Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af bistandslovens regler om aftaler med andre stater m.v., opholdskommuneregler, regler om tilbagebetaling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen og amtsrådet mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder hjælp til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.«

2. § 11, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Det samme gælder i alle tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen anviser til en ældre- eller handicapegnet bolig, eller hvor en person omfattet af § 24 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, i lov om individuel boligstøtte anvises bolig i et kollektivt bofællesskab af kommunalbestyrelsen, amtsrådet, et almennyttigt boligselskab eller en privat organisation som udlejer.«

3. I § 25 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler om tilbagebetaling af den del af den særlige støtte efter § 37 a, der ydes til dækning af terminsudgifter.«

4. § 30, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen