Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af bistandsloven

(Ændring i reglerne om kontanthjælp, plejehjemsophold m.v.)

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som ændret ved lov nr. 213 af 10. april 1987 og lov nr. 391 af 10. juni 1987, foretages følgende ændringer:

     1. I § 37, stk. 4, indsættes som 5. pkt.:

»Der ydes ikke børnetillæg, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet efter denne lov eller er i stand til at forsørge sig selv ved egne indtægter.«

     2. I § 37, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »med fradrag af skat og«: »90 pct. af«.

     3. § 37, stk. 6, affattes således:

     »Stk. 6. Socialministeren kan fastsætte regler om hjælp til personer, der aftjener civil værnepligt eller værnepligt ved bistandsarbejde i udviklingslandene, og personer, der opholder sig i institutioner under Kriminalforsorgen.«

     4. I § 38 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

     »Stk. 4. Der foretages ikke fradrag i kontanthjælpen for ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z. Der foretages heller ikke fradrag for værdien af kost m.v. under midlertidig indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitution eller for offentlig støtte til højskoleophold. Hvis sygehusopholdet bliver af mere end 6 måneders varighed, kan der foretages fradrag i grundydelsen svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.«

     Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

     5. § 39, stk. 2, affattes således:

     »Stk. 2. Der skal endvidere ses bort fra erstatning, som udbetales som kompensation for varigt men og godtgørelse for ikkeøkonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, litra z.«

     6. I § 83 indsættes som stk. 3:

     »Stk. 3. Krav om fraflytning af boligen for beboere i plejehjem og beskyttede boliger kan kun gennemføres, såfremt kravet støttes på forhold, der kan sidestilles med en af de i lejelovens kapitel XIIl nævnte opsigelsesgrunde. Afgørelse om fraflytning træffes af det sociale udvalg.«

§ 2

     Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

     Stk. 2. Efter anmodning udbetales dog et beløb svarende til fradrag, der i perioden fra den 1. juli 1987 til lovens ikrafttræden er foretaget i grundydelsen for værdien af kost m.v. under midlertidig indlæggelse på sygehus eller lignende, jf. lovens § 1, nr. 4. Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 1987

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Mimi Stilling Jakobsen

Officielle noter

Ingen