Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed

(Perst.nr. 028-01)

 

  (Til ministerier og styrelser og pensionsberegnende myndigheder)

 

1. Indledning

I Finansministeriets cirkulære af 18. marts 1992 (APD nr. 29/92) er det bl.a. fastsat, at medregning i pensionsalderen af perioder, hvor en tjenestemand har anden beskæftigelse under tjenestefrihed uden løn bevilget efter 1. april 1992 i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 5, som udgangspunkt er betinget af, at der indbetales pensionsbidrag til staten.

 

Retningslinierne herfor fremgår af Finansministeriets vejledning af 18. marts 1992, ( den grønne vejledning , APD nr. 30/92), som blev udsendt i tilknytning til cirkulæret.

 

Efter anbefaling af Lønningsrådet fastsætter nærværende cirkulære på enkelte punkter ændring af de hidtil gældende retningslinier for, i hvilke tilfælde der skal indbetales pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed uden løn.

 

I cirkulæret gives tillige en samlet, kortfattet oversigt over de situationer, hvor medregning af tjenestefrihedsperioder i pensionsalderen efter retningslinierne i   den grønne vejledning kan ske uden forelæggelse for Personalestyrelsen samt   de nugældende betingelser herfor.

 

Nogle særlige orlovsordninger vil blive medtaget i oversigten som supplement til den grønne vejledning .

 

2. Personkreds

Cirkulæret gælder for

 

 

tjenestemænd i staten og folkekirken

 

 

 

ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i statslige og statsgaranterede pensionsordninger

 

 

 

civilarbejdere i forsvaret

 

Cirkulærets retningslinier gælder med undtagelse af punkt 4.C.b. tilsvarende for tjenestemænd i folkeskolen, der er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998, (lærere i den lukkede gruppe ).

 

3. Nye retningslinier

Efter den hidtil gældende ordning skal der ikke betales pensionsbidrag, hvis tjenestemanden i tjenestefrihedsperioden er ansat i

 

 

en stilling, hvor lønnen fuldt ud afholdes af staten, eller

 

 

 

en stilling, der ville være forbundet med ret til statslig pension, herunder pension fra statsgaranteret pensionskasse, hvis tjenestemanden ikke havde haft tjenestefrihed.

 

De nye retningslinier betyder, at medregning i pensionsalderen af tjenestefrihed i begge de nævnte tilfælde fremover er betinget af, at der til staten indbetales pensionsbidrag på 15% af den pensionsgivende løn, som tjenestemanden ville have fået udbetalt, hvis den pågældende ikke havde haft tjenestefrihed.

 

4. Samlet oversigt

A . I det følgende gives en oversigt over de tilfælde, hvor pensionsaldermedregning af tjenestefrihedsperioder bevilget efter 1. april 1992 er betinget af, at der indbetales et pensionsbidrag på 15 % af den pensionsgivende løn, som tjenestemanden ville have fået udbetalt, hvis pågældende ikke havde haft tjenestefrihed:

 

 

Varetagelse af en ikke-tjenestemandsstilling i den offentlige sektor her i landet eller i udlandet. (Hvis tjenestemanden som overenskomstansat i stillingen ville have været omfattet af en pensionsordning, svarer pensionsbidraget til det overenskomstmæssigt fastsatte pensionsbidrag, dog mindst 12 %).

 

 

 

Varetagelse af arbejdsopgaver i den private sektor her i landet eller i udlandet, der er i ansættelsesmyndighedens interesse.

 

 

 

Studier, der er i ansættelsesmyndighedens interesse.

 

 

 

Varetagelse af arbejdsopgaver i internationale organisationer, der medvirker i bistandsarbejde til udviklingslandene, og i danske hjælpeorganisationer.

 

 

 

Varetagelse af lønnede hverv i forhandlingsberettigede tjenestemandsorganisationer.

 

B . I følgende situationer er pensionsaldermedregning af tjenestefrihedsperioder ikke betinget af, at der indbetales pensionsbidrag:

 

 

Varetagelse af stilling i Finland, Norge eller Sverige, der er forbundet med ret til pension fra det pågældende lands statslige pensionsordning, jf. overenskomst af 18. december 1973 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger.

 

 

 

Varetagelse af ombud og lignende eller hverv som medlem af Folketinget/Europaparlamentet.

 

 

 

Aftjening af militær eller civil værnepligt.

 

C . I det følgende skitseres retningslinierne for pensionsaldermedregning i forbindelse med særlige orlovsordninger :

 

 

Orlov til uddannelse, der er i ansættelsesmyndighedens interesse medregnes efter de almindelige regler under punkt A. på betingelse af, at der indbetales et pensionsbidrag på 15 %.

 

 

 

Orlov til børnepasning, der påbegyndes 1. april 2001 eller senere medregnes. Ansættelsesmyndigheden skal indbetale et pensionsbidrag på 15 %, jf. Finansministeriets cirkulære af 30. maj 2001 om orlov til børnepasning (Perst. nr. 020-01).

 

 

 

Plejeorlov til pasning af syge børn og slægtninge medregnes. Ansættelsesmyndigheden skal indbetale et pensionsbidrag på 15 %, jf. Finansministeriets cirkulære af 1. december 2000 (Perst. nr. 081-2000).

 

5. Betaling

Pensionsbidraget skal indbetales til Finanslovens § 36 v/Personalestyrelsen, postgirokonto nr. 5 70 78 38 med angivelse af tjenestemandens navn og cpr. nr. Bortset fra orlov til børnepasning og plejeorlov er det som hidtil uden betydning for medregningen, om det er tjenestemanden selv eller arbejdsgiveren, der afholder udgiften til pensionsbidrag.

 

6. Ikrafttræden

Nyordningen træder i kraft med udsendelsen af dette cirkulære og har virkning for pensionsalderoptjening i perioder med tjenestefrihed uden løn, der bevilges eller bevilges forlænget efter 1. oktober 2001.

Personalestyrelsen, den 1. oktober 2001

Grete Pihl