Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om social pension (Indførelse af ældreråd og af klageråd på hjemmehjælpsområdet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994, som senest ændret ved § 24 i lov nr. 449 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 115, stk. 2 og 3«: », samt § 17, stk. 5, i lov om boliger for ældre og personer med handicap.«

2. Kapitel 12 affattes således:

»Kapitel 12

Hjælp og tilbud til personer med behov for pleje og omsorg m.v.

Ældreråd. Klageråd.

§ 50. Kommunalbestyrelsen skal

  • 1) sørge for tilbud om personlig pleje og praktisk bistand til opgaver, som normalt udføres i hjemmet, og om hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder til personer med behov herfor samt
  • 2) iværksætte eller yde støtte til generelle omsorgstilbud med aktiverende og forebyggende sigte for personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse.

Stk. 2. Tilbudene efter stk. 1 skal bidrage til at skabe rammer, som i videst muligt omfang tilstræber trivsel. Brugerne af tilbudene skal have størst muligt medansvar for og indflydelse på udformningen af tilbudene. Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af tilsynet med opgavernes udførelse skal så vidt muligt ske i samarbejde med brugerne af tilbudene.

§ 51. Som led i kommunalbestyrelsens forpligtelse efter § 50, stk. 1, nr. 1, skal der tilbydes hjemmehjælp, som omfatter tilbud om personlig pleje og nødvendig praktisk bistand i hjemmet til personer, der midlertidigt eller varigt har behov herfor. Hjælpen, der alene ydes til funktioner, som modtageren ikke selv kan udføre, afpasses løbende efter modtagerens behov. Hjemmehjælp omfatter desuden lejlighedsvis afløsning af personer, der i hjemmet passer en person med en fysisk eller psykisk lidelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse om hjemmehjælp skal meddeles ansøgeren i skriftlig form. Til brug for afgørelsen udarbejder kommunalbestyrelsen et skema, der som minimum indeholder oplysning om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen ydes. Skemaet udfyldes i samarbejde med ansøgeren og udleveres til ansøgeren i forbindelse med afgørelsen.

§ 52. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om betaling for tilbud efter § 50. Ved fastsættelse af betalingen kan højst kommunens samlede udgifter, der er forbundet med tilbud efter § 50, medregnes, jf. dog §§ 53 og 54. Kommunalbestyrelsen kan vælge at fastsætte betalingen endeligt på grundlag af kommunens budgetterede udgifter til tilbud efter § 50, idet betalingen dog skal fastsættes således, at kommunens samlede indtægter ved betaling for tilbud efter § 50 ikke over en 4-årig periode overstiger kommunens samlede udgifter ved sådanne tilbud.

Stk. 2. For midlertidigt døgnophold kan der ikke opkræves betaling for bolig, og den samlede betaling for øvrige ydelser skal fastsættes således, at pågældende bevarer et beløb til dækning af husleje og andre udgifter i forbindelse med opretholdelsen af den hidtidige bolig.

§ 53. For hjælp omfattet af § 50, stk. 1, nr. 1, der ydes på grund af længerevarende lidelse eller svækkelse, kan der ikke opkræves betaling for udgifter til personale. Det samme gælder for hjælp ydet efter § 51, stk. 1, 3. pkt., der er omfattet af § 48. Dog kan der opkræves betaling for personaleudgifter til madserviceordninger.

§ 54. For hjemmehjælp, der ydes ved midlertidig lidelse eller svækkelse, og for hjælp ydet efter § 51, stk. 1, 3. pkt., som ikke er omfattet af § 48, beregnes betaling på grundlag af modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag.

Stk. 2. Indkomstgrundlaget, jf. stk. 1, består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de heri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb, og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Stk. 3. Opgørelsesperioden for indkomstgrundlaget efter stk. 2 er indkomsten for det senest afsluttede indkomstår. Indkomstgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

Stk. 4. Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget efter stk. 2 og 3 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indkomstgrundlaget, med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, gældende pr. 1. januar i indkomståret, jf. stk. 3, og pr. 1. januar det følgende år.

Stk. 5. I indkomstgrundlaget opgjort efter stk. 2-4 fradrages et beløb på 90.000 kr. for enlige og 135.000 kr. for gifte. Fradragsbeløbene reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Stk. 6. For personer med børn fradrages yderligere et beløb for hvert barn, som for gifte svarer til det særlige børnetilskud pr. 1. januar og for enlige svarer til 3 gange det særlige børnetilskud pr. 1. januar, jf. § 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ydes der hjemmehjælp før en fødsel, kan det ventede barn medregnes fra det tidspunkt, hvor der ydes hjemmehjælp på grund af graviditeten.

Stk. 7. Ved opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1-6, anses personer, der lever i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og hvor samlivet kan føre til ægteskab efter dansk ret, som gifte.

Stk. 8. Såfremt indkomsten på betalingstidspunktet varigt er forøget med mere end 20 pct. eller nedsat med mere end 5 pct. i forhold til det opgjorte indkomstgrundlag, jf. stk. 1-7, skal de ændrede indkomstforhold lægges til grund for betalingen.

Stk. 9. Skatteministeren stiller oplysninger til rådighed til brug for opgørelse af indkomstgrundlaget, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 10. Skatteministeren træffer bestemmelse om, hvilke myndigheder der skal opgøre indkomstgrundlaget. Skatteministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser om indkomstgrundlaget, jf. stk. 1 og 2.

§ 55. Betaling for hjemmehjælp efter § 54, stk. 1, udgør 3 kr. pr. time, hvis indkomstgrundlaget opgjort efter § 54, stk. 1-8, udgør 2.701 kr. eller derover. Betalingen forhøjes med 1 kr. pr. time for hver 2.700 kr., det beregnede indkomstgrundlag overstiger 2.701 kr. Betalingen kan dog ikke overstige 80 kr. pr. time. Beløbet i 3. pkt. reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde nedsætte eller forhøje den beregnede betaling under hensyn til modtagerens økonomiske forhold.

§ 56. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjemmehjælp, jf. § 51, stk. 1, kan der i stedet ydes tilskud til dækning af udgifter til hjælp, som hjemmehjælpsmodtageren selv antager.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes således, at modtageren så vidt muligt stilles, som om der var ydet hjemmehjælp efter § 51, stk. 1, jf. §§ 53 eller 54. Tilskuddet kan dog ikke overstige hjemmehjælpsmodtagerens udgifter.

§ 56 a. Kommunalbestyrelsen etablerer et ældreråd, der rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungerer som kontaktorgan mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelsen af kommunalbestyrelsens ældrepolitik. Kommunalbestyrelsen afgør, om der er grundlag for at etablere flere ældreråd. Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

Stk. 2. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og valgbarhed ved valget til ældrerådet. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med ældrerådet beslutte, at personer med fast bopæl i kommunen, der modtager social pension, og som ikke er fyldt 60 år, også har valgret og valgbarhed til ældrerådet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for valgets afholdelse.

Stk. 4. Ældrerådet skal bestå af mindst 5 medlemmer. For hvert medlem vælges en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv forretningsordenen for rådet.

Stk. 5. Udgifterne ved ældrerådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen, der stiller lokaler til rådighed for rådet samt sekretariatsbistand, hvis rådet ønsker dette.

§ 56 b. Kommunalbestyrelsen etablerer et klageråd, der drøfter og videreformidler klager, der, jf. § 57, 2. pkt., forelægges rådet over tildeling af hjemmehjælp, omfanget og udførelsen af hjemmehjælpsopgaverne med henblik på at følge og medvirke til, at hjemmehjælpsopgaverne løses i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætninger på dette område. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med ældrerådet, jf. § 56 a, i særlige tilfælde etablere flere klageråd. Klagerådet afgør, hvilke af de indkomne sager og hvilke spørgsmål vedrørende hjemmehjælp i øvrigt der skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der udpeges medlemmer til klagerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for udpegningen.

Stk. 3. Klagerådet består af 3 medlemmer udpeget af og blandt medlemmerne af kommunens ældreråd, 1 medlem udpeget af invalideorganisationerne i kommunen og 2 medlemmer udpeget af og blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen. På tilsvarende måde udpeges for hvert medlem en stedfortræder. Klagerådet vælger selv sin formand blandt de medlemmer, der er udpeget af ældrerådet.

Stk. 4. Det medlem, der udpeges af invalideorganisationerne i kommunen, jf. stk. 3, skal modtage social pension og være under 60 år samt have fast bopæl i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes dem af klagerådets medlemmer, som ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer, diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 6. Udgifterne ved klagerådets virksomhed afholdes af kommunalbestyrelsen, der stiller sekretariatsbistand og lokaler til rådighed for rådet. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at klagerådet får de nødvendige generelle og lokale oplysninger om hjemmehjælpsområdet.

§ 57. Kommunalbestyrelsens afgørelser om ret til tilbud i det enkelte tilfælde, jf. § 50, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. En klage over en afgørelse om hjemmehjælp efter § 51 eller over udførelsen af hjemmehjælpsopgaverne kan ansøgeren eller modtageren dog forelægge eller kræve, at kommunalbestyrelsen forelægger for det lokale klageråd, jf. § 56 b.«

3. § 60 ophæves.

4. I § 62 udgår »60«.

5. I kapitel 16 ophæves overskriften »Daghjem og dagcentre« og §§ 74 og 76-78.

6. § 80 ophæves.

7. § 83, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Personer, der opfylder betingelserne efter stk. 1 for at blive optaget i plejehjem eller beskyttet bolig både i fraflytningskommunen og tilflytningskommunen, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har, når ganske særlige forhold taler for det, ret til at blive optaget i plejehjem eller beskyttet bolig i denne kommune efter samme retningslinjer, som gælder for kommunens egne borgere.«

8. I § 83, stk. 3, udgår »eller få anvist en ældreegnet bolig efter stk. 2«.

9. § 86 a ophæves.

10. I § 135, stk. 5, nr. 1, ændres »praktisk bistand i hjemmet« til: »tilbud efter § 50, stk. 1,».

11. § 135, stk. 5, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, som senest ændret ved lov nr. 86 af 8. februar 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 58, stk. 1, nr. 2, ændres »eller § 83, stk. 2 og 3, i lov om social bistand.« til: »i lov om social bistand eller § 17, stk. 5, i lov om boliger for ældre og personer med handicap.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1996. Samtidig ophæves Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 1994 om betaling for midlertidig hjemmehjælp.

Stk. 2. Reglerne i § 51, stk. 2, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 3. Ældreråd og klageråd efter § 56 a og § 56 b i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, skal være etableret senest den 1. januar 1997. I kommuner, hvori der ved lovens ikrafttræden er etableret ældreråd, skal ældrerådene senest den 1. januar 1999 opfylde betingelserne efter § 56 a.

Stk. 4. Beløbene i § 54, stk. 5, og § 55, stk. 1, i lov om social bistand, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, reguleres første gang den 1. januar 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen