Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

(Perst. nr. 030-03)

 

 

Indholdsfortegnelse

Cirkulære

Generelle bemærkninger

Organisationsaftale

§   1.   Overenskomstens dækningsområde

§   2.   Ansættelse

§   3.   Løn

§   4.   Lønanciennitet

§   5.   Pension

§   6.   Lønudbetaling

§   7.   Arbejdsbestemte tillæg

§   8.   Arbejdstid og overarbejdsbetaling

§   9.   Skifteholdsarbejde og arbejdstidsbestemte tillæg

§ 10.   Aldersbetinget afsked

§ 11.   Udlevering af arbejdstøj mv.

§ 12.   Ikrafttræden og opsigelse

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Dansk Funktionærforbund har indgået vedlagte organisationsaftale af   28. februar 2003 for tilsynsfunktionærer (tilsynsassistenter/tilsynsteknikere) ved eksportautoriserede slagterier mv.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med StK-fællesoverenskomsten af 2. juli 2002   (cirk. af 2. juli 2002 , Perst.nr.   015-02) det samlede overenskomstgrundlag.

Cirkulærets ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2002. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 17. marts 2003 om organisationsaftale for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. (Perst. nr. 020-03 ).

 

 

 

 

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 28. februar 2003

Tove Ahrensbach


Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Statsansattes Kartel.

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter tilsynsfunktionærer, der er ansat ved eksportautoriserede slagterier, fjerkræslagterier samt eksportautoriserede kød- og kødvarevirksomheder, frysehuse og lignende.

§ 2. Ansættelse

Fødevaredirektoratet ansætter og afskediger tilsynsfunktionærer. Disse får ved ansættelsen tilsendt et ansættelsesbrev.

Ansøgning sendes til Fødevaredirektoratet, der på forespørgsel vil oplyse ansøgernes navne til formanden for Foreningen af Tilsynsfunktionærer, medmindre ansøgeren har udbedt sig diskretion.

Stk. 2. Deltidsansættelse kan ske, dog med mindst 15 timer pr. uge. Ved deltidsansættelse reduceres lønnen, jf. §§ 3 og 7, tilsvarende.

Stk. 3. Ændring af den enkelte deltidsaftale kan finde sted. Såfremt andet ikke aftales lokalt, gives der et varsel på 3 måneder.

Stk. 4. Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

§ 3. Løn

Tilsynsfunktionærer (tilsynsteknikere og tilsynsassistenter) aflønnes efter skalatrin 21, 22, 23, 24 og 25, der alle er 2-årige (stedtillægssats III).

§ 4. Lønanciennitet

Ved genansættelse som tilsynsfunktionær kan medregnes anciennitet optjent inden for de seneste 6 år som tilsynsfunktionær.

§ 5. Pension

Til den for tilsynsfunktionærer gældende pensionsordning, som er godkendt af Finansministeriet, indbetaler Fødevaredirektoratet årligt 8,5 pct. af et beløb på 117.355, mens tilsynsfunktionæren selv indbetaler 2,864 pct. af samme beløb til pensionsordningen.

Med virkning fra 1. oktober 2003   indbetaler Fødevaredirektoratet årligt 8,50 pct. af et beløb på 139.177 kr., mens tilsynsfunktionæren selv indbetaler 2,263   pct. af samme beløb til pensionsordningen.

Stk. 2. Tilsynsfunktionærer, der er ansat før 1. juli 1981, og for hvem der inden dette tidspunkt er indgået en gyldig aftale om opsparing i pensionsøjemed og/eller kapitalforsikring, viderefører den hidtidige pensionsordning for det i stk. 1 nævnte bidrag og tilskud.

Stk. 3. Tilsynsfunktionærer, der fra tidligere ansættelse i en stilling som tilsynsfunktionær har bevaret en kapitalpensionsordning, det vil sige opsparing i pensionsøjemed og/eller kapitalforsikring, kan ved genansættelsen som tilsynsfunktionær meddele Fødevaredirektoratet, at pensionsbidrag og -tilskud ønskes anvendt til videreførelse af kapitalpensionsordningen i stedet for at blive indbetalt til den i stk. 1 omtalte pensionsordning.

§ 6. Lønudbetaling

For tilsynsfunktionærer, der er ansat før 1. januar 1995 udbetales den faste løn inkl. tillæg efter § 7 månedsvis forud. Overarbejdspenge udbetales månedsvis bagud i den følgende måned.

Stk. 2. For tilsynsfunktionærer, der er ansat efter 1. januar 1995, udbetales lønnen mv. månedsvis bagud.

Stk. 3. Udbetalingen sker gennem Fødevaredirektoratet til bank/sparekasse.

§ 7. Arbejdsbestemte tillæg

Til tilsynsteknikere ved kreatur- og svineslagterier samt til tilsynsteknikere ved fjerkræslagterier ydes et slagteritillæg på 2.566 kr. i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 pr. måned.

Stk. 2. Til tilsynsassistenter uden for slagterivirksomhed ydes et udrykningstillæg på 1.452 kr. i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 pr. måned for forpligtelsen til i givet fald at varetage flere tilsyn. Der ydes ikke yderligere betaling herfor. Der stilles bil til rådighed eller ydes befordringsgodtgørelse efter statens regler.

Stk. 3. Til tilsynsfunktionærer, som af Fødevaredirektoratet pålægges at udføre arbejde ved grænsekontrolstationer, ydes et tillæg på 1.936 kr. i grundbeløb pr. 1. oktober 1997 pr. måned.

Der kan ikke herudover ydes tillæg i henhold til stk. 1 og 2.

Stk. 4. Der kan ikke i samme situation ydes tillæg efter stk. 1, 2 og 3.

§ 8. Arbejdstid og overarbejdsbetaling

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdstiden opgøres månedsvis.

Den normale arbejdstid lægges fra mandag til og med fredag. Arbejde på lørdage og søndage godtgøres med overarbejdsbetaling. Afspadsering af hele dage indregnes i arbejdstiden med den forud fastlagte arbejdstid.

Der skal foreligge en arbejdsplan for de kommende 2 uger senest fredag klokken 12.00. Arbejdsplanen kan ændres ved væsentlige ændringer såsom ændrede slagtetider, sygdom mv.

Tilsynsarbejde ved faste kontrolpladser må ikke strække sig ud over 9 timer daglig, eksklusive pauser.

Stk. 2. Spisepauser fastsættes i det omfang, det er muligt, efter de for virksomhedens arbejdere gældende regler. Fastlagte pauser skal holdes, og kun forskydning op til en time kan finde sted. Der betales ikke for forskydning. Spisepauser på under 30 minutter indregnes i arbejdstiden.

Stk. 3. Ved månedens slutning sammenlægges den daglige normale arbejdstid (timer og minutter) inkl. tillægstiden på 6 minutter pr. dag. Herfra trækkes månedens normtid. De overskydende timer lægges sammen med eventuelt præsteret tid på lørdage og søndage og afrundes opad til nærmeste hele timetal, der udgør det samlede overarbejde. Overarbejdet betales med den til enhver tid gældende kvotatimeløn med tillæg af 50 pct.

Dog nedsættes dette tillæg til 30 pct. for de timer, der i henhold til månedsopgørelsen overstiger 30 timer.

Overarbejde skal udføres i nødvendigt omfang. En tilsynsfunktionær kan i konkrete tilfælde af personlige grunde fritages for at deltage i overarbejdet. Ønske om fritagelse skal meddeles chefembedsdyrlægen i umiddelbar tilslutning til varslingen.

Dagen efter søn- og helligdage kan overarbejde varsles rettidigt indtil 1. spisepauses påbegyndelse. Varslingskravet bortfalder ved overarbejde foranlediget af maskinskade og andre forhold, arbejdsgiveren ikke er herre over.

Overarbejde opgjort i henhold til ovenstående kan afspadseres med tillæg i tid med samme procentsatser som nævnt ovenfor.

Stk. 4. Overgår en virksomhed til fast søndagsarbejde, aftales den nærmere arbejdstilrettelæggelse mellem Foreningen af Tilsynsfunktionærer og Fødevaredirektoratet.

§ 9. Skifteholdsarbejde og arbejdstidsbestemte tillæg

På virksomheder, der arbejder på skift, kan tilsynsfunktionærerne ligeledes pålægges at arbejde på skift. Arbejdstiden for tilsynsfunktionærer på første skift svarer til den sædvanlige arbejdstid, jf. ovenfor. På andet og tredje skift er arbejdstiden 34 timer om ugen.

Stk. 2. Ved skifteholdsarbejde skal der ske skift mellem holdene hver mandag, medmindre andet aftales lokalt.

Stk. 3. Overførsel mellem skiftene kan finde sted efter lokal aftale.

Stk. 4. Tjeneste på ubekvemme arbejdstider godtgøres efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om natpenge mv. til tjenestemænd.

Stk. 5.   Til tilsynsfunktionærer, der tilkaldes uden for normaltjenesten, ydes betaling for mindst 2 timer.

§ 10. Aldersbetinget afsked

En tilsynsfunktionær skal søge sin afsked fra udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 67.

§ 11. Udlevering af arbejdstøj

Tilsynsfunktionærerne får af virksomheden udleveret arbejdstøj i form af kitler, overtræksbenklæder, forklæder, huer og fodtøj efter behov. Tilsynsfunktionærer ved frysehuse og på virksomheder med fryserum får herudover af virksomheden udleveret varmt overtrækstøj efter behov.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen træder i kraft 1. april 2002 og kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005.

Samtidig ophæves organisationsaftale af 10. december 1999 for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

København, den 28. februar 2003

Dansk Funktionærforbund
Kim Vormsby

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Tove Ahrensbach

 

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 030-03
  • Cirkulæret er afløst af CIR nr 9833 af 27/10/2005