Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse

(Perst.nr. 038-02)

 

  (Til ministerier, pensionsberegnende myndigheder, statsamterne og Københavns Overpræsidium)

 

1. Indledning

Finansministeriet, Personalestyrelsen udsendte 14. juni 2000 cirkulæreskrivelse om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse, jf. lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse, som ændret ved lov nr. 268 af 14. juli 1951, lov nr. 261 af 4. juni 1969 og lov nr. 250 af 25. april 1990 (enkepensionsloven).

 

Med udsendelsen af dette cirkulære præciseres de hidtil gældende retningslinier for, at en enkepensionsret til en fraskilt hustru efter Personalestyrelsens praksis kan anses for bevaret.

 

2. Betingelser for bevarelse af ret til enkepension

Retten til enkepension berøres ikke af separation men bortfalder ved skilsmisse.

 

Hustruen kan dog bevare retten til enkepension ved skilsmisse under forudsætning af,

- at ægteskabet har varet mindst 5 år, og

- at det er pålagt manden at betale underholdsbidrag, og

- at det ikke er aftalt i skilsmissevilkårene, at hustruen ikke skal bevare retten til enkepension,jf. enkepensionsloven.

 

Retten til enkepension skal noteres hos den pensionsberegnende myndighed.

 

Underholdsbidraget kan enten være fastsat af statsamtet/Københavns Overpræsidium eller aftalt mellem parterne. Det forudsættes, at der er tale om en reel bidragspligt, jf. nedenfor under pkt. 3, 4 og 6.

 

3. Fastsatte underholdsbidrag

Hvis det af skilsmissevilkårene fremgår, at størrelsen af underholdsbidraget fastsættes af statsamtet/Københavns Overpræsidium, bevares enkepensionsretten, uanset at der ikke er fastsat et bestemt beløb, og uanset om bidraget på et givet tidspunkt er fastsat til 0 kr.

 

4. Underholdsbidrag fastsat ved aftale mellem parterne

Hvis underholdsbidragets størrelse ifølge skilsmissevilkårene alene beror på en aftale mellem parterne, er det en forudsætning for bevarelse af enkepensionsretten, at bidraget har en sådan størrelse, at aftalen indebærer en reel bidragsforpligtelse for den fraskilte mand. Kravet om en minimumsgrænse er i sin tid indført på baggrund af domstolsafgørelser, som fastslog, at de aftalte skilsmissevilkår ikke indebar en reel bidragspligt som forudsat i forarbejderne til enkepensionsloven, og at der derfor var tale om omgåelse af reglerne.

 

I sager, hvor størrelsen af bidraget er aftalt mellem parterne, og hvor skilsmissebevillingen eller dommen er dateret den 1. oktober 2000 eller senere, skal bidraget udgøre mindst 800 kr. om måneden for, at der kan noteres ret til enkepension, jf. pkt. 5.

 

I sager, hvor skilsmissebevillingen eller dommen er dateret efter den 31. oktober 1986 men før den 1. oktober 2000 skal underholdsbidraget udgøre mindst 400 kr. om måneden for, at enkepensionsretten kan noteres, jf. pkt. 5.

 

I sager, hvor skilsmissebevillingen eller dommen er dateret før den 1. november 1986 skal underholdsbidraget udgøre mindst 1.200 kr. om året, jf. pkt. 5.

 

Personalestyrelsen vil periodevis justere minimumsgrænsen og udsende meddelelse, når mindstebeløbet forhøjes.

 

5. Gennemgående vilkår

Hvis der ved separationen som gennemgående vilkår for en eventuel efterfølgende skilsmisse er aftalt underholdsbidrag på et fast beløb, der opfylder minimumskravet på tidspunktet for separationen, bevares enkepensionsretten, uanset om minimumsgrænsen i separationsperioden er blevet forhøjet.

 

Et vilkår om bidragspligt, der er fastsat ved dom til separation, anses for gennemgående ved efterfølgende skilsmisse, medmindre der ved separationsdommen er truffet anden bestemmelse.

 

Om vilkår om bidragspligt, der er fastsat ved aftale i forbindelse med separation, kan ændres i forbindelse med skilsmissen, afhænger af, om de efter aftalens indhold er indgået for separationstiden eller også for tiden efter en skilsmisse. Er vilkårene aftalte som gennemgående, respekteres aftalen, hvis skilsmissen meddeles på grundlag af separationen.

 

6. Kombination af fastsatte og aftalte underholdsbidrag

Som konsekvens af, at der skal være tale om en reel bidragspligt for den fraskilte mand, for at enkepensionsretten kan anses for bevaret, vil der ikke være grundlag for at notere ret til enkepension i tilfælde, hvor bidraget fastsættes af statsamtet/Københavns Overpræsidium, men hvor dette samtidig efter parternes aftale er maksimeret til minimumsbeløbet for aftalte bidrag. Personalestyrelsen har i sådanne tilfælde i praksis vurderet, at underholdsbidraget ikke tilgodeser det forsørgelsessynspunkt, som er forudsat i enkepensionsloven, men alene har til formål at omgå reglerne i enkepensionsloven.

 

Et maksimum for bidragets størrelse skal således i ikke uvæsentligt omfang overstige det gældende mindstebeløb for underholdsbidrag aftalt mellem parterne, for at bidraget af Personalestyrelsen anses for et reelt underholdsbidrag som forudsat i enkepensionsloven.

 

Det kan oplyses, at Personalestyrelsen har accepteret notering af enkepensionsret i et konkret tilfælde, hvor bidraget var maksimeret til det dobbelte af det på fastsættelsestidspunktet gældende minimumsbidrag.

 

7. Tvivlsspørgsmål

Tvivlsspørgsmål om notering af ret til enkepension forudsættes forelagt for Personalestyrelsen.

 

8. Med udsendelsen af dette cirkulære ophæves Finansministeriet, Personalestyrelsens cirkulæreskrivelse af   14. juni 2000 om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse.

Personalestyrelsen, den 25. september 2002

Grete Pihl

Redaktionel note
  • Ophæver Finansministeriet, Personalestyrelsens cirkulæreskirvelse af 14. juni 2000 om bevarelse af ret til enkepension ved separation og skilsmisse