Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Canada om social sikring


Den 12. april 1985 er der mellem Danmark og Canada indgået en overenskomst om social sikring. Overenskomsten træder i kraft den 1. januar 1986. Desuden er der indgået en administrativ aftale om gennemførelsen af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten.

Overenskomsten og aftalen er aftrykt henholdsvis som bilag 1 og 2 til denne vejledning. (* 2)

I den administrative aftale forudsættes udarbejdet et blanketmateriale. En samling af blanketter vil blive udsendt til kommunerne. Et skema til brug for ansøgning om canadisk pension i en foreløbig udgave på engelsk og på fransk/dansk vil kunne rekvireres i sikringsstyrelsen.

Overenskomstens almindelige principper

1.

Efter art. II finder overenskomsten for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

Social pension og

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

2.

Medmindre andet er bestemt i overenskomsten, gælder overenskomsten for så vidt angår dansk lovgivning for følgende:

 • a) Statsborgere i Danmark og Canada,
 • b) flygtninge,
 • c) statsløse.

Medmindre andet er bestemt i overenskomsten gælder en almindelig ligebehandlingsgrundsætning for de personer, der er nævnt ovenfor, og som er bosat på en af de kontraherende staters område, jfr. art. III, stk. 2. Ved dansk område forstås Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne, jfr. art. I, stk. 1a).

Sikringsstyrelsen, j.nr. 85-503-91

3.

Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation.

Hovedreglen findes i art. V, stk. 1. Efter denne bestemmelse er en arbejdstager omfattet af beskæftigelseslandets lovgivning. En selvstændig erhvervsdrivende, der normalt har bopæl i den ene stat, og som er beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i den anden stat eller i begge stater, er kun omfattet af bopælslandets lovgivning.

I overenskomsten art. V, stk. 2-6 gøres der undtagelser fra denne hovedregel:

 • a) Udsendte arbejdstagere (art. V, stk. 2)

En arbejdstager, der udsendes af en arbejdsgiver i den ene stat til arbejde i den anden stat i højst 24 måneder, forbliver omfattet af lovgivningen i udsenderstaten. Institutionen i udsenderstaten udsteder en udstationeringsattest.

Tidsrummet på 24 måneder kan kun forlænges, hvis de kompetente myndigheder i begge stater giver samtykke hertil. Samtykket skal indhentes før udløbet af de 24 måneder. Ansøgning om forlængelsen skal sendes til institutionen i udsenderstaten, som herefter beder om samtykke fra institutionen i beskæftigelsesstaten, jfr. § 3, stk. 3a) og c) i den administrative aftale.

En udstationeringsattest udstedes for Danmarks vedkommende af sikringsstyrelsen.

En udstationeringsattest udstedt af en canadisk institution skal forevises for ATP.

b)Sømænd (art. V, stk. 3)

Bestemmelsen i art. V, stk. 3, finder kun anvendelse i tilfælde, hvor canadisk og dansk lovgivning ville føre til, at et besætningsmedlem af et skib ville blive omfattet af begge staters lovgivning. I sådanne tilfælde gælder følgende:

Hvis besætningsmedlemmet normalt har bopæl i Canada, skal pågældende kun være omfattet af canadisk lovgivning.

I alle andre tilfælde, hvor dansk og canadisk lovgivning fører til, at begge staters lovgivning skulle finde anvendelse for et besætningsmedlem på et skib, skal pågældende kun være omfattet af dansk lovgivning.

 • c) Arbejdstagere i offentlig tjeneste (art. V, stk. 4)

En arbejdstager i offentlig tjeneste, som udsendes til tjeneste fra den ene stat til den anden, er som hovedregel omfattet af lovgivningen i udsenderstaten.

Arbejdstagere, der er statsborgere i beskæftigelsesstaten, eller som normalt bor i beskæftigelsesstaten, er dog omfattet af beskæftigelsesstatens lovgivning. Efter denne bestemmelse vil lokalansatte som oftest være omfattet af beskæftigelsesstatens lovgivning.

Arbejdstagere, der normalt bor i beskæftigelsesstaten, men er statsborgere i den anden stat, har ret til at vælge at være omfattet af lovgivningen i den sidstnævnte stat, d.v.s. der, hvor de er statsborgere.

Underretning om lovvalg skal ske inden 6 måneder efter, at arbejdet er påbegyndt. Hvis arbejdstageren allerede udfører arbejdet, når overenskomsten træder i kraft, skal underretning ske inden 6 måneder fra overenskomstens ikrafttrædelsesdato, jfr. § 3, stk. 3b) i den administrative aftale. Underretning skal gives til institutionen i den stat, hvis lovgivning skal anvendes. Når dansk lovgivning skal anvendes, skal underretning gives til sikringsstyrelsen, der efter begæring udsteder en udstationeringsattest.

 • d) Aftaler efter art. V, stk. 6

De kompetente myndigheder i de to stater kan indgå aftaler for enkelte personer eller persongrupper, hvorefter der gøres undtagelser fra bestemmelserne i art. V om, hvilken stats lovgivning, der skal anvendes. Ansøgningen indgives til institutionen i den stat, hvis lovgivning ønskes anvendt. Når dansk lovgivning ønskes anvendt, sendes ansøgningen til sikringsstyrelsen. Efter aftalens indgåelse udsteder sikringsstyrelsen en udstationeringsattest.

4.

Ved fastsættelse af bopælsperioder efter dansk lovgivning om social pension gælder følgende:

 • a) Når en person efter bestemmelserne i art. V er omfattet af dansk lovgivning, anses han eller hun for udelukkende at have bopæl i Danmark, jfr. art. VI, stk. 2a).
 • b) De perioder, der er nævnt under pkt. a) anses også som bopælsperioder i Danmark for arbejdstagerens ægtefælle og børn under 18 år. Det er dog en betingelse, at de pågældende har boet sammen med arbejdstageren i disse perioder, og ikke selv i kraft af beskæftigelse som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af canadisk lovgivning, jfr. art. VI, stk. 2b).
 • c) Hvis en person, der efter art. V er omfattet af canadisk lovgivning under bopæl i Danmark, også bliver omfattet af dansk lovgivning, fordi vedkommende samtidig har mere end een beskæftigelse, betragtes denne periode ikke som bopælsperiode i Danmark, jfr. art. VI, st. 2c).
 • d) En periode, hvor en canadisk statsborger er beskæftiget som medlem af besætningen på et skib under dansk flag, som ikke er en periode, hvor canadisk lovgivning gælder efter art. V, stk. 3, betragtes som en bopælsperiode i Danmark, jfr. art. VI, stk. 2d).
 • e) Bestemmelserne i dansk lovgivning om social pension, hvorefter bopælsperioder i udlandet sidestilles med bopælsperioder i Danmark, gælder ikke for canadiske statsborgere. Kun de perioder i udlandet, der er nævnt i art. VI, stk. 2a)-d), kan sidestilles med bopælsperioder i Danmark for canadiske statsborgere, jfr. art. VI, stk. 2e).

Danske ydelser efter overenskomsten

Social pension

5.

En canadisk statsborger, der er bosat i Danmark, har ret til folkepension på samme betingelser som en dansk statsborger, jfr. art. III, stk. 2. Dette betyder, at en canadisk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark mellem det 15. og 67. år. Om perioder der sidestilles med bopælsperioder i Danmark, se pkt. 4.

6.

En canadisk statsborger, der er bosat i Danmark, har ligeledes ret til førtidspension efter samme regler som en dansk statsborger. Det er dog en betingelse, at pågældende mellem det 15. og 67. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv, jfr. art. X, stk. 1.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse og af, at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark, jfr. art. X, stk. 2.

7.

Canadiske statsborgere kan få udbetalt folkepension og førtidspension under bopæl i Canada efter art. XI, stk. 1 og 2, når

 • a) vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden d.v.s. mellem det 15. og 67. år,

eller

 • b) vedkommende har fået tilkendt pensionen i Danmark og har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Retten til pension i Canada efter pkt. a) gælder både retten til at få tilkendt pensionen under bopæl i Canada og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Canada. De personer, der opfylder betingelserne efter pkt. b) kan derimod kun medtage en pension til Canada, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Det følger af reglen i art. X, stk. 2, at canadiske statsborgere ikke kan få tilkendt en førtidspension på grund af sociale forhold under bopæl i Canada. Efter pensionstilkendelsen kan pensionen dog fortsat udbetales under bopæl i Canada, hvis betingelserne efter art. XI, stk. 1 eller 2 er opfyldt.

8.

Danske statsborgere har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold under bopæl i Canada, jfr. art. IV.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark, jfr. art X, stk. 3. Efter pensionstilkendelsen kan dog også denne pension fortsat udbetales under bopæl i Canada.

9.

Efter overenskomstens art. XI, stk. 3, kan følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension kun udbetales til personer med bopæl i Canada, i det omfang det følger af lov om social pension, jfr. lovens § 3, stk. 5:

 • a) pensionstillæg
 • b) hustrutillæg
 • c) ægteskabstillæg
 • d) personlige tillæg
 • e) bistandstillæg
 • f) plejetillæg
 • g) invaliditetsydelse.

10.

Ved anvendelsen af bestemmelsen i art. XI, stk. 1, (12 måneders beskæftigelse i Danmark) gælder følgende:

 • a) et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), som har opnået mindst 1 års pensionsanciennitet, skal anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,
 • b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også,
 • c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

11.

Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af ydelser efter den danske pensionslovgivning. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk pensionslovgivning forud for den 1. april 1957, tages dog ikke i betragtning ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til canadiske statsborgere med bopæl i Canada, jfr. overenskomstens art. XI, stk. 5.

12.

Canadiske statsborgere har ikke ret til pension efter overgangsbestemmelserne i lov nr. 257 af 7. juni 1972 om ændringer i folkepensionsloven, jfr. overenskomstens art. XII, stk. 1.

13.

Personer, der har erhvervet ret til både en dansk folkepension og en pension efter den canadiske lov om alderdomssikring, kan ikke få fastsat folkepensionens størrelse efter overgangsbestemmelsen i § 68 i lov om social pension eller den tilsvarende bestemmelse i den tidligere lov om folkepension. Hvis vedkommende opfylder betingelserne for at få fuld pension efter pensionslovens § 68, og den danske og canadiske pension tilsammen udgør et mindre beløb end den fulde danske pension, ydes et tillæg svarende til forskellen, jfr. overenskomstens art. XII, stk. 2.

14.

I overenskomstens art. XIII er fastsat en særlig regel om beregning af godskrivningstid for personer, der har opnået ret til dansk førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. oktober 1984, og som samtidig har opnået ret til pension efter Canadas pensionsplan. I sådanne tilfælde nedsættes perioden mellem datoen for tilkendelse af den danske pension og den normale pensionsalder ved beregning af den danske pension. Perioden nedsættes efter forholdet mellem antallet af faktiske bopælsår i Danmark før pensionsbegivenhedens indtræden og summen af bopælsår i Danmark og bidragsperioder under Canadas pensionsplan før pensionsbegivenhedens indtræden. Ved fastsættelsen af bopælsår i Danmark medregnes kun bopælsår i Danmark i optjeningsperioden, d.v.s. mellem det 15. og 67. år.

Hvis de to pensioner efter denne beregning sammenlagt udgør mindre end den pension, der kunne ydes ved alene at anvende reglerne i lov om social pension, ydes et tillæg svarende til forskellen.

Ydelser efter lov om ATP

15.

Reglen i art. V om hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, gælder for så vidt angår dansk lovgivning lov om ATP.

I overenskomstens art. V, stk. 5, er imidlertid fastsat, at overenskomsten ikke berører de særlige betingelser for medlemsskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) for udenlandske statsborgere. Dette betyder, at canadiske statsborgere er udelukket fra at blive medlem af ATP-ordningen, hvis

- de er beskæftiget i Danmark eller i øvrigt omfattet af dansk lovgivning i mindre end 6 måneder,

- de er beskæftiget her i landet i uddannelsesøjemed, og opholdet ikke overstiger 18 måneder, eller

- de under beskæftigelse som udsendte efter reglerne i overenskomstens art. V, stk. 2, eller ved aftale efter art. V, stk. 6, har bevaret tilknytningen til en pensionsordning i deres hjemland.

Canadiske lønmodtagere, der er beskæftiget på danske skibe i udenrigsfart eller nærfart, som betaler sømandsskat, og som ikke har bopæl i Canada, er omfattet af ATP, når de har været beskæftiget på skibe under sømandsskatteordningen i en periode på i alt 12 måneder inden for de sidste 3 år.

Canadiske lønmodtagere, der er beskæftiget på danske skibe, der ikke sejler i udenrigsfart eller nærfart, er omfattet af ATP efter de regler, der er nævnt foran i 2. afsnit.

Overenskomsten ændrer i øvrigt ikke canadiske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP, idet der allerede efter loven om ATP er ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

Behandling af en ansøgning

16.

En ansøgning om ydelser efter en stats lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter den anden stats lovgivning. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren anmoder om, at ansøgningen om ydelse fra den anden stat udsættes, jfr. art. XVIII, stk. 2. Datoen for ansøgningens indgivelse til den danske institution, anses derfor tillige som ansøgningsdato i forhold til den canadiske institution. Ansøgning skal straks videresendes til den canadiske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke efter en stats lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i den pågældende stat, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen m.v. modtages af den anden stats institution inden fristens udløb.

17.

En ansøgning om canadisk pension fra en person, der bor i Danmark, indgives til social- og sundhedsforvaltningen i ansøgerens bopælskommune. Forvaltningen sender ansøgningen på en særlig ansøgningsblanket til den kompetente institution i Canada, d.v.s. Department of National Health and Welfare. På ansøgningsblanketten anføres de bopælsperioder og/eller forsikringsperioder i ATP, der er tilbagelagt i Danmark. Der kan for canadiske statsborgere kun medregnes bopælsperioder efter 31. marts 1957. Desuden anføres modtagelsesdatoen og øvrige oplysninger (personlige, sociale og lægelige), som kan have betydning for tillæggelse af pensionen, jfr. § 4, stk. 1-3, § 5, stk. 1 og § 7, stk. 1, i den administrative aftale. De personlige oplysninger, der er indeholdt i ansøgningsblanketten, skal attesteres af forvaltningen.

Hvis den kompetente institution i Canada kræver, at en ansøger, der bor i Danmark, skal underkastes yderligere lægeundersøgelser til brug for behandling af ansøgningen om canadisk pension, skal en sådan undersøgelse foretages efter de regler, der gælder herom efter dansk pensionslovgivning, jfr. § 7, stk. 2, i den administrative aftale.

18.

En ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Canada, indgives til den kompetente institution i Canada, der videresender ansøgningen til social- og sundhedsforvaltningen i ansøgerens seneste bopælskommune i Danmark eventuelt gennem sikringsstyrelsen. Kommunen viderebehandler ansøgningen og udbetaler pensionen.

Sikringsstyrelsen, den 20. december 1985

F.B. Svarrer

/E. Havers Andersen

Redaktionel note
 • (* 2) Bilagene udelades her.
 • (* 1) Bekendtgørelse nr. 107 af 11. november 1986 af overenskomst af 12. april 1985 med Canada om social sikring.