Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af ungdomsydelsens visitationsperiode)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret ved lov nr. 923 af 25. november 1992, foretages følgende ændringer:

1. § 49 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Beskæftigelsen efter stk. 2 skal for unge under 21 år påbegyndes inden for de første 2 uger og for unge over 21 år og under 25 år inden for de første 13 uger efter ansøgningen om hjælp. Vejlednings- og introduktionsprogrammet efter stk. 3 kan for unge under 21 år inden for de første 8 uger og for unge over 21 år og under 25 år inden for de første 19 uger efter ansøgningen om hjælp træde i stedet for beskæftigelsen efter stk.

2.«

2. I § 49 c, stk. 1, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes som nye punktummer:

»Der udbetales ungdomsydelse efter § 49 b, stk. 1 og 2, i indtil 5 måneder. Ungdomsydelse efter § 49 b, stk. 5, udbetales for unge under 21 år i indtil 8 uger og for unge over 21 år og under 25 år i indtil 19 uger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1993 og har virkning for unge, der søger om kontanthjælp efter lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen