Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Tilskud til forældre med privat børnepasning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 350 af 9. juni 1993, foretages følgende ændring:

Efter § 63 indsættes:

» § 63 a. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen fra 24 uger til og med 2 år et ensartet tilskud pr. barn til delvis dækning af udgifter til privat børnepasning.

Tilskuddet må højst udgøre 50 pct. af den samlede udgift til børnepasningen og kan ikke overstige 20.000 kr. årligt.

Stk. 2. Det er en betingelse for opnåelse af tilskud efter stk. 1, at barnet ikke er optaget i et offentligt dagtilbud og det samtidig dokumenteres, at barnet har et pasningsbehov, der opfyldes ved, at barnet passes mod betaling. Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen mellem forældrene og den person, der passer barnet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet efter stk. 1.

Stk. 4. Tilskuddet ydes efter ansøgning og udbetales månedligt forud. Tilskuddet udbetales første gang for den måned, der følger efter datoen for ansøgningen, og sidste gang for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører. Tilskuddet bortfalder, når barnet tilbydes en plads i et offentligt dagtilbud. Tilskuddet kan maksimalt ydes i 12 måneder.

Stk. 5. Tilskuddet indgår ikke ved beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning eller efter lovgivningen om uddannelsesstøtte.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. § 63 a i lov om social bistand, som indsat ved denne lovs § 1, ophæves den 31. december 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. juni 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen