Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender samt lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven) m.m. (Ændring af reglerne om foranstaltninger for børn og unge, herunder reglerne om tvangsmæssig gennemførelse af foranstaltninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6.

december 1990, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 279 af 29.

april 1992 og senest ved lov nr. 391 af 20. maj 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 12, stk. 1, ændres »de særlige udvalg efter den sociale styrelseslovs § 3« til: »børn og unge-udvalgene efter § 126«.

2. I § 14 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Under ophold i institutioner beregnet til døgnophold for børn og unge kan børn og unge-udvalget, jf. § 127, såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, uden retskendelse træffe beslutning om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer uden for institutionen. Kontrol af breve og andre henvendelser til og fra offentlige myndigheder og til og fra en eventuel advokat, jf. § 124, stk. 3, må ikke finde sted. En beslutning efter 1. pkt. kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt. Socialministeren fastsætter nærmere regler om kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

3. I § 14, stk. 7, som bliver stk. 8, ændres »stk. 3« til: »stk. 6«.

4. I § 14 indsættes efter stk. 7, som nu bliver stk. 8, som nyt stykke:

»Stk. 9. Over for unge, der efter reglerne i retsplejeloven er anbragt i sikrede afdelinger i stedet for varetægtsfængsling, kan politiet, hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, modsætte sig, at den unge modtager besøg, eller forlange, at besøg finder sted under kontrol. Den unge har altid ret til ukontrolleret besøg af sin forsvarer. Hvor hensyn til efterforskningen gør det påkrævet, kan politiet endvidere forlange at gennemse og, hvis det findes påkrævet, standse den unges breve inden modtagelsen eller afsendelsen samt forbyde den unge at foretage telefonsamtaler eller anden kommunikation med personer uden for institutionen eller betinge telefonsamtaler og anden kommunikation af, at samtalen overhøres. Den unge har ret til ukontrolleret brevveksling med retten, forsvareren, justitsministeren og Folketingets Ombudsmand. Den unge skal underrettes om politiets beslutning og kan forlange den forelagt for retten til afgørelse. Socialministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om besøg, brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation.«

5. I § 15, stk. 1, ændres »det i den sociale styrelseslovs § 3 nævnte særlige udvalgs« til: »det i § 126 nævnte børn og unge-udvalgs«.

6. I § 28 indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Rådgivning og vejledning skal kunne ydes anonymt og som et åbent tilbud til enhver, herunder børn og unge, som alene søger rådgivning og vejledning.«

7. Kapitel 8 affattes således:

»Kapitel 8

Særlige regler om børn og unge

Kommunalbestyrelsens opgaver

§ 32. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år i kommunen lever.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal yde forældremyndighedsindehaveren eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, rådgivning og støtte, når barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer, medmindre andet er fastsat i loven, beslutning om undersøgelse og foranstaltninger m.v.

§ 32 a. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden.

Amtsrådets opgaver

§ 32 b. Amtsrådet yder kommunalbestyrelsen vejledning og konsulentstøtte vedrørende såvel planlægning som udførelse af kommunalbestyrelsens forebyggende og støttende virksomhed for børn og unge.

Stk. 2. Det påhviler såvel amtsrådet som kommunalbestyrelsen at samarbejde om den forebyggende og støttende virksomhed for børn og unge.

Undersøgelser

§ 32 c. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges. Beslutning herom træffes i forståelse med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog § 32 d. Hvis det er påkrævet, skal kommunalbestyrelsen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en psykolog, eventuelt ved henvisning til det i kapitel 17 nævnte rådgivningscenter.

Stk. 2. En undersøgelse skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Der skal være oplysning om, hvordan forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltninger, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

Stk. 3. Undersøgelsen må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger, og skal i øvrigt gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader.

§ 32 d. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen ved anbringelse på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Foranstaltninger

§ 33. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om foranstaltninger efter stk. 2, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Det bør tilstræbes, at barnet eller den unge kan blive i hjemmet. Beslutningen træffes med samtykke fra forældremyndighedens indehaver, jf. dog § 34. En beslutning efter stk. 2, nr. 10, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte

 • 1) at yde konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold og kan herunder bestemme, at barnet eller den unge skal søge et dagtilbud, en ungdomsklub, et uddannelsessted eller lignende,
 • 2) at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,
 • 3) at yde familiebehandling eller lignende støtte,
 • 4) at etablere døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien,
 • 5) at etablere en aflastningsordning,
 • 6) at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge,
 • 7) at yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af foranstaltninger nævnt i nr. 1-5, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil,
 • 8) at yde økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller flere børns anbringelse uden for hjemmet,
 • 9) at yde økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og
 • 10) at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, på en døgninstitution, i en plejefamilie eller på andet godkendt opholdssted, som må anses for egnet til at imødekomme barnets eller den unges særlige behov, jf. §§ 66 og 96.

§ 34. Beslutning efter § 33, stk. 2, nr. 1 og nr. 6, jf. § 33, stk.

1, kan træffes, selv om forældremyndighedens indehaver ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige behov for støtte, og når formålet med foranstaltningen skønnes at kunne opnås uanset det manglende samtykke. Beslutning herom skal træffes i et møde i det udvalg, der efter § 2, stk. 2, i den sociale styrelseslov varetager det pågældende sagsområde. I kommuner med magistratsordning træffes beslutningen af vedkommende magistratsmedlem.

Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

§ 35. Når der på grund af

 • 1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
 • 2) vold eller andre alvorlige overgreb,
 • 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
 • 4) andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe beslutning om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10. Der kan kun træffes en beslutning efter 1. pkt., når det må anses for godtgjort, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 2. Når hensynet til barnet eller den unge på afgørende måde taler for det, kan børn og unge-udvalget bestemme, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet efter stk. 1, selv om forældremyndighedens indehaver og den unge giver samtykke til anbringelse efter § 33, stk. 2, nr. 10.

Stk. 3. Såfremt en ung, der er fyldt 15 år, erklærer sig enig i anbringelsen, kan børn og unge-udvalget uanset betingelserne i stk. 1 træffe beslutning om at anbringe den unge uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10, når anbringelsen må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov og problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1-3 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

§ 35 a. Opretholdelse af en foranstaltning efter § 35 ud over 1 år fra børn og unge-udvalgets afgørelse forudsætter fornyet beslutning i udvalget. Er sagen indbragt for Ankestyrelsen eller forelagt for landsretten eller Højesteret, regnes fristen fra den endelige afgørelse eller dom. Uanset bestemmelsen i 1. og 2. pkt.

kan børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen eller retten fastsætte en kortere frist for fornyet behandling i udvalget.

Stk. 2. Børn og unge-udvalget kan undtagelsesvis fastsætte en længere frist end nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., når de forhold, der ligger til grund for afgørelsen, med stor sikkerhed må antages at vedvare ud over fristen og hensynet til barnet eller den unge afgørende tilsiger, at fristen forlænges. Samme beføjelse har Ankestyrelsen og retten.

Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke

§ 35 b. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge for varig og betydelig invaliditet, kan børn og unge-udvalget træffe beslutning om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Foreløbige foranstaltninger

§ 35 c. Beslutning efter §§ 14, stk. 7, 32 d, 35, 35 b, 65, stk.

4, og 67, stk. 3, 2. pkt., som af hensyn til barnets eller den unges øjeblikkelige behov ikke kan afvente, at sagen behandles i børn og unge-udvalget, kan træffes foreløbigt af formanden eller i dennes forfald næstformanden for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver skal inden 24 timer efter iværksættelsen af en foreløbig beslutning have skriftlig meddelelse om afgørelsen samt en begrundelse for afgørelsen.

Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og til at udtale sig om sagen samt om retten til vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 3. En foreløbig beslutning efter stk. 1 skal snarest muligt og senest inden 7 dage efter iværksættelsen af beslutningen forelægges børn og unge-udvalget til godkendelse, uanset om foranstaltningen er ophørt.

Stk. 4. En beslutning, der er godkendt efter stk. 3, har gyldighed i 1 måned, for så vidt angår § 32 d dog indtil undersøgelsen er afsluttet. En beslutning vedrørende § 65, stk. 4, har gyldighed, indtil der træffes en ny beslutning om flytning eller hjemtagelse.

Stk. 5. Chefen for Den Sociale Ankestyrelse eller den af ankecheferne, som styrelseschefen bemyndiger hertil, kan give pålæg om iværksættelse af en foreløbig foranstaltning efter stk.

1. Det kan undtagelsesvis bestemmes, at beslutningen skal godkendes af Ankestyrelsen inden for den i stk. 3 nævnte frist.

Ophør af foranstaltninger

§ 36. Foranstaltninger efter §§ 33, 34 og 35 skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til barnets eller den unges særlige behov, eller når den unge fylder 18 år. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hjemgivelse, uanset at barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet efter § 35. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme en begæring om hjemgivelse, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget efter § 35.

Stk. 2. Foranstaltninger i form af en personlig rådgiver eller døgnophold i institution, plejefamilie eller andet egnet opholdssted kan dog opretholdes, indtil den unge fylder 20 år, hvis den unge er indforstået hermed.

Det sociale ankenævns og Den Sociale Ankestyrelses beføjelser uden klage

§ 36 a. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke foretager fornødne undersøgelser, kan det sociale ankenævn træffe beslutning om, at der skal iværksættes undersøgelse, og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Stk. 2. Hvis der er behov for foranstaltninger efter § 33 og kommunalbestyrelsen undlader at iværksætte disse, kan det sociale ankenævn pålægge kommunalbestyrelsen at træffe en afgørelse eller træffe en foreløbig afgørelse om foranstaltninger og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Stk. 3. Den Sociale Ankestyrelse har samme beføjelser som det sociale ankenævn og kan træffe beslutning efter §§ 32 d, 35 og 35 b og pålægge kommunalbestyrelsen at gennemføre beslutningen.

Fuldbyrdelse

§ 36 b. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent forlange bistand af politiet til at gennemføre afgørelser efter §§ 32 d, 35 og 35 b.«

8. § 46 b, stk. 1, affattes således:

»Der kan ydes økonomisk hjælp til dækning af udgifter til at opretholde en samværsret med et eller flere børn under 18 år, når ansøgeren ikke selv har midler dertil. Der kan under samme økonomiske betingelser ydes hjælp til dækning af udgifter til opretholdelse af kontakt mellem barnet og den af forældrene, der har del i forældremyndigheden, når barnet bor hos den anden af forældrene.«

9. § 46 c affattes således:

»§ 46 c. Der kan ydes hjælp til dækning af udgifterne ved et barns forsørgelse, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet, og når barnets indtægter, herunder det særlige børnetilskud, jf. § 4, stk. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne ved forsørgelsen.«

10. Kapitel 15 affattes således:

»Kapitel 15

Privat døgnpleje

Privat familiepleje

§ 65. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra den stedlige kommunalbestyrelse.

Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når det efter en undersøgelse af familieplejen må antages, at opholdet vil være til gavn for barnet. Ved udstedelse af plejetilladelse skal kommunalbestyrelsen gøre forældremyndighedens indehaver opmærksom på bestemmelserne i stk. 4.

Stk. 3. Det påhviler forældremyndighedens indehaver at sikre sig, at plejehjemmet har fornøden plejetilladelse.

Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune kan efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn eller en ung ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen indhentes en udtalelse fra den stedlige kommune.

Stk. 5. En beslutning efter stk. 4 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5 gælder ikke i tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har forældremyndigheden, men barnet eller den unge får døgnophold hos den anden af forældrene.

Private døgnplejehjem

§ 65 a. Hjem, der modtager flere end 4 børn under 18 år i pleje, og som drives af private uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med forholdene i hjemmene.«

11. Efter kapitel 15 indsættes 2 nye kapitler:

»Kapitel 15 a

Formidlet døgnophold

Godkendelse af opholdssteder

§ 66. Opholdssteder for børn og unge, herunder plejefamilier, skal være godkendt som egnede af den stedlige kommunalbestyrelse eller af anden offentlig myndighed efter reglerne herom. For anbringelse i døgninstitution for børn og unge gælder reglerne i §§ 96-100.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Betaling

§ 66 a. Kommunalbestyrelsen betaler for barnets eller den unges ophold. Socialministeren kan fastsætte satser for godtgørelse for udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet.

Stk. 2. Forældrene og barnet eller den unge betaler for døgnopholdet efter samme regler som ved anbringelse i døgninstitution efter § 96.

Udarbejdelse af planer og valg af opholdssted m.v.

§ 66 b. Forinden der træffes beslutning om at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, jf. § 33, stk. 2, nr. 10, og § 35, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for barnets eller den unges ophold uden for hjemmet.

Stk. 2. Planen skal angive formålet med anbringelsen. Planen skal under hensyn til dette formål tillige angive anbringelsens forventede varighed, særlige forhold vedrørende barnets eller den unges pleje, behandling, uddannelse m.v. samt foranstaltninger til støtte for familien under barnets eller den unges ophold uden for hjemmet og i tiden derefter.

Stk. 3. Kan anbringelsen ikke afvente udarbejdelsen af en plan som nævnt i stk. 2, er en kortfattet angivelse af formålet med anbringelsen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt at opstille en plan.

§ 66 c. Samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en beslutning efter § 33, stk. 2, nr. 10, skal omfatte formålet med anbringelsen, jf. § 66 b, stk. 2, 1.

pkt.

§ 66 d. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af opholdssted i overensstemmelse med den i § 66 b eller § 123 nævnte plan. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold under opholdet uden for hjemmet og træffer bestemmelse om ændret opholdssted, behandling, uddannelse m.v. under opholdet, i det omfang det må anses for nødvendigt under hensyn til formålet med anbringelsen.

Stk. 2. Såfremt der ikke foreligger samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til en ændring af opholdsstedet, jf. stk. 1, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget efter § 35.

§ 66 e. Amtsrådet yder, jf. § 32 b, kommunalbestyrelsen vejledning og konsulentstøtte under udøvelsen af de i § 66 d, stk. 1, nævnte beføjelser.

§ 66 f. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, vurdere, om den i § 66 b eller § 123 nævnte plan skal revideres, og skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering.

Beslutning om revision af planen træffes så vidt muligt i forståelse med forældremyndighedens indehaver og barnet eller den unge.

Stk. 2. Er opholdsstedet beliggende i en anden kommune end barnets opholdskommune, underrettes den stedlige kommune forud for anbringelsen.

Samvær og kontakt

§ 67. Forældrene og barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge holdes ved lige. En samværsret, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af §§ 24 og 25 i myndighedsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer om fornødent beslutning om omfanget og udøvelsen af samværet og kontakten og kan fastsætte nærmere vilkår for samværet og kontakten. Ved beslutningen lægges særlig vægt på hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen.

Stk. 3. Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan kommunalbestyrelsen for en bestemt periode beslutte, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant for kommunen. Under de samme betingelser og ligeledes for en bestemt periode kan det besluttes at afbryde forbindelsen mellem forældrene og barnet eller den unge, ligesom det kan besluttes, at barnets eller den unges opholdssted ikke må oplyses over for forældrene.

Stk. 4. En beslutning efter stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode ud over 3 måneder, og en beslutning efter stk. 3, 2.

pkt., skal træffes af børn og unge-udvalget efter reglerne i § 127. En beslutning efter stk. 3, 2. pkt., kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 35 c, når betingelserne herfor er opfyldt. Med beslutninger efter stk. 3, 2. pkt., sidestilles enhver beslutning, som medfører, at samvær kun må finde sted mindre end en gang om måneden.

Stk. 5. En beslutning om kontrol med barnets eller den unges brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene træffes efter § 14, stk. 7.

Klage

§ 67 a. Beslutninger efter § 66 d, stk. 1, jf. dog stk. 2, og § 67, stk. 2, samt beslutninger efter § 67, stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode indtil 3 måneder, kan af forældremyndighedens indehaver eller den unge, der er fyldt 15 år, indbringes for det sociale ankenævn, jf. § 15.

Stk. 2. Beslutninger efter § 67, stk. 2, samt beslutninger efter § 67, stk. 3, 1. pkt., der vedrører en periode indtil 3 måneder, kan, i det omfang de angår den af forældrene, som ikke har del i forældremyndigheden, af denne indbringes for det sociale ankenævn, jf. § 15.

Kapitel 15 b

Formidlet døgnophold m.v. for voksne

§ 68. Personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap kan anbringes i pleje i private hjem eller tilbydes ophold i et bofællesskab.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en økonomisk ydelse for plejeforholdet eller den nødvendige medhjælp i bofællesskabet og træffer herunder beslutning om, hvilket beløb pågældende skal have til rådighed til personlige fornødenheder.

Stk. 3. Socialministeren fastsætter retningslinier for bistand efter stk. 1 og 2.

§ 68 a. Kommunalbestyrelsen kan i en periode tilbyde støtte i form af dag- eller døgnophold, jf. §§ 66 og 96, til unge, der er fyldt 18 år, med svære psykiske eller sociale vanskeligheder.

Bestemmelsen i § 66 a, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den unge betaler for døgnopholdet. Socialministeren kan fastsætte retningslinier for betalingen.«

12. Kapitel 18 affattes således:

»Kapitel 18

Sagsbehandling, klageregler og domstolsprøvelse ved

foranstaltninger for børn og unge

Indstilling vedrørende anbringelse uden samtykke

§ 123. En indstilling om anbringelse uden for hjemmet efter § 35 skal indeholde en redegørelse for

 • 1) grundlaget for, at betingelserne i § 35 anses for opfyldt,
 • 2) de foranstaltninger efter § 33, stk. 2, der har været iværksat eller har været tilbudt familien, og grundene til, at foranstaltninger af denne karakter nu må anses for utilstrækkelige,
 • 3) de forhold i familien og hos barnet eller den unge eller i dennes omgivelser, som under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet kan bidrage til at klare vanskelighederne,
 • 4) den plan for anbringelsen, jf. § 66 b, stk. 2, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet eller den unge og dennes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter, og
 • 5) barnets eller den unges holdning til den påtænkte foranstaltning.

Advokatbistand, aktindsigt m.v.

§ 124. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver vederlagsfri advokatbistand i følgende tilfælde:

 • 1) under en sag om brev- og telefonkontrol, jf. § 14, stk. 7,
 • 2) under en sag om gennemførelse af en undersøgelse som nævnt i § 32 d, stk. 1,
 • 3) under en sag om anbringelse uden for hjemmet efter § 35,
 • 4) under en sag om opretholdelse af en anbringelse efter § 35 a,
 • 5) under en sag om gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 35 b,
 • 6) under en sag om godkendelse af en foreløbig afgørelse efter § 35 c, stk. 3,
 • 7) under en sag om ændring af opholdssted efter § 66 d, stk. 2, jf.

§ 35

 • 8) under en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk.

3, jf. stk. 4.

Stk. 2. Såvel forældremyndighedens indehaver som plejeforældrene skal have tilbud om vederlagsfri advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse af et barn eller en ung i privat familiepleje efter § 65, stk. 4.

Stk. 3. En ung, der er fyldt 15 år, og som nægter at give samtykke i en sag som nævnt i stk. 1, nr. 2-7, skal have tilbud om vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 4. Under en sag om brev- og telefonkontrol efter § 14, stk. 7, og en sag om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk. 3, jf. stk. 4, med den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, skal denne have tilbud om vederlagsfri advokatbistand.

Stk. 5. Om salær og godtgørelse for udlæg til advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf.

retsplejelovens kapitel 31.

§ 124 a. Er et barn fyldt 12 år, skal der, forinden der træffes afgørelse i en sag om foranstaltninger efter denne lov, finde en samtale sted med barnet herom.

Stk. 2. For børn under 12 år skal der foreligge oplysning om barnets holdning til den påtænkte foranstaltning, i det omfang barnets modenhed og sagens art tilsiger det.

§ 125. Forinden der træffes beslutning i en sag som nævnt i § 124, påhviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af forældremyndigheden bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig om sagen, forinden der træffes afgørelse.

Stk. 2. Tilsvarende forpligtelse har kommunalbestyrelsen over for de i § 124, stk. 2-4, nævnte personer for så vidt angår de heri nævnte beslutninger.

Børn og unge-udvalget

§ 126. Kommunalbestyrelsen nedsætter et udvalg, der benævnes børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Udvalget består af 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. Som medlem udpeges endvidere byretsdommeren i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig. Er der flere dommere i retskredsen, bestemmer justitsministeren, hvem af disse der skal modtage hvervet. Den pædagogisk-psykologisk sagkyndige udpeges af amtsrådet for den kommunale valgperiode. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at give møde ved medlemmets forfald.

Stk. 3. Medlemmer af det udvalg, der efter § 2, stk. 2, i den sociale styrelseslov behandler sager om børns og unges sociale forhold, i kommuner med magistratsordning vedkommende magistratsmedlem, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget.

Stk. 4. Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.

Stk. 5. Dommeren leder forhandlingen og påser, at der er foretaget fornødne undersøgelser, og kan træffe beslutning om indhentelse af yderligere oplysninger, herunder forlange optaget et retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018. Dommeren yder i øvrigt vejledning med hensyn til lovens forståelse og anvendelse samt vurdering af foreliggende oplysninger.

Stk. 6. Socialministeren fastsætter forretningsorden for børn og unge-udvalg og kan herunder fravige kravet med hensyn til sammensætningen af udvalget, hvis kommunalbestyrelsen på grund af sin størrelse ikke kan opfylde kravet i stk. 3.

§ 127. Børn og unge-udvalget træffer i et møde afgørelse om

 • 1) brev- og telefonkontrol efter § 14, stk. 7,
 • 2) gennemførelse af undersøgelse efter § 32 d,
 • 3) anbringelse uden for hjemmet efter § 35,
 • 4) opretholdelse af anbringelse efter § 35 a,
 • 5) gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling efter § 35 b,
 • 6) godkendelse af foreløbig beslutning efter § 35 c, stk. 3,
 • 7) flytning eller hjemtagelse efter § 65, stk. 4,
 • 8) ændring af opholdssted efter § 66 d, stk. 2, jf. § 35, og
 • 9) afbrydelse af forbindelsen m.v. efter § 67, stk. 3, jf. stk. 4.

Stk. 2. Inden der træffes beslutning, skal indehaveren af forældremyndigheden, barnet eller den unge, advokaten og eventuel anden bisidder for forældremyndighedens indehaver eller barnet eller den unge have lejlighed til at udtale sig over for børn og unge-udvalget. Tilbud efter 1. pkt. til barnet eller den unge kan undlades, hvis barnet er under 12 år, eller hvis det må antages at være til skade for barnet eller den unge.

Stk. 3. Inden der træffes beslutning efter § 14, stk. 7, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Stk.

2 finder ligeledes anvendelse for plejeforældre inden en beslutning efter § 65, stk. 4.

Stk. 4. Til vedtagelse af en beslutning efter § 14, stk. 7, § 32 d, § 35, § 35 a, § 35 b, § 35 c, stk. 3, § 66 d, stk. 2, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, kræves, at mindst 4 af børn og unge-udvalgets 5 medlemmer stemmer for beslutningen. Beslutninger efter § 65, stk. 4, træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 5. Såfremt dommeren ikke er enig i den trufne beslutning, skal dette tilføres udvalgets protokol, og meddelelsen om udvalgets afgørelse skal indeholde oplysning om dommerens afvigende opfattelse.

Klage til Den Sociale Ankestyrelse

§ 128. Beslutninger truffet af børn og unge-udvalget, jf. § 127, kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. En klage over en afgørelse efter § 35 c, stk. 3, kan dog ikke behandles af Ankestyrelsen, så længe der verserer en sag om anbringelse efter § 35 for børn og unge-udvalget.

Stk. 2. Berettiget til at indbringe en sag for Ankestyrelsen er forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Beslutninger efter § 14, stk. 7, og § 67, stk. 3, jf. stk. 4, der angår den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, kan tillige af denne indbringes for Ankestyrelsen. Endvidere kan plejeforældrene indbringe beslutninger efter § 65, stk. 4.

Stk. 3. Indbringelse af sagen for Ankestyrelsen hindrer ikke iværksættelse af de besluttede foranstaltninger. Dog kan styrelseschefen eller den af ankecheferne, som styrelseschefen bemyndiger hertil, under ganske særlige omstændigheder bestemme, at en beslutning ikke må iværksættes, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. Ved behandlingen i Ankestyrelsen finder §§ 124, 125 og 127, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Domstolsprøvelse

§ 129. Ankestyrelsens beslutninger efter § 128 kan ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kræves forelagt for landsretten.

Stk. 2. Er Ankestyrelsens beslutning stadfæstet ved dom, kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelse.

§ 130. Landsretten tiltrædes af en børneforsorgskyndig dommer og en dommer, der er kyndig i børne- eller ungdomspsykiatri eller i psykologi.

Stk. 2. Sagerne behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager, herunder kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse med de i dette kapitel angivne ændringer.

Stk. 3. Som parter anses forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, uanset om den pågældende har krævet afgørelsen forelagt for landsretten.

Stk. 4. Retten kan bestemme, at retsmøderne skal foregå for lukkede døre.

Stk. 5. Ved offentlig gengivelse af forhandlingerne i retten eller af dommen må der ikke uden rettens tilladelse ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de under sagen nævnte personer eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af forbudet straffes med bøde.

Stk. 6. Ved afgivelse af dissens angives dommernes navne ikke.

§ 131. Landsrettens afgørelse kan kun indbringes for Højesteret, når justitsministeren undtagelsesvis tillader det. Ansøgning om tilladelse til anke eller kære må fremsættes inden henholdsvis 6 og 3 måneder efter afgørelsen.

§ 132. De i § 130 nævnte dommere beskikkes af justitsministeren efter forhandling med socialministeren. Justitsministeren fastsætter deres antal og træffer bestemmelse om vederlag og rejsegodtgørelse. De beskikkede skal være myndige, uberygtede og vederhæftige.

Stk. 2. Beskikkelse gælder for 4 år. En dommer afgår ved udgangen af den måned, i hvilken pågældende fylder 70 år.

Stk. 3. Ingen, der fyldestgør betingelserne i stk. 1, kan afslå at modtage beskikkelse, medmindre pågældende er over 65 år eller har anden rimelig fritagelsesgrund.

Stk. 4. Udtagelsen for den enkelte sag blandt de beskikkede dommere foretages af præsidenten for vedkommende landsret. Ingen kan udtages, som ifølge §§ 60 og 61 i retsplejeloven ville være udelukket fra at handle som dommer i sagen.«

13. I § 135 indsættes i stk. 6 før »§ 66«: »§ 68 a, jf.«, og der indsættes som nyt stykke:

»Stk. 7. Kommunen og amtskommunen afholder hver 50 pct. af udgifterne vedrørende foranstaltninger efter § 33, stk. 2. Dette gælder dog ikke udgifterne vedrørende døgnophold efter § 96, der afholdes efter reglerne i stk. 3, og udgifterne vedrørende dagtilbud efter §§ 64, 69 og 70, der afholdes endeligt af kommunen.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

§ 2

I lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991, ophæves § 3.

§ 3

I lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 946 af 27.

december 1991, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Styrelseschefens beføjelser efter § 35 c, stk. 5, og § 128, stk. 3, i lov om social bistand og ankechefens beføjelser efter § 6, stk. 3, nr. 1 og 2, kan dog ikke overlades til sekretariatsmedarbejdere.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 6, stk. 3, nr. 1, udgår »,og § 65, stk. 5, jf. § 124«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 347 af 14. maj 1992, ændres i § 9, stk. 10, 1. pkt., »døgnpleje omfattet af §§ 65 og 66« til: »formidlet døgnophold omfattet af §§ 66 og 68 a«, i 2.

pkt. ændres »§ 66, stk. 5« til: »§ 66 a, stk. 1«, og i 4.

pkt. ændres »døgnplejen« til: »formidlet døgnophold«.

§ 5

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 483 af 21.

juni 1991, som ændret ved § 38 i lov nr. 337 af 14. maj 1992, ophæves § 61, stk. 6, nr. 4.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

§ 6

I lov om Københavns Kommunes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

484 af 21. juni 1991, som ændret ved § 39 i lov nr. 337 af 14.

maj 1992, affattes § 48, stk. 6, således:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tilsvarende for magistraten og dens medlemmer.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har fra denne dato virkning for beslutninger, der træffes af kommunalbestyrelsen eller af børn og unge-udvalget i medfør af bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. De i § 3 i den sociale styrelseslov nævnte udvalg ophører pr. 1. januar 1993, og de sager, der ikke er afgjort senest den 31. december 1992, overgår til afgørelse i børn og unge-udvalget i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

Stk. 3. Sager, der vedrører anke af beslutninger, der er truffet inden den 1. januar 1993, færdigbehandles efter de dagældende regler.

Stk. 4. Ved lovens ikrafttræden overtager kommunalbestyrelsen forpligtelsen til at føre tilsyn med de i kommunen beliggende private døgnplejehjem og opholdssteder for børn og unge, der er godkendt af amtsrådet efter de hidtidige regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. juni 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen