Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og den sociale styrelseslov

(Kommunernes udgifter til børn af flygtninge og til personer, der

familiesammenføres med uledsagede flygtningebørn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret ved lov nr. 923 af 25. november 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 133, stk.2, 1. pkt., indsættes efter »afsnit III«: »og vederlagsfri advokatbistand efter § 124«.

2. I § 134 a, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

  • »8) udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4, når tilladelsen er givet som følge af tilknytning til en mindreårig asylsøgende udlænding, som har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller efter udlændingelovens § 9, stk. 2, nr. 4.«

3. § 134 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Staten afholder udgifter til bistand efter § 33, stk. 2, nr. 1-9, og udgifter til bistand efter afsnit III og III A i de første 11/2 år efter datoen for opholdstilladelsen. Herefter afholder staten 75 pct. af kommunernes eller amtskommunernes udgifter.«

§ 2

I den sociale styrelseslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10.

juli 1991, som ændret ved § 2 i lov nr. 501 af 24. juni 1992, affattes § 3 således:

»§ 3. Indenrigsministeren fastsætter regler om vederlæggelse af børn og unge-udvalgenes formand og de øvrige medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen, jf. bistandslovens § 126.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1993, dog således at § 1, nr. 2, har virkning fra 1. marts 1992.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Else Winther Andersen

Officielle noter

Ingen