Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Udvidelse af forsøgsreglerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, foretages følgende ændring:

I § 138 d indsættes efter stk. 2 som stk. 3:

»Stk. 3. Socialministeren kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade forsøgsordninger, hvorefter der udbetales kontanthjælp efter § 37 til personer, der uden at være berettiget til ungdomsydelse efter afsnit III A deltager i særligt tilrettelagte aktiverende foranstaltninger. Det er en forudsætning for tilladelsen, at der udbetales en mindre godtgørelse, der ikke fradrages i den beregnede kontanthjælp efter § 37.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen