Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konvention mellem Danmark og Østrig om social sikring


-INDHOLDSFORTEGNELSE.

 

 I.   INDLEDNING OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 

    Konventionens almindelige bestemmelser. 

 1.   Område 

 2.   Lovgivning 

 3.   Personkreds 

 4.   Ligebehandling 

 II.  HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE. 

 1.   Hovedregel 

 2.   Undtagelser 

   a. Udsendte arbejdstagere 

   b. Luftfartsselskaber 

   c. Familiemedlemmer 

   d. Ansatte ombord på skibe 

   e. Officielle repræsentationer 

   f. Anden offentlig arbejdsgiver 

   g. Undtagelse efter fælles anmodning 

   h. Statsborgerskab 

 III.  DE ENKELTE YDELSER 

 1.   Ydelser i tilfælde af sygdom eller fødsel 

   a. Naturalydelser 

   b. Sygesikring for pensionister 

 2.   Pensioner 

   a. Østrigske statsborgere med bopæl i Danmark 

   b. Østrigske statsborgere med bopl i Østrig 

   c. Danske statsborgere med bopæl i Østrig 

   3. Behandling af ansøgning om pension 

   a. Ansøgning om østrigsk pension fra en 

    person, der bor i Danmark 

   b. Ansøgning om dansk pension fra en person, 

    der bor i Østrig 

 4.   Forskellige bestemmelser om beregning og 

    udbetaling af dansk pension 

   a. Tillæg 

   b. Krav om 12 måneders beskæftigelse 

   c. Opgørelse af bopælstid 

   d. Pension efter overgangsbestemmelser 

   e. Beregning af godskrivningstid 

 5.   Ydelser efter lov om ATP. 

 6.   Familieydelser 

   a. Østrigske statsborgere med bopæl i Danmark 

   b. Personer med ophold i det ene land og beskæftigelse i 

    det andet land 

   c. Personer i Østrig omfattet af dansk lovgivning 

   d. Personer i Danmark omfattet af østrigsk lovgivning 

   e. Børn med ret til ydelser efter begge landes lovgivning 

IV. TILBAGEHOLDELSE AF YDELSER.

I. INDLEDNING OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Der er den 16. juni 1987 indgået en konvention om social sikring mellem Danmark og Østrig. Konventionen træder i kraft den 1. marts 1988. Desuden er der indgået en aftale om gennemførelse af konventionen. Gennemførelsesaftalen træder i kraft samtidig med konventionen.

Konventionen og gennemførelsesaftalen er aftrykt som henholdsvis bilag 1 og 2 til denne vejledning. En blanketsamling findes bagest i vejledningen. (* 2)

I vejledningen er der henvisninger til konventionen (K), slutprotokollen til konventionen (S) og til gennemførelsesaftalen (G). For at lette læsningen af vejledningen findes henvisningerne i margenen. (* 3)

Konventionens almindelige bestemmelser.

1. Område

K-art. 1.2.

Ved dansk område forstås Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

2. Lovgivning.

K-art. 2.2.

Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Offentlig sygesikring

b. Sygehusvæsenet

c. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

d. Dagpenge ved sygdom eller fødsel

e. Arbejdsskadeforsikring

f. Social pension

g. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

h. Børnetilskud og børnefamilieydelser.

3. Personkreds.

K-art. 3.1

Konventionen gælder, medmindre andet er bestemt, for statsborgere i Danmark og Østrig og for deres familiemedlemmer og efterladte, uanset disses nationalitet, i det omfang, de har afledte rettigheder efter en dansk eller østrigsk statsborger.

K-art. 3.2

Konventionen finder ligeledes anvendelse på flygtninge og statsløse.

4. Ligebehandling.

K-art. 4

Der gælder efter konventionen et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande ved anvendelse af en kontraherende stats lovgivning.

II. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE.

Konventionens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation.

1. Hovedregel.

K-art. 6

Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende er beskæftiget enten som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Bestemmelsen gælder med hensyn til arbejdstagere ligeledes, selv om personens bopæl eller arbejdsgiverens hjemsted er i det andet kontraherende land.

2. Undtagelser

Der er følgende undtagelser fra denne hovedregel:

K-art. 7.1

G-art. 4

Blanket nr. 1

a. Udsendte arbejdstagere forbliver omfattet af lovgivningen i det land de udsendes fra i indtil 24 måneder efter udsendelsen. Til dokumentation af udstationeringsforholdet anvendes en blanket. For Danmarks vedkommende attesteres denne af Sikringsstyrelsen. En østrigsk udstationeringsblanket skal forevises social- og sundhedsforvaltningen i opholdskommunen og ATP.

K-art. 7.2.

b. Arbejdstgare, der er beskæftiget i et luftfartsselskab med hjemsted i det ene land, forbliver omfattet af dette lands lovgivning ved udsendelse til det andet land uafhængig af udsendelsens varighed.

K-art. 7.4

c. Medfølgende ægtefælle og børn til udsendte arbejdstagere er omfattet af udsenderlandets lovgivning, forudsat at de ikke selv bliver beskæftiget i opholdslandet.

K-art. 7.3

d. Personer beskæftiget på et skib, er omfattet af flaglandets lovgivning.

K-art. 8.1.

e. En statsborger i den ene stat, som af denne eller af et medlem af en officiel repræsentation bliver beskæftiget på den anden stats område, omfattes under hele beskæftigelsen af lovgivningen i den førstnævnte stat.

K-art. 8.2.

Arbejdstageren kan imidlertid inden 3 måneder efter arbejdets påbegyndelse vælge at være omfattet af beskæftigelsesstatens lovgivning, hvis pågældende har haft fast ophold i denne stat forud for beskæftigelsen. Beslutningen om valg skal meddeles arbejdsgiveren. Meddelelse om, hvilken stats lovgivning pågældende ønsker at være omfattet af, gives ved bopæl i Danmark til social- og sundhedsforvaltningen i bopælskommunen.

K-art. 8.3.

f. Foregående afsnit gælder tilsvarende for arbejdstagere beskæftiget af en anden offentlig arbejdsgiver.

K-art. 9

g. Efter fælles anmodning fra arbejdsgiver og arbejdstager kan der gøres undtagelser fra de generelle bestemmelser om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse. Ansøgning herom skal i Danmark indgives til Sikringsstyrelsen, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelse indhenter samtykke fra den kompetente østrigske myndighed.

S-del III

h. Bestemmelserne om udsendte arbejdstagere og deres familiemedlemmer gælder, for så vidt angår art. 7, stk. 1, 2 og 4, og art. 9, uafhængig af statsborgerskab.

III. DE ENKELTE YDELSER.

1. Ydelser i tilfælde af sygdom eller fødsel.

a. Naturalydelser

K-art. 10

G-art. 5.1

Blanket nr. 2, A/DK

Forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter østrigsk lovgivning, kan medregnes til nedbringelse af den karenstid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringsloven og den tilsvarende frist for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i sygehusloven. Som dokumentation forevises en attest udstedt af institutionen for sygeforsikring i Østrig.

G-art. 5.1

Blanket nr. 2,

DK/A

I Danmark udstedes den tilsvarende attest til anvendelse i Østrig af den seneste bopælskommune.

G-art. 5.2.

Hvis en person ikke har medbragt attesten, kan den kompetente institution anmode institutionen i det andet land om at udstede attesten.

b. Sygesikring for pensionister.

K-art. 11.1

K-art. 11.2

Blanket nr. 3 og 4

Pensionister omfattes af sygesikringsbestemmelserne i det land, hvor pensionisten har fast bopæl. Bestemmelsen gælder også for pensionsansøgere.

K-Kap.2

2. Pensioner

Konventionens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og østrigsk pension for danske og østrigske statsborgere, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler eller i slutprotokollen.

Ydelser efter dansk lovgivning.

K-art. 18

Pensionslovens krav om bopæl i Danmark som betingelse for ret til pension ophæves for danske statsborgere, som har bopæl i Østrig, med mindre der er tale om førtidspension på grund af sociale forhold. For østrigske statsborgere gælder en række særlige betingelser for ret til pension, jf. nedenfor under a) og b).

a. Østrigske statsborgere med bopæl i Danmark.

Østrigske statsborgere med bopæl i Danmark har ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en østrigsk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet mindst 3 år i Danmark mellem det 15. og 67 år.

K-art. 19.1

Der er ligeledes ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere. Det er dog en betingelse, at pågældende mellem det 15. og 67. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.

K-art. 19.2

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

b. Østrigske statsborgere med bopæl i Østrig.

Østrigske statsborgere med bopæl i Østrig kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når

K-art. 20.1

 • 1) vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, d.v.s. mellem det 15. og 67.år,

eller

K-art. 20.2

 • 2) vedkommende har fået tilkendt pensionen i Dnamark og har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Retten til pension efter pkt. 1) gælder både retten til at få tilkendt pensionen under bopæl i Østrig og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Østrig. De personer, der opfylder betingelserne efter pkt. 2) kan derimod kun medtage en pension til Østrig, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan kun tilkendes østrigske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelsen kan pensionen dog fortsat udbetales under bopæl i Østrig, hvis betingelserne efter pkt. 1) eller 2) ovenfor er opfyldt.

c. Danske statsborgere med bopæl i Østrig.

Danske statsborgere med bopæl i Østrig har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold. Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelsen kan dog også denne pension fortsat udbetales under bopæl i Østrig.

3. Behandling af ansøgning om pension.

K-art. 31

En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren anmoder om, at ansøgningen om alderspension fra det andet land udsættes. Datoen for ansøgningens indgivelse til den danske institution anses derfor tillige som ansøgningsdato i forhold til den østrigske institution (og omvendt). En ansøgning skal straks videresendes til den østrigske institution, jf. nedenfor.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke efter et lands lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen m.v. modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

a. Ansøgning om østrigsk pension fra en person, der bor i Danmark.

Blanket nr. 5, DK/A

Ansøgningen indgives til social- og sundhedsforvaltningen i ansøgerens bopælskommune. Forvaltningen sender ansøgningen på en blanket til den kompetente institution i Østrig: Hauptverband der Østerreichischen Sozialversicherungstræger, Kundmannsgasse 21, Postfach 600, 1030 Wien. På blanketten anføres modtagelsesdatoen. Forvaltningen vedlægger de lægelige akter, der foreligger i sagen.

Blanket nr. 8

DK/A

K-art. 13

G-art. 7

Der skal sammen med ansøgningen desuden vedlægges en blanket, hvor der anføres de bopælsperioder der tilbagelagt i Danmark.

K-art. 28.6

Hvis den østrigske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren underkastes yderligere lægeundersøgelse, skal social- og sundhedsforvaltningen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver foretaget. Udgifterne til lægeundersøgelsen betales af den østrigske institution.

b. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Østrig.

G-art. 7

Blanket nr. 5,

A/DK

Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Østrig, der videresender ansøgningen til social- og sundhedsforvaltningen i ansøgerens seneste bopælskommune i Danmark, eventuelt gennem Sikringsstyrelsen. Kommunen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den østrigske institution.

K-art. 28.6

Hvis der til brug for behandling af ansøgningen er behov for yderligere lægeundersøgelse af ansøgeren, rettes henvendelse herom til den østrigske institution. Udgifterne til lægeundersøgelsen i Østrig dækkes af amtskommunen.

4. Forskellige betemmelser om beregning og udbetaling af dansk pension.

S-del II, 2

a. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer med bopæl i Østrig, i det omfang det følger af lov om social pension, jf. lovens § 3, stk. 5:

 • a) pensionstillæg
 • b) hustrutillæg
 • c) ægteskabstillæg
 • d) personlige tillæg
 • e) bistandstillæg
 • f) plejetillæg
 • g) invaliditetsydelse

Efter § 3, stk. 5 i lov om social pension kan pensions-, hustru- og ægteskabstillæg ikke udbetales til personer, der bor i Østrig.

Kun danske statsborgere opfylder betingelserne efter § 3, stk. 2 og 3 i lov om social pension for at få udbetalt de under pkt. d) - g) nævnte tillæg under bopæl i Østrig.

b. Ved anvendelse af bestemmelsen om krav om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende:

K-art. 21.1

 • a) et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), som har opnået mindst 1 års pensionsanciennitet, skal anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område.

K-art. 21.1.

 • b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

K-art. 21.3

 • c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode.

S-del I, 6

c. Konventionen berører ikke bestemmelserne i § 8 i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl i Danmark. Dette indebærer, at sådanne perioder i udlandet kun skal medregnes for østrigske statsborgere i det omfang, der udtrykkeligt er hjemmel hertil i konventionen. En østrigsk statsborger vil f.eks. efter konventionens art. 7, stk. 3 kunne optjene ret til dansk pension som sømand på et dansk skib, medens f.eks. et ophold i udlandet som led i en uddannelse ikke for en østrigsk statsborger vil kunne medregnes som optjeningstid for dansk pension.

K-art. 35

S-del V

Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for konventionens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af ydelser efter den danske pensionslovgivning. Bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk pensionslovgivning forud for den 1. april 1957, tages dog ikke i betragtning ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til østrigske statsborgere med bopæl i Østrig.

S-del I, 5

d. Østrigske statsborgere har ikke ret til pension efter overgangsbestemmelserne i lovene af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, som har haft bopæl i Danmark i et nærmere fastsat tidsrum forud for ansøgningen om pension.

K-art. 22

Danske statsborgere, der har erhvervet ret til både en dansk folkepension og en alderspension efter østrigsk lovgivning, kan ikke få fastsat folkepensionens størrelse efter overgangsbestemmelsen i § 68 i lov om social pension eller den tilsvarende bestemmelse i den tidligere lov om folkepension. Hvis vedkommende opfylder betingelserne for at få fuld pension efter pensionslovens § 68, og den danske og østrigske pension tilsammen udgør et mindre beløb end den fulde danske folkepension, ydes et tillæg svarende til forskellen. Ved denne beregning tages der alene hensyn til den østrigske alderspension, idet omfang den ikke beror på bidrag til frivillig forsikring.

K-art. 23.1

e. Der er fastsat en særlig regel om beregning af godskrivningstid for danske statsborgere, der har opnået ret til dansk førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. oktober 1984, og som samtidig har opnået ret til invalide- eller enkepension efter østrigsk lovgivning. I sådanne tilfælde nedsættes perioden mellem datoen for tilkendelse af den danske pension og den normale pensionsalder ved beregning af den danske pension. Perioden nedsættes efter forholdet mellem antallet af faktiske bopælsår i Danmark før forsikringsbegivenhedens indtræden og summen af bopæls- og forsikringsperioder, som er tilbagelagt efter begge landes lovgivning før forsikringsbegivenhedens indtræden. Ved fastsættelsen af bopælsår i Danmark medregnes kun bopælsår i optjeningsperioden, d.v.s mellem det 15. og 67. år.

K-art. 23.2

Hvis de to pensioner efter denne beregning sammenlagt udgør et mindre beløb end den pension, der kunne ydes ved alene at anvende reglerne i dansk lovgivning, ydes et tillæg svarende til forskellen.

5. Ydelser efter lov om ATP

S-del I, 7

Konventionen berører ikke de særlige betingelser for medlemsskab af ATP for udenlandske statsborgere.

Konventionen berører heller ikke østrigske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP, idet der allerede efter loven om ATP er ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

6. Familieydelser

a. Børnetilskud efter §§ 2 og 3 i børnetilskudsloven og børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse ydes til østrigske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere. Ved flytning til Danmark får børn af østrigske statsborgere, som efter konventionen er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen.

K-art. 27

Børn af østrigske enker og enkemænd samt forældreløse børn af østrigske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark og efter konventionen er omfattet af dansk lovgivning, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den efter børnetilskudslovens § 5, stk. 1, nr. 1 gældende bopælsperiode på 3 år.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudslovens § 4, hvor særligt børnetilskud ydes.

K-art. 25.1

b. En person, der sædvanligvis opholder sig i det ene land med sine børn, men er erhvervsmæssigt beskæftiget i det andet land, er med hensyn til familieydelser omfattet af opholdslandets lovgivning.

K-art. 25.2

c. En person, der er beskæftiget i det ene land, men omfattet af det andet lands lovgivning efter bestemmelserne i konventionens art. 7, betragtes med hensyn til ret til familieydelser, som om pågældende med sine børn har ophold i det land, hvis lovgivning gælder.

Det vil for personer, der er omfattet af dansk lovgivning sige, at betingelsen om fuld skattepligt og hjemsted i Danmark ikke gælder i disse tilfælde, jf. §§ 1 og 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 968 af 17. december 1986.

I tilsvarende tilfælde er der ret til børnetilskud, selv om betingelsen om hjemsted ikke er opfyldt, jf. pkt. 35, første afsnit i Sikringsstyrelsnes vejledning af 18. december 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

d. Omvendt har personer, der opholder sig i Danmark, men er omfattet af østrigsk lovgivning om social sikring, ikke ret til dansk børnefamilieydelse, selv om de opfylder betingelserne i § 2 i lov om en børnefamilieydelse, jf. § 4 i Skatteministeriets bekendtgørelse af 17. december 1986. Der er i sådanne tilfælde heller ikke ret til danske børnetilskud, selv om de iøvrigt opfylder betingelserne i børnetilskudsloven, jf. pkt. 35, sidste afsnit i Sikringsstyrelsens vejledning af 18. december 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

K-art. 26

e. Hvis et barn efter konventionens bestemmelser har ret til ydelser fra begge lande, fx fordi forældrene er beskæftiget under hver sit lands lovgivning, finder alene lovgivningen i det land anvendelse, hvor barnet sædvanligvis opholder sig.

IV. TILBAGEHOLDELSE AF YDELSER.

K-art. 33

Konventionen indeholder endvidere visse bestemmelser om adgang for en institution i det ene land til at anmode om tilbageholdelse i en efterbetaling af en ydelse fra det andet land.

SIKRINGSSTYRELSEN, den 25. februar 1988

F.B. Svarrer

/E. Havers Andersen

Redaktionel note
 • (* 3) Margen-henvisningerne er her anbragt som overskrifter.
 • (* 2) Bilagene og blanketsamlingen udelades her.
 • (* 1) Konvention af 16. juni 1987 om konvention mellem Danmark og Østrig om social sikring.