Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidraget for COII’s pensionsaftaler

(Perst.nr. 032-02)

 

  (Til samtlige ministerier og styrelser)

Generelle bemærkninger

 

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 26. juni 2002 indgået vedlagte aftale om forhøjelse af pensionsbidrag.

 

2. Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2002.

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

 

Til § 1. Pensionsbidragsprocenten hæves den 1. april 2002 til 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 og arbejdsgivers bidrag 2/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

 

Såvel egetbidrag som arbejdsgivers bidrag indbetales af arbejdsgiveren til pensionskassen.

 

Bestemmelsen erstatter de hidtidige, tilsvarende bestemmelser i de respektive organisationsaftaler og aftaler.

 

Til § 2. Aftalen omfatter:

 

 

Samtlige organisationsaftaler indgået mellem Finansministeriet og CO II.

 

Samtlige overenskomster og organisationsaftaler mv., der efter delegation er indgået med CO II.

 

Samtlige centralt og decentralt indgåede aftaler om pensionsgivende tillæg, herunder aftaler om ny løn.

 

Personalestyrelsen, den 26. juni 2002

Peter Friis


Aftale mellem Finansministeriet og   CO II om forhøjelse af pensionsbidraget for CO II´s pen-sionsaftaler

Forhøjelse af pensionsbidrag

§ 1. Pensionsbidraget for CO II´s pensionsaftaler forhøjes fra 16,6 pct. til 18 pct. af de pensionsgivende løndele.

 

Aftalens dækningsområde

§ 2. Aftalen omfatter:

 

 

CO II´s pensionsordning i PFA.

 

CO II konto i PFA vedrørende pension af tillæg.

 

PKA-pensionsordning for visse medlemsorganisationer i CO II.

 

Ikrafttræden

§ 3. Aftalen har virkning fra 1. april 2002.

 

København, den 26. juni 2002

 

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Finansministeriet

P.M.V.

 

E.B.

Tommy Agerskov Thomsen

Peter Friis