Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand og lov om social pension m.v.

(Udbetaling af pension til beboere på plejehjem m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret senest ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 84 ophæves.

2. § 85 affattes således:

»§ 85. Beboere på plejehjem betaler for de ydelser, som den enkelte modtager som led i plejehjemsopholdet.

Stk. 2. Beboere på plejehjem betaler et beløb for boligen, der beregnes med udgangspunkt i de med driften af boligerne forbundne omkostninger med et tillæg, der sættes i relation til ejendomsværdien. Herudover indgår beboernes indtægter ved fastsættelsen af betalingen. Betaling for boligen opkræves med virkning fra udgangen af den måned, der følger efter indflytningsmåneden. Betaling for en bolig på et plejehjem er ikke omfattet af lov om leje.

Stk. 3. Betaling for el og varme svarer til omkostningerne. For øvrige ydelser fastsættes betalingen som for personer i eget hjem. Betaling for ydelser efter 1. og 2. pkt. sker fra indflytningstidspunktet.

Stk. 4. § 115 a, stk. 2, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for beboere på plejehjem.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler for beregning og opkrævning af betaling for boligen samt for de ydelser, der skal tilbydes som led i plejehjemsopholdet. Herunder fastsættes det, at der i ganske særlige tilfælde kan ske nedsættelse af betaling for bolig og øvrige ydelser under hensyn til beboernes økonomiske forhold.«

3. §§ 85 a og 85 b ophæves.

4. § 86 affattes således:

»§ 86. Reglerne i § 85, stk. 2 og 5, om betaling for boligen finder tilsvarende anvendelse for beboere i beskyttede boliger. For el og varme samt for andre ydelser fastsættes betalingen for disse beboere som for personer i eget hjem.«

5. § 110 affattes således:

»§ 110. Personer med ophold i en institution m.v. omfattet af § 105 betaler for kost og logi m.v. et beløb, der fastsættes af amtsrådet. Til personer uden indtægter udbetaler institutionen et beløb til personlige fornødenheder. Socialministeren fastsætter regler for betaling m.v.«

6. § 111 ophæves.

7. Efter § 115 indsættes:

»§ 115 a. For beboere i institutioner efter § 112, stk. 1, eller på særlige plejehjem efter § 112, stk. 2, bestemt til længerevarende ophold finder reglerne i § 85 om ydelser og betaling tilsvarende anvendelse. Beboerne skal af institutionerne tilbydes dækning af de særlige behov for bistand m.v., som er forudsat i § 112, stk.

1 og 2. Socialministeren kan fastsætte særlige regler om ydelser i institutioner efter § 112.

Stk. 2. Beboere, der er tilkendt pension efter pensionslovens § 14, stk. 1, eller § 14, stk. 2, betaler for den særlige service m.v., som tilbydes som led i institutionsopholdet med et beløb, der udgør henholdsvis 14.400 kr. og 7.200 kr. om året.

Stk. 3. For personer, der på grund af deres handicap har nødvendige udgifter i forbindelse med individuelle aktiviteter uden for institutionen, som ikke dækkes af institutionen, nedsættes eller bortfalder betalingen efter stk. 2.

Stk. 4. Det beløb, der er nævnt i stk. 2, reguleres een gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 12. Reguleringen sker første gang den 1.

januar 1995.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter regler om ydelser og betaling for midlertidigt døgnophold, der anvises af amtsrådet, i institutioner efter § 112, herunder institutioner bestemt til periodevis indlæggelse til rekreation eller behandling.«

8. §§ 116, 117, 118, 119 og 120 ophæves.

9. § 136 ophæves.

§ 2

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1992, som senest ændret ved lov nr. 497 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. § 46 affattes således:

»§ 46. Indsættes en person til strafafsoning eller andre frihedsberøvende foranstaltninger i henhold til dom, udbetales pensionen, herunder bistands- og plejetillæg, indtil udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor strafafsoning påbegyndes. Dette gælder også varetægtsfængsling. Er der rimelig udsigt til, at den pågældende vil kunne løslades inden for et tidsrum af 3 måneder efter, at strafafsoningen er påbegyndt, kan den pågældende dog af pensionen få udbetalt et beløb til dækning af udgifter til husleje og lign. Under varetægtsfængsling kan perioden nævnt i 3. pkt. forlænges. Efterfølges varetægtsfængslingen ikke af en domfældelse, efterbetales den del af pensionen, der ikke er udbetalt under varetægtsfængslingen.

Stk. 2. Får en person varigt ophold i en institution efter § 79 eller § 112 i lov om social bistand, jf. §§ 85 og 115 a, udbetales et eventuelt bistands- eller plejetillæg indtil udgangen af den måned, der følger efter indflytningsmåneden.

Stk. 3. Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om

  • 1) udbetaling af pension, herunder bistands- eller plejetillæg til personer, der har ophold i de institutioner m.v., der er nævnt i stk. 1 og 2,
  • 2) udbetaling af pension, herunder bistands- eller plejetillæg, til personer, der er anbragt i pleje i private hjem eller har ophold i et bofællesskab, jf. § 68 i lov om social bistand,
  • 3) udbetaling af pension til personer, der har ophold i institutioner omfattet af bistandsloven, men for hvilke der ikke er fastsat regler om pensionens udbetaling, og
  • 4) udbetaling af pension ydet efter lovgivning i et andet land.«

2. § 46 a ophæves.

§ 3

I lov nr. 496 af 30. juni 1993 om ændring af lov om social bistand.

(Bruttoficering af kontanthjælp m.v.) foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, hvorved § 37 i lov om social bistand affattes, indsættes i § 37, stk. 4, efter »institutioner«: »m.v. efter § 105, er henvist til døgnophold efter § 68 a, eller opholder sig i institutioner«.

2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 79, jf. § 84, eller § 112, jf. § 117, bestemt til længerevarende ophold,» til: »§ 79, jf. § 84, § 96, jf. § 46, stk. 6, nr. 3, i lov om social pension, § 105, jf. § 110, § 112, stk. 1, jf. § 46, stk. 4, i lov om social pension og jf. bistandslovens § 117, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 706 af 13. august 1992, eller § 112, stk. 2, jf. § 118, stk.

1,».

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1994, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan for institutioner efter bistandslovens §§ 79, 105 og 112, hvor beboerne får udbetalt beløb til personlige fornødenheder, træffe beslutning om, at ændringerne i § 1 skal have virkning fra et angivet tidspunkt i 1994. Indtil dette tidspunkt anvendes de hidtidige regler om nedsættelse og inddragelse af pension samt udbetaling af beløb til personlige fornødenheder, herunder såvel bestemmelsen om, at staten til kommunen udbetaler et beløb, der svarer til den sociale pensions grundbeløb, som bestemmelserne, der er nævnt i § 3, nr. 2, og bekendtgørelserne udstedt i henhold til disse bestemmelser. Beboere på plejehjem m.v., der ved lovens ikrafttræden er omfattet af de hidtidige bestemmelser i bistandslovens § 85 a og § 119, og beboere i beskyttede boliger, som i medfør af bestemmelsen i bistandslovens § 85, stk. 2, jf.

denne lovs § 1, nr. 2, skal betale et højere beløb for boligen end efter de hidtil gældende regler, får i 1994 og i 1995 udbetalt et beløb, der svarer til henholdsvis 2/3 og 1/3 af merudgiften til boligen, hvorefter betalingen for boligen beregnes uden kompensation. For beboere, der ved lovens ikrafttræden er omfattet af bistandslovens § 85 a og § 119, fastsættes betalingen efter bistandslovens § 85, stk. 4, og bistandslovens § 115 a, stk. 2, jf. denne lovs § 1, nr. 2, og § 1, nr. 7, således at betalingen fra lovens ikrafttræden og indtil 1. januar 1998 gradvis stiger til det nævnte beløb i bistandslovens § 115 a, stk. 2, jf. denne lovs § 1, nr. 7. Fra den 1. januar 1995 har § 1, uanset 1. pkt., virkning for alle beboere i plejehjem eller institutioner omfattet af bistandslovens §§ 79, 105 og 112.

Stk. 3. Til personer, der er varetægtsfængslet før den 1. januar 1994, udbetales pensionen indtil udgangen af januar 1994.

Pension, der før den 1. januar er udbetalt under varetægtsfængsling, kan kræves tilbagebetalt efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen