Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social bistand (Ændring af bestemmelsen om supplerende tilskud til forældre på orlov til børnepasning)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 829 af 1.

oktober 1992, som ændret bl.a. ved lov nr. 499 af 30. juni 1993 og senest ved lov nr. 501 af 30. juni 1993, foretages følgende ændringer:

1. I § 69 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 9, stk. 3« til: »§ 10, stk.

3«.

2. I § 69 b, stk. 2, ophæves 2. og 3. pkt.

3. I § 69 b indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. For beskæftigede orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige 80 pct. af den hidtidige indtægt. For beskæftigede dagpengeberettigede orlovshavere skal tilskuddet og orlovsydelsen dog tilsammen mindst udgøre et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren ville være berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre tilskuddet hermed overstiger størrelsen af det tilskud, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2.

Stk. 4. For ledige orlovshavere kan tilskuddet og orlovsydelsen tilsammen ikke overstige et beløb svarende til de arbejdsløshedsdagpenge, som orlovshaveren var berettiget til ved fuld ledighed umiddelbart forud for orloven, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen