Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand m.v. (Ændring af forældrebetalingsreglerne for private pasningsordninger for børn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 70, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Pasningsordninger efter stk. 1 er ikke omfattet af § 73, stk. 3 og 4.«

2. § 70, stk. 3, ophæves.

3. I § 73, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »samme type i kommunen«: », dog beregnes betalingen for ophold i ordninger efter § 70 på grundlag af udgifterne ved driften af den enkelte ordning«.

§ 2

I lov nr. 277 af 2. maj 1990 om ændring af lov om social bistand.

(Øget fleksibilitet med hensyn til dagpasningsordninger for børn samt tilskud til private børnepasningsordninger), som ændret ved lov nr. 350 af 9. juni 1993, ophæves § 2, stk. 2.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 70, stk. 2, og § 73, stk. 1, i lov om social bistand som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 3, finder anvendelse for aftaler om tilskud til private pasningsordninger for børn, som indgås efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen