Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om social bistand m.v.

(Tillæg som følge af høj kommuneskat, forhøjelse af fradragsbeløb for

grundbeløb og pensionstillæg, ændret betaling for midlertidig

hjemmehjælp m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 49, stk. 1, nr. 2, ændres »106.000 kr.« til: »106.700 kr.« og »126.300 kr.« til: »127.700 kr.«

2. I § 49, stk. 1, nr. 4, ændres »40.900 kr.« til: »41.600 kr.« og »81.900 kr.« til: »83.300 kr.«

3. § 72 c affattes således:

» § 72 c. Til pensionister, som den 1. januar er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune-, amts- og kirkeskatteprocenten overstiger 31,8 pct., udbetales et tillæg, der årligt udgør 34 kr. for gifte og 59 kr. for enlige for hver 0,1 procentpoint, som summen af de nævnte skatteprocenter efter afrunding til en decimal overstiger 31,8 pct. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 150 kr. for gifte og 250 kr. for enlige.

Stk. 2. Beløbene i stk. 1 reguleres ikke efter reglerne i § 49, stk. 5 og 6. Udgiften til tillæg afholdes af staten.«

§ 2

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992, som senest ændret ved lov nr. 450 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1 , affattes således:

»Betaling for midlertidig hjemmehjælp fastsættes på grundlag af modtagerens indkomstgrundlag.«

2. § 54, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 2-7.

3. I § 54, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »og 2«.

4. I § 54, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Indkomstgrundlaget efter stk. 3 opgøres på grundlag af« til: »Opgørelsesperioden for indkomstgrundlaget efter stk. 2 er«.

5. I § 54, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres to steder »indtægtsgrundlaget« til: »indkomstgrundlaget«, »stk. 3 og 4« ændres til: »stk. 2 og 3«, og »stk. 4« ændres til: »stk. 3«.

6. § 54, stk. 6, der bliver stk. 5, affattes således :

» Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betaling for midlertidig hjemmehjælp, herunder regler om fravigelse af indkomstgrundlaget ved ændrede økonomiske forhold.«

7. I § 54, stk. 7 og 8, der bliver stk. 6 og 7, ændres »3« til: »2«.

8. I § 58, stk. 4, ændres »§ 54, stk. 4 og 5« til: »§ 54, stk. 3 og 4«.

9. § 79, stk. 3, ophæves.

§ 3

I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 30. september 1994, affattes § 7, litra i, således:

  • »i) Invaliditetsbeløb, invaliditetsydelse, førtidsbeløb, personlige tillæg, invaliditets-, bistands- og plejetillæg samt tillæg efter § 72 c, der udbetales i henhold til lov om social pension.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. Til pensionister, som den 1. januar 1995 er bosiddende i kommuner, hvor summen af kommune-, amts- og kirkeskatteprocenten fra 1994 til 1995 stiger med mere end 0,4 procentpoint til mere end 29,2 pct., efter afrunding til en decimal, udbetales i 1995 et tillæg. Tillægget udgør 34 kr. for gifte og 59 kr. for enlige for hver 0,1 procentpoint, som den samlede skatteprocent stiger med mere end 0,4 procentpoint til mere end 29,2 pct. Der beregnes ikke tillæg for 0,4 procentpoint af skattestigningen. Tillæg oprundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 50. Tillæg udbetales ikke, hvis det før oprunding udgør mindre end 150 kr. for gifte og 250 kr. for enlige.

Stk. 3. Tillæg efter stk. 2 medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udgiften til tillæg efter stk. 2 afholdes af kommunen. Amtskommunen refunderer kommunens udgifter hertil svarende til forholdet mellem den kommunale og amtskommunale skattestigning.

Stk. 4. Opfylder en pensionist betingelserne for tillæg efter § 72 c i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og for tillæg efter denne lovs § 4, stk. 2, er pensionisten alene berettiget til det højeste tillæg.

Stk. 5. Udgiften til den del af et i 1995 udbetalt tillæg efter § 72 c i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, der skyldes en skattestigning fra 1994 til 1995 på mere end 0,4 procentpoint, afholdes af kommunen. Amtskommunen refunderer kommunens udgifter hertil svarende til forholdet mellem den kommunale og amtskommunale skattestigning.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen