Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om delpension

(Forlængelse af perioden for udbetaling af plejevederlag ved pasning

af døende samt udvidelse af personkredsen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret senest ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændring:

§ 57 c, stk. 1, affattes således:

»Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning.

Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Den plejekrævendes indlæggelse af kortere varighed på sygehus eller anden institution medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlaget.«

§ 2

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 399 af 6. juni 1991, foretages følgende ændring:

I § 1 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om optagelse og genindtræden i delpensionsordningen samt om beregning m.v. af delpension for personer, som modtager plejevederlag efter kapitel 12 a i lov om social bistand.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen