Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Den Sociale Ankestyrelse (Delegation af kompetence m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986, som ændret senest ved lov nr. 501 af 24. juni 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ankestyrelsen yder sekretariatsbistand til Dagpengeudvalget, jf. § 32 i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.«

2. § 2, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ankestyrelsen består af en styrelseschef, en vicestyrelseschef, et antal ankechefer, et antal beskikkede medlemmer samt et antal ansatte.

Stk. 2. Til Ankestyrelsen knyttes sagkyndige som konsulenter.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 3 indsættes efter »styrelseschefen«: », vicestyrelseschefen«.

4. I § 4, stk. 2, nr. 4, udgår », eller«.

5. § 5 affattes således:

»§ 5. Styrelseschefen kan overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicestyrelseschefen, ankecheferne samt ansatte i Ankestyrelsen, der opfylder uddannelseskravet i § 3. På samme måde kan vicestyrelseschefen og ankecheferne efter retningslinjer, der fastsættes af styrelseschefen, overlade deres beføjelser efter lovgivningen.«

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 35 c, stk. 5, udgår »eller den af ankecheferne, som styrelseschefen bemyndiger hertil,».

2. I § 128, stk. 3, udgår »eller den af ankecheferne, som styrelseschefen bemyndiger hertil,».

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen