Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af reglerne om finansiering)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 353 af 1. juli 1988, foretages følgende ændringer:

     1. I § 134, stk. 3, nr. 2, udgår »eller«.

     2. I § 134, stk. 3, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

  • »3) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, i umiddelbar fortsættelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 2,».

Nr. 3 bliver herefter nr. 4.

     3. I § 134, stk. 3, nr. 3, der bliver nr. 4, ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 1-3«, og efter »en sådan person« indsættes: », eller«.

     4. I § 134, stk. 3, indsættes efter nr. 3, der bliver nr. 4, som nyt nummer:

  • »5) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er meddelt til en mindreårig asylsøgende udlænding.«

     5. I § 136 indsættes som nye stykker:

     »Stk. 2. For en person med pension efter den sociale pensionslovgivning, som er optaget i en institution, der er omfattet af § 85 a, udbetaler staten i 1989 og 1990 til kommunen et beløb, der udgør henholdsvis 950 kr. månedlig og 1.000 kr. månedlig. Beløbet udbetales fra det tidspunkt, hvor institutionen bliver omfattet af § 85 a. Stk. 1, sidste punktum, gælder tilsvarende for disse institutioner.

     Stk. 3. Det samlede beløb til udbetaling efter den ordning, der er nævnt i stk. 2, udgør 48 mio. kr. for finansåret 1989 og 97 mio. kr. for finansåret 1990.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Givet på Christiansborg slot, den 21. december 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Aase Olesen

Officielle noter

Ingen