Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand, lov om stempelafgift og ligningsloven (Ophævelse af betaling for varig hjemmehjælp)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret ved lov nr. 923 af 25. november 1992, foretages følgende ændring:

§ 55, stk. 1-9, ophæves, og i stedet indsættes:

»Der kræves ikke betaling for varig hjemmehjælp.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 2.

§ 2

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 27. august 1992, som senest ændret ved lov nr. 918 af 25. november 1992, ophæves § 86, stk. 2.

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 5. november 1991, som senest ændret ved lov nr. 501 af 24. juni 1992, ophæves § 17 A, stk. 4.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen