalingen 2 pct. af den del af formuen, der overstiger 500.000 kr. for reelt enlige og 1 mio. kr. for gifte. Formuegrundlaget svarer til den skattepligtige formue for det indkomstår, hvorfra de indtægter, der indgår ved opgørelsen af indkomstgrundlaget, hidrører.

Modtagere af varig hjemmehjælp, der udelukkende skal betale for hjælpen efter 1. pkt., jf. stk. 4, og som har fast ejendom, kan efter anmodning opnå lån til betalingen. Reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. For modtagere af hjælpen, der er reelt enlige, og som alene skal betale efter stk. 3, nedsættes betalingen med 6 pct. af forskellen mellem indkomstgrundlaget og 150.000 kr. Nedsættelsen kan højst udgøre 5.000 kr.

Stk. 5. Dør den ene ægtefælle, beregnes betalingen efter reglerne for gifte indtil udgangen af kalenderåret.

Stk. 6. Beløbene, der er nævnt i stk. 2, 3 og 4, reguleres een gang årligt den 1. juli med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000. Beløbet i stk. 4, sidste pkt., afrundes dog til et beløb, der er deleligt med 100.

Reguleringen sker første gang pr. 1. juli 1993.

Stk. 7. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betaling for varig hjemmehjælp, herunder om maksimums- og minimumsbetaling, samt regler om fravigelse af indkomst- og formuegrundlaget ved ændrede økonomiske forhold.

Stk. 8. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomst- og formuegrundlaget, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 9. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomst- og formuegrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomst- og formuegrundlaget, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 10. Ydes der hjælp efter § 52, kræves der ikke betaling, hvis udgiften omfattes af § 48.«

2. I § 56, stk. 1, ændres »bistand« og »hushjælp« til: »hjælp«.

3. § 75 ophæves.

4. Overskriften til § 79 affattes således:

»Plejehjem, beskyttede boliger og andre døgntilbud«.

5. § 79 affattes således:

»§ 79. Kommunalbestyrelsen skal sørge for døgntilbud til personer, som af helbredsmæssige grunde har behov for det.

Kommunalbestyrelsen kan opfylde forpligtelsen ved at oprette et døgnberedskab.

Stk. 2. Døgntilbud efter stk. 1 skal sammen med kommunens øvrige tilbud om hjælpeforanstaltninger skabe rammer, som sikrer brugerne størst mulig indflydelse, medansvar og trivsel.

Stk. 3. Reglerne om døgntilbud tages op til revision inden udgangen af 1994.«

6. I § 80 udgår ordene »oprettes og«.

7. § 81 affattes således:

»§ 81. Plejehjem og beskyttede boliger kan fortsat drives efter denne lov efter istandsættelse og ombygning.«

8. I § 85 a, stk. 2, og i § 86 ændres »bistand« til: »hjælp«.

9. § 144 ophæves.

§ 2

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 15.

oktober 1991, som ændret senest ved lov nr. 185 af 23. marts 1992, foretages følgende ændring:

§ 86 affattes således:

»§ 86. Dokumenter, der udstedes til sikkerhed for lån efter kapitel 7 i lov om individuel boligstøtte, er stempelfri såvel ved oprettelse som ved senere ændringer eller tilføjelser.

Stk. 2. Dokumenter, der udstedes til sikkerhed over for danske kommuner for betaling for varig hjemmehjælp efter bistandslovens § 55, er stempelfri.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved lov nr. 347 af 14. maj 1992, foretages følgende ændring:

Efter § 17 A, stk. 3, indsættes som nyt stykke:

»Stk. 4. Renter af lån, der er ydet i henhold til § 55, stk. 3, i lov om social bistand, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1992. Kommunalbestyrelsen skal senest med virkning fra den 1. oktober 1992 fastsætte betaling for varig hjemmehjælp efter § 1, nr. 1.

Stk. 2. § 2 har virkning for dokumenter, hvis stempelpligt indtræder den 1. juli 1992 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. juni 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen