Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning af juli 1993 om EF-regler om social sikring Hæfte 7: Familieydelser (Børnefamilieydelser og børnetilskud)


-INDHOLDSFORTEGNELSE

 

 I.  Definitioner               punkt: 

 -   Indledning                  1. 

 -   Hvilke ydelser                2. 

 -   Persongrupper                 3. 

 -   Familiemedlemmer              4.-6. 

 II  Ydelser til familiemedlemmer 

    til arbejdstagere, selvstændige 

    erhvervsdrivende og arbejdsløse 

 A.  Familiemedlemmer bosat i den stat, 

    som udbetaler ydelserne 

 -   Indledning                  7. 

 -   Lovvalg                  8.-9. 

 -   Kompetent stat                10. 

 -   Kompetent institution          11.-12. 

 -   Hjælpeansatte ved EF's institutioner     13. 

 -   Indfødsret                14.-15. 

 -   Hjemsted                 16.-17. 

 -   Skattepligt               18.-20. 

 -   Bopæl                  21.-22. 

 -   Midlertidigt ophold             23. 

 -   Sammenlægning              24.-27. 

 B.  Familiemedlemmer bosat i en anden stat 

    end den, der udbetaler ydelserne 

 -   Indledning                28.-29. 

 -   Arbejdstagere og selvstændige 

    erhvervsdrivende               30. 

 -   Arbejdsløse               31.-35. 

 -   Tjenestemænd og dermed ligestillede   36.-38. 

 III. Ydelser til familiemedlemmer til 

    pensionister og ydelser til forældreløse 

 A.  Familiemedlemmer til pensionister 

 -   Indledning                39.-40. 

 -   Personkreds               41.-42. 

 -   Hvilke ydelser                43. 

 -   Lovvalg                 44.-51. 

 -   Udenlandsk pensionstillæg          52. 

 -   Pensionistens dødsfald            53. 

 B.  Børn der har mistet begge forældre 

    eller en af dem 

 -   Indledning                54.-55. 

 -   Personkreds               56.-58. 

 -   Hvilke ydelser              59.-60. 

 -   Lovvalg                 61.-66. 

 IV.  Prioriteringsregler ved ret til 

    ydelser fra to lande 

 -   Indledning                  67. 

 -   Bopælskriterium             68.-71. 

 -   Dobbelt beskæftigelse          72.-75. 

 -   Afgørelse nr. 147            76.-77. 

 -   Beskæftigelse, forældreløse og 

    familiemedlemmer til pensionister    78.-79. 

 -   Afgørelse nr. 129            80.-83. 

 -   Afgørelse nr. 119            84.-85. 

 -   Blanket E 411              86.-89. 

 V.  Indgivelse af ansøgning 

 A.  Familiemedlemmer bosat i den stat, der 

    udbetaler ydelserne 

 -   Indledning                90.-91. 

 -   Danske regler              92.-95. 

 B.  Familiemedlemmer bosat i en anden stat 

    end den, der udbetaler ydelserne 

 -   Indledning                  96. 

 -   Ansøgning                97.-98. 

 -   Danske regler                99. 

 -   Blanket E 401             100.-102. 

 C.  Pensionister og børn, der har mistet 

    begge forældre eller en af dem. 

 -   Ansøgning               103.-106. 

 VI.  Udbetaling af ydelser 

 A.  Familiemedlemmer bosat i den stat, 

    der udbetaler ydelserne 

 -   Indledning                 107. 

 -   Danske regler             108.-109. 

 B.  Familiemedlemmer bosat i en anden 

    stat end den, der udbetaler ydelserne 

 -   Indledning               110.-111. 

 -   Forsørgelse              112.-114. 

 -   Udbetalingsaftale              115. 

 -   Oplysningspligt            116.-118. 

 -   Udbetalingstidspunkt          119.-125. 

 -   Tillæg                 126.-127. 

 -   Betalingsmåde             128.-129. 

 -   Regulering af ydelser            130. 

 VII. Overgangsordning for personer om 

    fattet af fransk lovgivning 

 -   Indledning                 131. 

 -   Fransk særordning              132. 

 -   Afgørelse nr. 143           133.-135. 

 -   Overgangsregler               136. 

 -   Afgørelse nr. 146           137.-138. 

 -   Blanketter                 139. 

 Bilag 

 -  1. Afgørelse nr. 119. 

 -  2. Afgørelse nr. 129. 

 -  3. Afgørelse nr. 147. 

 -  4. Afgørelse nr. 146. 

 -  5. Fortegnelse over kontaktorganer. 

 Blanketnøgle 

 -  Oversigt 

 -  Blanket E 401 

 -  Blanket E 402 

 -  Blanket E 403 

 -  Blanket E 404 

 -  Blanket E 405 

 -  Blanket E 406 F, E 407 F. 

 -  Blanket E 408 F, E 412 F, E 413 F 

 -  Blanket E 411 

 Stikordsregister 

--------------------------------------------------------------------

I. FAMILIEYDELSER

Indledning

     1. Der findes fælles EF-regler om familieydelser, som skal anvendes sammen med dansk lovgivning om familieydelser. Der er tale om regler, som supplerer den danske lovgivning og i visse tilfælde fraviger nogle af betingelserne heri, for at tilkende familieydelser. Reglerne er fastsat i EF-forordning 1408/71 i afsnit III, kapitel 7, og 8. Der findes også regler om den praktiske gennemførelse af disse regler i EF-forordning 574/72 i afsnit II, og afsnit IV, kapitel 7, og 8.

Hvilke ydelser:

     2. Ved familieydelser forstås i forhold til dansk lovgivning ydelser efter:

- »lov om en børnefamilieydelse« (børnefamilieydelsesloven)

- børnetilskud efter »lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.« (børnetilskudsloven)

     3. Forordningens regler skal således ikke anvendes ved forskudsvis udbetaling af børnebidrag og børnetillæg udbetalt efter lov om social bistand.

Persongrupper:

Reglerne om familieydelser i afsnit III, i forordning 1408/71 er

opdelt i to kapitler.

Kapitel 7, omhandler familieydelser til familiemedlemmer til:

- arbejdstagere, herunder tjenestemænd

- selvstændige erhvervsdrivende

- arbejdsløse.

Reglerne i kapitel 7, er beskrevet nedenfor under afsnit II, punkt 7. - 38.

Kapitel 8, omhandler familieydelser til familiemedlemmer til:

- pensionister, som modtager pension efter lov om social pension.

- personer, som modtager erstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring

Endelig omhandler kapitel 8, ydelser til børn, der har mistet begge forældre eller en af dem.

Reglerne i kapitel 8, er beskrevet nedenfor i afsnit III, punkt 39. - 66.

Familiemedlemmer:

     4. Når danske ydelser udredes efter børnefamilieydelsesloven og børnetilskudsloven er det definitionen af »børn« i disse love, der er afgørende for, om der kan udbetales ydelser.

     5. Ved udbetaling af danske ydelser efter reglerne i EF - forordning 1408/71 anvendes definitionen i de danske love også. Dette skyldes, at EF-reglerne definerer et familiemedlem som enhver person, der betegnes eller anerkendes som familiemedlem eller betegnes som hørende til husstanden i den lovgivning, hvorefter ydelserne udredes. Denne definition findes i EF - forordning 1408/71 art. 1, litra f. Ved udbetaling af danske ydelser efter EF-reglerne gælder således f.eks. aldersgrænsen på 18 år, relger for plejebørn og betingelsen om, at barnet ikke forsørges af offentlige midler.

     6. Lovgivningerne i de øvrige EF - medlemsstater lægger ikke på samme måde som dansk lovgivning vægt på forældremyndigheden over barnet ved definitionen af familiemedlem. Visse medlemsstater lægger vægt på, hvem barnet bor hos. EF - forordning 1408/71 sidestiller imidlertid i art. 1, litra f, fælles bopæl med at bidrage til barnets forsørgelse i overvejende grad.

--------------------------------------------------------------------

II. YDELSER TIL FAMILIEMEDLEMMER TIL ARBEJDSTAGERE, SELVSTÆNDIGE

ERHVERVSDRIVENDE OG ARBEJDSLØSE

A: Familiemedlemmer bosat i den stat, der udbetaler ydelserne

Indledning:

     7. Reglerne om udbetaling af familieydelser til familiemedlemmer til arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsløse findes i forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 7.

Reglerne i kapitel 7, er blevet ændret flere gange, senest ved forordning 3427/89; se om baggrunden for denne ændring nedenfor i afsnit VII. Hæfte 1, 1. del indeholder oplysninger om, hvor forordningens tekst er trykt.

Lovvalg:

Hvilket lands lovgivning finder anvendelse.

Forordning 1408/71 afsnit II

     8. Det er ikke muligt at fastslå hvilke familieydelser, der kan komme til udbetaling alene på grundlag af reglerne i forordning 1408/71 kapitel 7. Det er afgørende, hvilken medlemsstats lovgivning om social sikring ansøgeren er omfattet af. Dette spørgsmål afgøres efter reglerne i forordningens afsnit II. Det fremgår heraf (art. 13, stk. 1), at en person ikke samtidig kan være omfattet af lovgivningen om social sikring i flere medlemsstater, men alene af lovgivningen i en medlemsstat.

     9. Det er således lovvalgsreglerne i forordningens afsnit II, der afgør hvilken medlemsstats lovgivning om social sikring en ansøger er omfattet af. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende udøver sin beskæftigelse. Der gælder dog en række særregler for bl.a. udstationerede og personer med beskæftigelse i flere medlemsstater. Læs nærmere om lovvalgsreglerne i hæfte 1, II. del.

Kompetent stat:

     10. Den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse efter lovvalgsreglerne, benævnes i forordningen »den kompetente stat.« Familieydelser udbetales fra den kompetente stat.

Kompetent institution:

     11. De danske familieydelser administreres af kommunerne, som herefter er »kompetente institutioner« for personer omfattet af dansk lovgivning om social sikring. I bilag 5 findes en oversigt over kontaktorganer i de øvrige medlemsstater, som formidler kontakt til de øvrige medlemsstaters kompetente institutioner.

     12. Reglerne i kapitel 7, giver yderligere retningslinier for anvendelsen af den kompetente stats lovgivning. De øvrige generelle bestemmelser i forordning 1408/71 har imidlertid også betydning for retten til familieydelser. Dette er beskrevet nærmere nedenfor i punkt 14. - 27.

Forordning 1408/71 art. 16, stk. 3.

Hjælpeansatte ved EF's institutioner:

     13. Der gælder en enkelt undtagelse til reglen, hvorefter familieydelser udbetales fra den kompetente stat Undtagelsen vedrører hjælpepersonale ved De Europæiske Fællesskaber. Disse personer er ikke berettiget til familieydelser efter lovgivningen i en medlemsstat, da familieydelser er reguleret i deres ansættelsesvilkår. Selv om en hjælpeansat ved en EF-institution har valgt at være omfattet af dansk lovgivning om social sikring og Direktoratet for Social Sikrings og Bistand (Før 1. august 1993, Socialministeriet) har udstedt en blanket E 103 DK som dokumentation herfor, skal der ikke udbetales danske familieydelser til den pågældende.

Reglen i forordning 1408/71, art. 16, stk. 3, berører ikke en eventuel ægtefælles ret til danske familieydelser.

Forordning 1408/71 art. 3.

Børnetilskudsloven § 5, stk. 1, nr. 1.

Indfødsret:

     14. Børnetilskudsloven indeholder i § 5, stk. 1, nr. 1, et krav om, at barnet eller en af forældrene, der har forældremyndighed over barnet har dansk indfødsret. Dette krav fraviges for statsborgere fra andre medlemsstater, flygtninge og statsløse, som er bosat på en medlemsstats område og omfattet af forordningens personkreds. (Se nærmere om forordningens personkreds i hæfte 1, del I.)

     15. Der gælder i forordningen et generelt princip om ligebehandling, hvorefter personer, der er omfattet af forordningen og bor i en medlemsstat, har de samme pligter og rettigheder i henhold til en medlemsstats lovgivning som denne medlemsstats egne statsborgere. Dette vil således sige, at statsborgere fra andre medlemsstater skal sidestilles med danske statsborgere. Ligebehandlingsprincippet er fastsat i forordningens art. 3, stk. 1.

Børnetilskudsloven § 5, stk. 1, nr. 2.

Børnefamilieydelsesloven § 2, nr. 2.

Hjemsted:

     16. Tilkendelse af ydelser efter såvel børnetilskudsloven og børnefamilieydelsesloven er betinget af, at barnet har hjemsted i Danmark. Da lovvalgsreglerne i forordningens afsnit II, fastslår, hvilken medlemsstat der er kompetent, fraviges de danske lovbestemmelser, som forudsætter tilknytning til Danmark i form af hjemsted i Danmark.

     17. Hjemstedsbetingelsen er imidlertid fortsat gældende, men er ikke begrænset til » hjemsted i Danmark.« Barnet skal have »hjemsted« i en medlemsstat, for at ydelser kan udbetales. Hjemstedsbegrebet anvendes således i overensstemmelse med fortolkningen i Sikringsstyrelsens vejledning af 18. december 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, punkt 3.

Børnefamilieydelsesloven § 2, nr. 1.

Skattepligt:

     18. I § 2, nr. 1, i børnefamilieydelsesloven er udbetaling af børnefamilieydelse betinget af, at den person, der har forældremyndigheden over barnet eller har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig efter kildeskatteloven § 1.

     19. Denne betingelse fraviges, når ansøgeren er omfattet af reglerne i forordningen. Børnefamilieydelse kan udbetales til ansøgeren, selv om denne ikke er fuldt skattepligtig efter kildeskatteloven § 1. Det forudsætter, at den pågældende opfylder de øvrige betingelser og er omfattet af dansk lovgivning efter lovvalgsreglerne i forordningens afsnit II. (Se nærmere om lovvalgsreglerne ovenfor i punkt 8. - 9. og i hæfte 1, del 1.)

     20. Ophævelsen af betingelsen om fuld skattepligt fremgår tillige af »Ministeriet for skatter og afgifters bekendtgørelse nr. 968 af 17. december 1986 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, m.v.« § 1.

Børnetilskudsloven § 5, stk. 1, nr.1.

Forordning 1408/71 art. 75.

Bopæl:

     21. I børnetilskudslovens § 5, stk. 1, nr. 1, er udbetaling af børnetilskud betinget af, at barnet eller forældremyndighedens indehaver har fast bopæl i Danmark. Denne betingelse fraviges imidlertid, således at der kan udbetales danske ydelser til personer med bopæl i en anden medlemsstat, når de er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter reglerne i forordningens afsnit II. 22. Familieydelser skal udbetales uanset om modtageren er bosiddende, opholder sig eller har sit hjemsted på den kompetente stats område eller på en anden medlemsstats område. Dette fremgår af art. 75, stk. 1, 2. pkt.

Ophævelsen af kravet om fast bopæl i Danmark fremgår tillige af »Socialministeriets bekendtgørelse nr. 914 af 15. december 1986 om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt ophævelse af bestemmelser om dansk indfødsret, hjemsted og bopæl i Danmark« § 6.

Midlertidigt ophold:

     23. En person, som er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, er også berettiget til familieydelser under et midlertidig ophold i en anden medlemsstat i medfør af art. 75, stk. 1, 2. pkt. Et midlertidigt ophold er efter dansk praksis en periode på op til et år.

Forordning 1408/71 art. 72.

Forordning 574/72 art. 85.

Blanket E 405.

Sammenlægning:

     24. Forordning 1408/71 kapitel 7, indledes med art. 72, som omhandler »sammenlægning af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder, perioder med selvstændig virksomhed eller bopælsperioder.« Denne regel anvendes i tilfælde, hvor en medlemsstats lovgivning om familieydelser forudsætter tilbagelæggelse af en forsikringsperiode for at familieydelser kan komme til udbetaling.

     25. I dansk lovgivning gælder der intet krav om tilbagelæggelse af forsikringsperioder, for at danske familieydelser kan komme til udbetaling. Betingelsen i børnetilskudsloven § 5, stk. 1. nr. 1, hvorefter udbetaling af børnetilskud er betinget af, at ansøgeren eller barnet har tilbagelagt mindst et års bopæl i Danmark og mindst tre års bopæl i Danmark for så vidt angår særligt børnetilskud, finder ikke anvendelse, da kravet om dansk indfødsret er fraveget. (Se herom ovenfor i punkt 14. - 15.)

     26. En institution i en anden medlemsstat, kan have behov for at kende danske bopælsperioder, for at kunne tilkende ydelser. Institutionen anmoder da om at få danske bopælsperioder oplyst ved hjælp af blanket E 405. Blanketten kan også rekvireres af ansøgeren jf. forordning 574/72 art. 85, stk. 2.

     27. Det fremgår tillige af forordning 574/72 art. 85, stk. 2, at det ikke er nødvendigt at udstede blanket E 405, når der foreligger dokumentation for forsikringsperioder til brug for administrationen af sygesikringsreglerne i form af blanket E 104. Se nærmere om blanket E 104 i hæfte 2.

B. Familiemedlemmer bosat i en anden stat end den, der udbetaler ydelserne

Forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 7.

Indledning:

     28. Det er ovenfor i punkterne 8 - 12 gennemgået, at der kan udbetales familieydelser fra en medlemsstat, såfremt denne efter lovvalgsreglerne er kompetent stat. Det vil sige, at der skal udbetales danske ydelser f.eks. til en person, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring efter afsnit II i forordningen, selv om han/hun er statsborger i en anden medlemsstat og har fast bopæl i en anden medlemsstat.

     29. Der kan imidlertid også forekomme tilfælde, hvor der ansøges om familieydelser fra den kompetente stat til familiemedlemmer, der er bosat i en anden medlemsstat. Forordning 1408/71 kapitel 7 indeholder regler, der regulerer disse tilfælde.

Forordning 1408/71 art. 73.

Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende:

     30. Det er uden betydning for retten til familieydelser, at familiemedlemmerne er bosat i en anden medlemsstat. Forordning 1408/71 fastslår i art. 73, at arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende er berettiget til familieydelser fra den kompetente stat til de af sine familiemedlemmer, der er bosiddende på en anden medlemsstats område, som om de pågældende var bosiddende på den kompetente stats område.

Eksempel:

En portugisisk sømand, som er beskæftiget på et skib, som fører dansk flag er efter lovvalgsreglerne i forordningens afsnit II (artikel 13, stk. 2, litra c) omfattet af dansk lovgivning. Sømanden er derfor berettiget til danske familieydelser til sine børn, selv om disse bor i Portugal.

Forordning 1408/71 art. 74.

Forordning 1408/71 art. 72 a.

Arbejdsløse:

     31. En arbejdsløs er berettiget til familieydelser til sine familiemedlemmer, selv om disse bor i en anden medlemsstat end den, der udbetaler arbejdsløshedsdagpenge. Udbetalingen foretages som om familiemedlemmerne var bosat i den medlemsstat, som udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Dette er fastslået i forordning 1408/71 art. 74.

     32. Ved arbejdsløse forstås i denne forbindelse alene personer, der modtager ydelser ved arbejdsløshed. Der er i forhold til dansk lovgivning tale om personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring.

     33. For fuldtidsarbejdsløse findes en særlig bestemmelse om ret til familieydelser i forordning 1408/71 art. 72 a. Der er alene tale om personer, som under deres seneste beskæftigelse var bosat i en anden medlemsstat end den kompetente. (se om begrebet kompetent stat ovenfor i punkt 10 og i hæfte 1.)

     34. Bestemmelsen i forordning 1408/71 art. 72 a, fastslår, at familiemedlemmer, der er bosiddende i samme medlemsstat som den fuldtidsarbejdsløse, er berettiget til familieydelser fra bopælsstaten, som om den arbejdsløse under sin seneste beskæftigelse eller selvstændige erhvervsvirksomhed havde været omfattet af denne lovgivning.

     35. Det vil sige, at en fuldtidsarbejdsløs, som under sin seneste beskæftigelse f.eks. var omfattet af tysk lovgivning om social sikring, men har fast bopæl med sin familie i Danmark, er berettiget til danske familieydelser i overensstemmelse med forordning 1408/71 art. 72 a.

Tjenestemænd og dermed ligestillede:

     36. Reglerne i forordningens kapitel 7, finder ogsåanvendelse for tjenestemænd og dermed ligestillede. Ved ligestillede forstås personer, som aflønnes af staten eller kommunerne. Der udbetales familieydelser til tjenestemænd fra den medlemsstat i hvis administration den pågældende er beskæftiget. Dette fremgår at lovvalgsreglen i forordning 1408/71 art. 13 d.

Eksempel:

En læge, som er ansat på et dansk sygehus, men deltager i et forskningsprojekt i en anden medlemsstat, vil være berettiget til danske familieydelser.

     37. Familieydelserne skal ikke modregnes i det børnetillæg, som udgør en del af det udetillæg, der kan udbetales som en del af en udsendt tjenestemands eller dermed ligestillets aflønning.

     38. Såfremt en udsendt tjenestemands ægtefælle er ansat i en international organisation, hvortil Danmark yder bidrag, vil de familieydelser, som ægtefællen modtager blive modregnet i den udsendtes udetillæg. Øvrige familieydelser i opholdslandet vil ikke blive modregnet i udetillægget. Det påhviler den udsendte at oplyse, om der modtages familieydelser, som kan modregnes i udetillægget.

--------------------------------------------------------------------

III. REGLERNE I FORORDNING 1408/71 AFSNIT III, KAPITEL 8

A. Familiemedlemmer til pensionister og rentemodtagere

Forordning 1408/71 art. 77.

Indledning:

     39. De generelle regler i forordning 1408/71 om fravigelse af krav om dansk statsborgerskab, fuld skattepligt til Danmark og bopæl og hjemsted i Danmark anvendes også for familiemedlemmer til pensionister og rentemodtagere. De generelle regler er beskrevet under punkt 14. - 27.

     40. Herudover suppleres de generelle regler af en bestemmelse om familieydelser til pensionister og rentemodtagere i forordning 1408/71 art 77. Denne bestemmelse beskrives nærmere i det følgende.

Det er ovenfor i punkt 8. - 9. beskrevet, at der gælder en række lovvalgsregler for arbejdstagere m.fl., som afgør hvilken medlemsstats lovgivning arbejdstageren er omfattet af. Disse regler anvendes ikke for pensionister og rentemodtagere. Det skyldes, at art. 77, indeholder regler, som fastslår hvilken medlemsstat, der skal udbetale familieydelser til børn af pensionister og rentemodtagere. Disse regler vil blive gennemgået i punkt 44. - 51.

Personkreds:

     41. Det er ikke alle pensionister og rentemodtagere, som er berettiget til familieydelser efter reglerne i forordning 1408/71 art. 77, stk. 1. Der er tale om personer, der modtager pension eller rente i anledning af:

- alderdom

- invaliditet

- arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

     42. Ved anvendelse af dansk lovgivning forstås ved »pension i anledning af alderdom og invaliditet« alene pension, der udbetales i medfør af lov om social pension. En person, som modtager en løbende rente efter arbejdsskadeforsikringsloven er også omfattet af art. 77.

Hvilke ydelser:

     43. Danske ydelser omfattet af forordning 1408/71 art. 77, er både ydelser efter børnefamilieydelsesloven og samtlige børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det vil sige, at børnebidrag og børnetillæg efter bistandsloven ikke er omfattet, da disse ydelser ikke reguleres af forordningen, som beskrevet i punkt 2.

Pension fra en medlemsstat

Lovvalg:

     44. Det er ovenfor i indledningen, punkt 39, beskrevet, at der er fastsat særlige lovvalgsregler for børnetilskud til børn, der forsørges af pensionister eller rentemodtagere. Disse lovvalgsregler findes i forordning 1408/71 art. 77, stk. 2.

     45. Da det efter reglerne i forordning 1408/71, afsnit III, kapitel 3, er muligt samtidig at modtage pension eller rente fra flere medlemsstater, tager forordning 1408/71 art 77, stk. 2, hensyn hertil.

     46. Hovedreglen findes i forordning 1408/71 art. 77, stk. 2, litra a, som har følgende ordlyd:

»a. en person, der kun har ret til pension eller rente efter lovgivningen i en medlemsstat, modtager ydelserne efter lovgivningen i den medlemsstat, som er kompetent med hensyn til pensionen eller renten.«

Det vil sige, at den medlemsstat, som udbetaler pension eller rente også skal udbetale børnetilskud. Udbetalingen skal foretages uanset i hvilken medlemsstat pensionisten, rentemodtageren eller børnene er bosat.

Pension fra flere medlemsstater

     47. Forordning 1408/71 art. 77, stk. 2, litra b, i, fastslår, at bopælsstaten skal udbetale børnetilskud i den situation, hvor en person både er berettiget til:

- pension eller rente fra flere medlemsstater og

- børnetilskud som pensionist eller rentemodtager i bopælsstaten.

     48. Forordning 1408/71 art. 77, stk. 2, litra b, ii, fastslår, at den medlemsstat, hvis lovgivning den pågældende længst har været omfattet af skal udbetale børnetilskud i den følgende situation:

- pension eller rente fra flere medlemsstater og

- ingen ret til børnetilskud som pensionist eller rentemodtager i bopælsstaten

- ret til børnetilskud som pensionist eller rentemodtager i den medlemsstat, hvis lovgivning pågældende har været omfattet af længst.

     49. I tilfælde, hvor der ikke er ret til børnetilskud fra den medlemsstat, hvis lovgivning pågældende har været længst omfattet af, skal der udbetales børnetilskud fra den medlemsstat, hvis lovgivning om social sikring, som pågældende derefter har været længst omfattet af. Hvis der heller ikke på grundlag heraf kan udbetales børnetilskud, skal udbetalingen foretages af den medlemsstat, hvis lovgivning pågældende derefter har været omfattet af længst.

     50. Ved anvendelse af reglen i forordning 1408/71 art. 77, stk. 2, litra b, ii, kan det forekomme, at to medlemsstater bliver forpligtet til at udbetale ydelser, fordi pensionisten eller rentemodtageren har været omfattet af begge medlemsstaters lovgivning i perioder af samme længde. Det fastslås herom i forordning 1408/71 art. 79, stk. 2, at ydelserne i denne situation skal udbetales af den medlemsstat, hvor pensionisten eller rentemodtageren senest var omfattet.

     51. I forbindelse med behandling af en ansøgning om pension fra flere medlemsstater efter forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 3, opgøres det, hvor længe ansøger har været omfattet af lovgivningen i de enkelte medlemsstater.

En ansøgning om dansk pension efter forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 3, behandles i Danmark af Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Før 1. august 1993, Socialministeriet), som dels opgør, hvorlænge ansøger har været omfattet af dansk lovgivning og samtidig indhenter oplysninger om, hvorlænge pågældende har været omfattet af lovgivningen i de øvrige medlemsstater. Forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 3, er nærmere beskrevet i hæfte 4, om pension. Direktoratet vil således kunne oplyse, hvilken medlemsstats lovgivning pensionisten har været omfattet af længst.

Udenlandsk pensionstillæg:

     52. I tilfælde, hvor en anden medlemsstat yder børnetillæg til pensionen, kan der forsat udbetales danske familieydelser. Der skal ikke foretages fradrag for de tilkendte pensionstillæg i de danske ydelser. Børnetillæg til en udenlandsk pension reducerer ikke danske familieydelser.

Forordning 1408/71 art. 78, stk. 3.

Pensionistens dødsfald:

     53. Afgår en pensionist, som modtager børnetilskud efter forordning 1408/71 art. 77, ved døden, skal der fortsat udbetales børnetilskud til de efterladte børn fra den medlemsstat, som var kompetent efter art. 77. Dette fremgår af forordning 1408/71 art. 78, stk. 3.

Det er således den samme medlemsstat, som er kompetent, men dødsfaldet kan bevirke ændringer i størrelsen og arten af familieydelserne.

B. Børn, der har mistet begge forældre eller en af dem

Forordning 1408/71 art. 78.

Indledning:

     54. For børn, der har mistet begge forældre eller en af dem findes der i forordning 1408/71 en særlig bestemmelse om familieydelser. Bestemmelsen findes i art. 78, som endvidere omhandler børnepensioner. En børnepension fra en anden medlemsstat har ingen indflydelse på størrelsen af danske familieydelser.

     55. De generelle bestemmelser i forordning 1408/71 om ophævelse af krav om dansk statsborgerskab, fuld skattepligt til Danmark og bopæl og hjemsted i Danmark supplerer også forordning 1408/71 art. 78. Se nærmere om de generelle regler i punkt 14. - 27.

Personkreds:

     56. Det fremgår af forordning 1408/71 art. 78, stk. 2, at bestemmelsen omhandler efterladte børn efter:

- arbejdstagere

- selvstændige erhvervsdrivende.

     57. Der er alene tale om børn, hvis forældre eller en af dem er afgået ved døden. Forordning 1408/71 art. 78, kan ikke anvendes for personer, der af andre årsager er enlige forsørgere.

     58. Efterladte børn efter pensionister eller rentemodtagere er ikke omfattet af forordning 1408/71, art. 78, da det fremgår af stk. 3, at disse børn bevarer retten til børnetilskud fra den medlemsstat, hvor der blev udbetalt ydelser efter art. 77. Denne regel er også omtalt ovenfor under punkt 53.

Forordning 1408/71 art. 78, stk. 1.

Hvilke ydelser:

     59. Det er anført i forordning 1408/71, at bestemmelsen omfatter »børnetilskud og i givet fald supplerende eller særlige tilskud til børn, der har mistet begge forældre eller en af dem, samt pensioner eller renter til sådanne børn, med undtagelse af renter, der ydes de nævnte børn i henhold til forsikringen mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.«

     60. Danske ydelser omfattet af forordning 1408/71 art. 78, er både ydelser efter børnefamilieydelsesloven og samtlige børnetilskud efter børnetilskudsloven. Det vil sige, at børnebidrag og børnetillæg efter bistandsloven ikke er omfattet, da disse ydelser ikke reguleres af forordningen, som beskrevet i punkt 2.

Forordning 1408/71 art. 78, stk. 2.

Lovvalg:

     61. Forordning 1408/71 art. 78, indeholder regler om, hvilken medlemsstat, der skal udbetale ydelser til efterladte børn efter arbejdstagere, og selvstændige erhvervsdrivende.

- Afdøde har kun været omfattet af lovgivningen i en medlemsstat

     62. Hovedreglen er, at familieydelser skal udbetales af den medlemsstat, hvis lovgivning afdøde var omfattet af i tilfælde, hvor afdøde alene har været omfattet af en medlemsstats lovgivning. Denne regel findes i forordning 1408/71 art. 78, stk. 2, litra a.

     63. Børnetilskud skal udbetales fra den medlemsstat, hvis lovgivning afdøde var omfattet af, uanset i hvilken medlemsstat barnet eller den fysiske eller juridiske person, som faktisk forsørger det, er bosat. Dette fremgår af forordning 1408/71 art. 78, stk. 2.

     64. Det afgøres efter lovvalgsreglerne i forordning 1408/71 afsnit II, hvilken medlemsstats lovgivning afdøde var omfattet af. Lovvalgsreglerne er beskrevet ovenfor i punkt 8. -9. og hæfte 1, del II.

- Afdøde har været omfattet af lovgivningen i flere medlemsstater

     65. I tilfælde, hvor afdøde har været omfattet af lovgivningen i flere medlemsstater afgøres det efter forordning 1408/71 art. 78, stk. 2, litra b, i, og ii, hvilken medlemsstat, der skal udbetale børnetilskud. Bestemmelserne har følgende ordlyd:

»b. for så vidt angår et barn af en afdød arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, som har været omfattet af lovgivningen i flere medlemsstater:

 • i) efter lovgivningen i den af disse stater, på hvis område barnet er bosat, såfremt der der er erhvervet ret til en af de i stk. 1, nævnte ydelser i medfør af denne statslovgivning, i givet fald under iagttagelse af bestemmelserne i art. 79, stk. 1, litra a)

eller

 • ii) i andre tilfælde efter den af disse medlemsstaters lovgivning, hvoraf den afdøde har været omfattet længst, såfremt der er erhvervet ret til en af de i stk. 1, nævnte ydelser i medfør af den nævnte lovgivning, i givet fald under iagttagelse af bestemmelserne i artikel 79, stk. 1, litra a); såfremt der ikke er erhvervet nogen ret efter denne lovgivning, undersøges det, om betingelserne for erhvervelse af ret efter lovgivningen i de øvrige berørte medlemsstater er til stede, idet de forsikrings- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter disse medlemsstaters lovgivning lægges til grund i rækkefølge efter aftagende længde.«

Det følger således af forordning 1408/71 art. 78, stk. 2, litra b, i, og ii, at børnetilskud skal udbetales af børnenes bopælsstat, såfremt der er ret til børnetilskud efter denne stats lovgivning. Er der ikke ret til børnetilskud i børnenes bopælsstat, skal ydelserne udtales fra den medlemsstat, hvis lovgivning afdøde længst var omfattet af. Henvisningen til forordning 1408/71 art. 79, stk. 1, litra a, betyder, at sammenlægningsreglen i forordning 1408/71 art. 72, finder anvendelse. Denne regel har ingen betydning for anvendelsen af dansk lovgivning.

     66. Ved anvendelse af reglen i forordning 1408/71 art. 78, stk. 2, litra b, ii, kan det forekomme, at to medlemsstater bliver forpligtet til at udbetale ydelser, fordi afdøde har været omfattet at begge medlemsstaters lovgivning i perioder af samme længde. Det fastslås herom i forordning 1408/71 art. 79, stk. 2, at ydelserne i denne situation skal udbetales af den medlemsstat, hvor afdøde senest var omfattet.

--------------------------------------------------------------------

IV. PRIORITERINGSREGLER VED RET TIL YDELSER FRA TO LANDE.

Forordning 1408/71 art. 76.

Forordning 1408/71 art. 79, stk. 3.

Forordning 574/72 art. 10.

Indledning:

     67. I tilfælde, hvor medlemmerne af en familie samtidig er omfattet af lovgivningen i forskellige medlemsstater, kan anvendelsen af forordningens regler umiddelbart føre til, at der er ret til familieydelser fra flere stater. For at undgå dette indeholder forordningen bestemmelser, som regulerer situationer, hvor der kan udbetales familieydelser efter lovgivningen i flere medlemsstater, således at der ikke bliver tale om udbetaling af dobbeltydelser.

Eksempel:

Et barn har bopæl i Danmark sammen med sin moder, der er beskæftiget i Danmark og omfattet af dansk lovgivning. Barnets fader er beskæftiget i Tyskland og omfattet af tysk lovgivning. Der ville i dette tilfælde kunne tilkendes ydelser fra både Danmark og Tyskland, hvis ikke der foreligger en række bindende prioriteringsregler. (De tyske ydelser tilkendes efter forordning 1408/71 art. 73, se herom ovenfor i punkt 30.)

Forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra a.

Bopælskriterium:

     68. Der er fastsat en generel prioriteringsregel i forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra a. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

»Retten til familieydelser eller børnetilskud i henhold til en medlemsstats lovgivning, hvorefter erhvervelse af ret til disse ydelser eller tilskud ikke er betinget af forsikring eller af lønnet eller selvstændig beskæftigelse, suspenderes, når der i den samme periode og for samme familiemedlem består ret til ydelser enten i henhold til forordningens art. 73, 74, 77, eller 78, med indtil et beløb svarende til disse ydelser.«

     69. Efter dansk lovgivning udbetales danske familieydelser uden hensyn til den berettigedes beskæftigelse, da der anvendes et bopæls- kriterium. Dette vil sige, at danske familie- ydelser som udgangspunkt suspenderes, når der kan udbetales familieydelse fra en anden medlemsstat i medfør af forordning 1408/71 art. 73, 74, 77, eller 78. De danske ydelser suspenderes dog kun efter denne regel, såfremt der ikke udøves beskæftigelse i Danmark af den person, som er berettiget til de danske familieydelser.

     70. Ved suspension af danske familieydelser forstås, at disse bortfalder i det omfang, der er ret til ydelser fra en anden medlemsstat i medfør af art. 73, 74, 77, eller 78. I det omfang de danske familieydelser overstiger ydelserne fra den anden medlemsstat udbetales et tillæg, som udgør forskellen.

Eksempel:

Et barn bor i Danmark sammen med sin moder, der ikke er beskæftiget. Faderen er beskæftiget i Spanien og berettiget til spanske familieydelser i medfør af forordning 1408/71 art. 73, se herom i punkt 30. Da dansk lovgivning anvender et bopælskriterium, medfører forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra a, at de danske ydelser suspenderes. Det udbetales dog et tillæg i det omfang de danske ydelser overstiger de spanske ydelser.

     71. Det er ikke alene i Danmark der udbetales fami-

ydelser efter et bopælskriterium. Dette er også tilfældet i: Storbritannien Frankrig Irland Luxembourg Portugal Holland Tyskland.

Danske ydelser udbetalt efter forordning 1408/71 art. 73, 74, 77, eller 78 vil således suspendere ydelser udbetalt i disse medlemsstater, såfremt der ikke der udøves beskæftigelse. Blanket E 411 anvendes til at få oplyst, om der udbetales ydelser i kraft af beskæftigelse i børnenes bopælsland. Blanketten er beskrevet nærmere nedenfor under punkt 86. - 89.

Eksempel:

En person er beskæftiget i Danmark og dermed omfattet af dansk lovgivning om social sikring og berettiget til danske familieydelser. Ægtefællen er bosiddende i Holland sammen med parrets børn og er i kraft af bopælen i Holland berettiget til hollandske familieydelser. Da de danske ydelser udbetales i kraft af en beskæftigelse i Danmark i henhold til art. 73, suspenderes de hollandske ydelser. Hvis de hollandske ydelser er større end de danske, kan der udbetales et tillæg fra Holland.

Forordning 1408/71 art. 76.

Forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra b, i.

Afgørelse nr. 119.

Dobbelt beskæftigelse:

     72. I tilfælde, hvor der er ret til familieydelser fra to medlemsstater og der udøves beskæftigelse i begge stater, indeholder forordning 1408/71 art. 76 en prioriteringsregel, som er nærmere kommenteret nedenfor under punkt 72. - 75. Art. 76 har følgende ordlyd:

»Prioritetsregler i tilfælde af samtidig ret til familieydelser i medfør af lovgivningen i den kompetente stat og i medfør af lovgivningen i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne er bosat.

     1. Når der i medfør af lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område familiemedlemmerne er bosat, kan udbetales familieydelser, stilles retten til familieydelser, der i medfør af lovgivningen i en anden medlemsstat i samme periode kan udbetales til det samme familiemedlem som følge af udøvelse af erhvervsvirksomhed, i påkommende tilfælde i overensstemmelse med artikel 73, eller artikel 74, i bero i et omfang svarende til det beløb, der er fastsat i lovgivningen i førstnævnte medlemsstat.

     2. Når der ikke er indgivet ansøgning om ydelser i den medlemsstat, på hvis område familiemedlemmerne er bosat, kan den kompetente institution i den anden medlemsstat anvende bestemmelserne i stk. 1, som om der var blevet tilkendt ydelser i førstnævnte medlemsstat.«

     73. Reglen i forordning 1408/71 art. 76, har betydning for den danske administration i to situationer. Det er afgørende, om familiemedlemmerne har fast bopæl i Danmark eller i en anden medlemsstat.

Situation 1:

Familiemedlemmerne har fast bopæl i Danmark

     74. I denne situation følger det af forordning 1408/71 art. 76, at der skal udbetales danske familieydelser. Hvis der samtidig er ret til familieydelser fra en anden medlemsstat i medfør af forordning 1408/71 art. 73, eller 74, stilles disse ydelser i bero i det omfang der udbetales danske ydelser. Det vil sige, at den udenlandske institution udbetaler et eventuelt tillæg, som udgør det beløb, hvormed den overstiger den danske ydelse.

Det fremgår imidlertid af forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra b, i, at de danske familieydelser alene skal udbetales, når der udøves erhvervsmæssig virksomhed i familiemedlemmernes bopælsstat af den person, der er berettiget til familieydelser eller den person, til hvilken de udbetales.

Forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra b, i, fastsætter således en betingelse om udøvelse af beskæftigelse i forordning 1408/71 art. 76, for at ydelser fra familiemedlemmernes bopælsstat kan suspendere ydelser fra en anden medlemsstat. De danske familieydelser har således alene forrang, hvis der udøves en beskæftigelse i Danmark.

Eksempel:

Et barn har bopæl i Danmark sammen med begge forældre. Faderen er beskæftiget i Danmark og moderen er beskæftiget på en tysk færge og derfor omfattet af tysk lovgivning om familieydelser. Der udbetales danske familieydelser, fordi disse har forrang efter art. 76 i forordning 1408/71, da der udøves beskæftigelse i Danmark og barnet har bopæl i Danmark. Der udbetales et tillæg fra Tyskland i det omfang de tyske ydelser overstiger de danske.

Situation 2.

Familiemedlemmerne har fast bopæl i en anden medlemsstat end Danmark

     75. I denne situation kan der være ret til danske familieydelser i medfør af forordning 1408/71 art. 73, eller 74, (se herom ovenfor under punkt 30. - 35.). Det følger af forordning 1408/71 art. 76, at de danske familieydelser suspenderes i det omfang der udbetales familieydelser fra familiemedlemmernes bopælsstat. Danske familieydelser skal således alene udbetales i form af et tillæg, som supplerer ydelserne fra familiemedlemmernes bopælsstat.

I lighed med situation 1, skal forordning 1408/71 art. 76, anvendes i sammenhæng med forordning 574/72 art. 10 stk. 1, litra b, i. Det fremgår af forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra b, i, at familieydelser fra familiemedlemmernes bopælsstat alene har forrang, når der udøves erhvervsmæssig virksomhed på familiemedlemmernes bopælsstat af den, der er berettiget til familieydelser eller af den person til hvilken de udbetales. Det vil sige, at danske familieydelser alene suspenderes, når der udøves erhvervsmæssig beskæftigelse i familiemedlemmernes bopæsstat.

Eksempel:

En dansk familie har bopæl i England. Faderen er udstationeret fra en dansk virksomhed og er omfattet af dansk lovgivning om familieydelser, da der foreligger en godkendelse i form af en blanket E 101 DK. (Blanket E 101 DK er nærmere beskrevet i hæfte 1). Moderen har beskæftigelse i England og er ikke udstationeret. Det følger af forordning 1408/71 art. 76, at de engelske familieydelser har forrang, da der udøves beskæftigelse i England, hvor børnene bor. Der udbetales et tillæg fra Danmark i det omfang de danske ydelser overstiger de engelske ydelser, idet faderen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Afgørelse nr. 147.

     76. Reglen i forordning 1408/71 art. 76, om suspension af udbetaling og ydelse af tillæg er beskrevet i afgørelse nr. 147. Afgørelsen er gengivet som bilag 3. Se også nedenfor om den praktiske fremgangsmåde ved blanket E 411 under punkt 86. - 89.

     77. Begrebet udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed er fortolket i afgørelse nr. 119, som er beskrevet nedenfor under punkt 84. - 85.

Forordning 1408/71 art. 79, stk. 3.

Forordning 574/72 art. 10, stk. 1, litra b, ii.

Afgørelse nr. 129.

Beskæftigelse, forældreløse og familiemedlemmer til pensionister:

     78. For tilfælde, hvor der er ret til familieydelser fra to medlemsstater både i kraft af erhvervsudøvelse og modtagelse af en pension (art. 77) eller ydelser til forældreløse (art. 78) indeholder forordning 1408/71 art. 79, stk. 3 en prioriteringsregel. Denne regel fastslår, at ydelserne efter forordning 1408/71 art. 77, eller 78, stilles i bero, når der for samme familiemedlemmer er ret til ydelser i kraft af erhvervsudøvelse.

Reglerne i forordning 1408/71 art. 77, og 78, er beskrevet nærmere i afsnit III.

     79. Bestemmelsen i forordning 1408/71 art. 79, stk. 3 suppleres af forordning 574/72 art. 10, litra b, ii. Det fastslås heri, at børnetilskud efter forordning 1408/71 art. 77, eller 78, suspenderes, når der er ret til ydelser i børnenes bopælsstat i kraft af erhvervsudøvelse.

Afgørelse nr. 129:

     80. Det er ovenfor i punkt 78. - 79. beskrevet, i hvilke tilfælde udbetaling af børnetilskud stilles i bero eller suspenderes, når der er ret til ydelser fra to medlemsstater. En suspension af udbetalingen af en ydelse medfører imidlertid ikke, at ydelsen helt bortfalder.

     81. Det er i afgørelse nr. 129 fastslået, at suspension af ydelser efter forordning 1408/71 art. 79, stk. 3 og forordning 574/72 art. 10, alene betyder, at ydelserne fra den medlemsstat, der har forrang fratrækkes i det beløb, som udbetales. Der skal således udbetales et eventuelt tillæg, som udgør forskellen mellem ydelserne fra de to medlemsstater.

Afgørelse nr. 129 er gengivet i bilag 2.

     82. Det fremgår af punkt 5, i afgørelse nr. 129, at der ved fastsættelse af tillæg udelukkende skal tages hensyn til børn, for hvilke der er erhvervet ret til ydelser forinden flytningen af bopæl, påbegyndelsen af erhvervsudøvelsen m.v. Ved en dom af 11. juni 1991 i sagen C-251/89, »Athanasopoulos« har EF - domstolen imidlertid fastslået, at denne betingelse ikke skal opretholdes. Der skal således også udbetales tillæg for børn, der er født efter den berettigede har taget bopæl i en anden medlemsstat, som udbetaler en lavere ydelse. Det fremgår tillige af dommen, at retten til tillægsydelsen også består, selv om pensionisten først får ret til en pension efter lovgivningen i den medlemsstat, der udbetaler de højeste ydelser, efter at have taget bopæl i en anden medlemsstat, som det påhviler at udrede ydelser i henhold til forordning 1408/71 art. 77, stk. 2.

Dommen »Athanasopoulos« er offentliggjort i EF - tidende C nr. 189/9 af 20. juli 1991.

     83. Fastsættelse af tillæg efter afgørelse nr. 129 er beskrevet nedenfor i afsnit VI, punkt 126. - 127.

Forordning 1408/71 art. 76.

Forordning 1408/71 art. 79, stk. 3.

Forordning 574/72 art. 10.

Afgørelse nr. 119.

Afgørelse nr. 119:

     84. Afgørelse nr. 119 fortolker begrebet i kraft af erhvervsudøvelse' i forordning 1408/71 art. 76, og 79, stk. 3 samt forordning 574/72 art. 10. Det fremgår af afgørelsen, at i kraft af erhvervsudøvelse omfatter:

 • a) enhver form for erhvervsvirksomhed, hvad enten den er lønnet eller selvstændig
 • b) i perioder, hvor denne erhvervsudøvelse er midlertidigt afbrudt i) på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, arbejdsulykke, erhvervssygdom eller arbejdsløshed, så længe der udbetales løn eller ydelser, eksklusive pensioner, i anledning heraf, eller ii) under betalt ferie, orlov, strejke eller lockout.

     85. Afgørelse nr. 119 er gengivet i sin helhed som bilag 1. Siden vedtagelsen af afgørelsen er forordningerne ændret, således henvisningerne ikke er helt overensstemmende. Imidlertid er afgørelsens fortolkning af begrebet i kraft af erhvervsudøvelse som beskrevet ovenfor under punkt a, og b, fortsat gældende.

Forordning 1408/71 art. 76.

Forordning 574/72 art. 10.

Afgørelse nr. 147.

Blanket E 411:

     86. Ved anvendelsen af prioritetsreglerne i forordning 1408/71 art. 76, og forordning 574/72 art. 10, er det nødvendigt at have kendskab til, om der udøves beskæftigelse i familiemedlemmernes bopælsstat. Disse oplysninger indhentes ved hjælp af blanket E 411.

     87. Blanket E 411, afsnit A, udfyldes af den medlemsstat, som er kompetent efter forordning 1408/71 art. 73, eller 74, (se herom ovenfor under punkt 8. - 10.). Blanket E 411 er omtalt i afgørelse nr. 147, som er optrykt som bilag 3.

     88. Blanket E 411, afsnit B, udfyldes af den kompetente institution i familiemedlemmernes bopælsstat. I tilfælde, hvor ansøger ikke kan oplyse den kompetente institution i familiemedlemmernes bopælsstat, kan blanket E 411 fremsendes til kontaktorganet i den pågældende medlemsstat.

     89. En fortegnelse over kontaktorganerne på familieydelsesområdet findes i bilag 5.

--------------------------------------------------------------------

V. INDGIVELSE AF ANSØGNING

A. Familiemedlemmer bosat i den stat, der udbetaler ydelserne

Indledning:

     90. I tilfælde, hvor en person er omfattet af lovgivningen om social sikring i en medlemsstat, men har fast bopæl i en anden medlemsstat, skal ansøgning om udbetaling af familieydelser indgives til den kompetente institution i den medlemsstat, hvis lovgivning finder anvendelse.

     91. Der findes ikke særlige regler i forordningerne om fremgangsmåden ved indgivelse af ansøgning, når familiemedlemmerne har bopæl i den kompetente stat, d.v.s. den stat, hvis lovgivning finder anvendelse. Det er således de nationale regler, der finder anvendelse.

Lov om børnefamilieydelse § 5.

Lov om børnetilskud § 6, stk. 1.

Danske regler:

     92. Personer med bopæl i en anden medlemsstat, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, vil være berettiget til danske familieydelser til familiemedlemmer med bopæl i Danmark.

     93. Børnefamilieydelse udbetales efter lov om en børnefamilieydelse § 5, uden ansøgning. Ligeledes udbetales børnetilskud uden ansøgning, medmindre der er tale om ordinært børnetilskud efter § 2, nr. 1, og 2, og ekstra børnetilskud efter § 3, jf. § 6, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Da den berettigede imidlertid har bopæl i en anden medlemsstat, kan kommunen ikke have kendskab til ansøgeren og udbetale ydelser, uden at der er indgivet en ansøgning herom.

     94. Der skal således indgives ansøgning om udbetaling af danske familieydelser, når ansøgeren har bopæl i en anden medlemsstat, men er omfattet af dansk lovgivning og barnet har bopæl i Danmark. Ansøgningen indgives til ansøgerens seneste danske bopælskommune. For grænsearbejdere (se herom hæfte 1) indgives ansøgningen i beskæftigelseskommunen.

Eksempel:

En arbejdstager udstationeres af en dansk arbejdsgiver til Irland, men forbliver omfattet af dansk lovgivning om social sikring under udstationeringen, hvilket er dokumenteret ved en blanket E 101 DK. (Se nærmere om blanket E 101 DK i hæfte 1). Den pågældendes barn bliver boende i Danmark, for at afslutte skolen. Den udstationerede skal indgive en ansøgning om fortsat at få udbetalt danske familieydelser.

     95. Da tilkendelse af ydelser er betinget af indgivelse af ansøgning, kan der ikke tilkendes ydelser for perioder før ansøgningens indgivelse. Betingelsen om indgivelse af ansøgning fremgår ligeledes af punkt 11, i Skattedepartementets cirkulære af 17. december 1986 om lov om en børnefamilieydelse.

B. Familiemedlemmer bosat i en anden stat end den der udbetaler ydelserne

Indledning:

     96. En person, der er omfattet af lovgivningen om social sikring i en medlemsstat, vil efter reglerne i EF - forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 7, være berettiget til ydelser til familiemedlemmer med bopæl i en anden medlemsstat. Der kan f.eks. være tale om en grænsearbejder, som er omfattet af beskæftigelseslandets lovgivning er berettiget til ydelser herefter til familiemedlemmer i bopælsstaten.

Forordning 574/72 art. 86, og 88.

Blanket E 401.

Ansøgning:

     97. Forordning 574/72 indeholder i art. 86, og 88, regler om indgivelse af ansøgning om ydelser til familiemedlemmer, som ikke er bosat i den kompetente stat.

     98. Det fremgår af forordning 574/72 art. 86, stk. 1, og art. 88, at personer, der er omfattet af art. 73 og 74 i forordning 1408/71 skal indgive begæring om udbetaling af familieydelser til den kompetente institution.

Danske regler:

     99. Ved anvendelsen af dansk lovgivning medfører art. 86, stk. 1, at personer, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring skal indgive en ansøgning om udbetaling af børnefamilieydelse og børnetilskud til seneste danske bopælskommune, som er den kompetente institution. I tilfælde, hvor der er tale om en grænsearbejder, som er beskæftiget i Danmark og er bosat i en anden medlemsstat, skal ansøgningen indgives til den kommune, hvor beskæftigelsen udøves. Da forordning 574/72 art. 86, stk. 1, betinger tilkendelse af ydelser af indgivelse af ansøgning, kan der ikke tilkendes ydelser for perioder før ansøgningens indgivelse.

Blanket E 401:

     100. Ved indgivelse af ansøgning om familieydelser skal retten til ydelser dokumenteres ved en blanket E 401, som beskrevet i forordning 574/72 art. 86, stk. 2. Blanket E 401 giver oplysninger om ansøgeren og om dennes familiemedlemmer.

     101. Efter art. 86, stk. 2, udstedes blanket E 401 af folkeregistret i familiemedlemmernes bopælsland eller af den kompetente institution for sygeforsikring på de pågældende familiemedlemmers bopælssted eller af en anden institution, der er udpeget af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har deres bopæl. I Danmark udstedes blanket E 401 DK af folkeregistret i familiemedlemmernes bopælskommune.

     102. Blanket E 401 skal fornys en gang om året efter art. 86, stk. 2. Der foreligger andre ansøgningsblanketter end E 401, hvoraf nogle alene anvendes ved ansøgning om franske ydelser. Blanketterne er nærmere beskrevet i blanketnøglen, som findes i denne vejledning efter bilagene.

C. Pensionister og børn der har mistet begge forældre eller en af dem

Forordning 574/72 art. 90.

Ansøgning103. I forordning 574/72 er der i art. 90, fastsat regler for indgivelse af ansøgning om børnetilskud og børnepension for personer omfattet af forordning 1408/71 art. 77, 78. Reglerne i forordning 1408/71 art. 77 og 78 beskrevet ovenfor i afsnit III.

     104. Ansøgning om ydelser skal indgives til institutionen på ansøgers bopælssted. I Danmark er denne institution ansøgers bopælskommune. I tilfælde, hvor ansøger er bekendt med, at en anden medlemsstat er kompetent kan ansøgningen indgives til institutionen i denne medlemsstat. Da forordning 574/72 art. 90, stk. 1, betinger tilkendelse af ydelser af indgivelse af ansøgning, kan der ikke tilkendes ydelser for perioder før ansøgningens indgivelse.

     105. Hvis en ansøger indgiver en ansøgning til en anden institution end den, der skal udbetale ydelser efter forordning 1408/71 art. 77 eller 78, skal ansøgningen straks med angivelse af dato for dens indgivelse, videresendes til institutionen i den medlemsstat, der skal udbetales ydelserne. Den oprindelige ansøgningsdato betragtes også som ansøgningsdato i forhold til den medlemsstat, som skal udbetale ydelserne.

     106. Fremgår det ikke af ansøgningen, hvilken institution, der er kompetent i den anden medlemsstat, kan ansøgningen fremsendes til det kontaktorgan, som er anført i bilag 5. Blanket E 401 anvendes også ved indgivelse af ansøgning om ydelser efter forordning 1408/71 art. 77, og 78. Blanket E 401 er nærmere beskrevet ovenfor i punkt 100 - 102.

--------------------------------------------------------------------

VI. UDBETALING AF YDELSER

A. Familiemedlemmer bosat i den stat, der udbetaler ydelserne

Indledning:

     107. Der er fastsat særlige regler om udbetaling af familieydelser i såvel forordning 1408/71 og i forordning 574/72. Disse regler omhandler de tilfælde, hvor familiemedlemmerne er bosat i en anden medlemsstat end den, der udbetaler ydelserne. I tilfælde, hvor familiemedlemmerne er bosat i den medlemsstat, der udbetaler ydelserne, er det national lovgivning, der finder anvendelse.

Børnefamilieydelsesloven kapitel 3.

Børnetilskudsloven kapitel 2.

Danske regler:

     08. Udbetaling af børnefamilieydelse beskrives i kapitel 3, i lov om en børnefamilieydelse. Reglerne om udbetaling af børnetilskud findes i kapitel 2, i lov om børnetilskud. Disse regler finder anvendelse, når barnet har bopæl i Danmark, selv om den berettigede har bopæl i en anden medlemsstat, når denne er omfattet af dansk lovgivning.

     109. Da ydelserne som udgangspunkt tilkommer barnet, skal de udbetales uanset om det er barnets moder eller fader, der er omfattet af dansk lovgivning. Det kan dog imidlertid være behov for at anvende prioriteringsreglerne (se ovenfor, afsnit II, punkt C) i tilfælde, hvor forældrene er omfattet af lovgivningen i to forskellige medlemsstater.

B. Familiemedlemmer bosat i en anden stat end den, der udbetaler ydelserne

Forordning 1408/71 art. 75.

Forordning 574/72 art. 86, stk. 3 - 5.

Forordning 574/72 art. 10 a.

Indledning:

     110. Familieydelser skal udbetales af den kompetente institution i den stat, af hvis lovgivning arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet, uanset hvor den pågældende er bosat. Udbetalingen foretages i overensstemmelse med reglerne herom i den kompetente stats lovgivning. Dette fremgår af art. 75 i forordning 1408/71.

     111. For personer, som er omfattet af dansk lovgivning om social sikring er den kompetente institution den berettigedes bopælskommune eller seneste danske bopælskommune.

Forsørgelse:

     112. I tilfælde, hvor den berettigede ikke anvender ydelserne til familiemedlemmernes underhold, skal den kompetente institution udbetale ydelserne med frigørende virkning til den fysiske eller juridiske person, som faktisk forsørger familiemedlemmerne jf. forordning 1408/71 art. 75, stk. 2. Udbetaling med frigørende virkning til den, der faktisk forsørger familiemedlemmet forudsætter, at en anmodning herom er fremsat gennem den kompetente institution i familiemedlemmernes bopælsstat.

     113. Anvendelsen af bestemmelsen i forordning 1408/71 art. 75, stk. 2, er i overensstemmelse med reglerne i børnetilskudslovens kapitel 2, og børnefamilieydelseslovens kapitel 3.

     114. Den berettigede skal tilvejebringe de fornødne oplysninger, der gør det muligt at identificere den person, til hvem familieydelserne skal udbetales i bopælslandet (efternavn, fornavn, fuldstændig adresse.) Det fremgår af forordning 574/72 art. 86, stk. 3,

Udbetalingsaftale:

     115. I forordning 1408/71 art. 75, stk. 3, findes der en adgang til at to eller flere medlemsstater indgår en aftale, hvorefter familieydelser udbetales til den fysiske eller juridiske person, som faktisk forsørger familiemedlemmerne. Danmark har ikke benyttet denne adgang til at indgå generelle aftaler med andre medlemsstater.

Børnetilskudsloven § 24.

Børnefamilieydelsesloven § 7.

Forordning 574/72 art. 86, stk. 5.

Forordning 574/72 art. 92.

Oplysningspligt:

     116. I såvel dansk lovgivning som i forordning 574/72 er der fastsat en forpligtelse for modtageren af familieydelser til at oplyse forhold, der er betydning for retten til familieydelser.

     117. Efter bestemmelsen i forordning 574/72 art. 86, stk. 5, er den berettigede forpligtet til at oplyse:

- enhver forandring i familiemedlemmernes forhold, der kan medføre ændring af retten til hans familieydelser.

- enhver ændring af antallet af familiemedlemmer, for hvem der udbetales familieydelser.

Efter bestemmelsen i forordning 574/72 art. 92, er der tillige pligt til at oplyse:

- enhver bopælsforandring for børnene.

- enhver erhvervsudøvelse, der begrunder ret til familieydelser eller børnetilskud for disse børn.

     118. Der er ikke i forordning 574/72 art. 86, fastsat sanktioner for manglende overholdelse af oplysningspligten. Det er således reglerne i børnefamilieydelsesloven og børnetilskudsloven, der finder anvendelse, selv om familieydelserne udbetales med hjemmel i forordning 1408/71. Da den danske lovgivning ikke indeholder en adgang til at modregne for meget udbetalt i løbende ydelser, kan der heller ikke foretages tilbageholdelse i ydelser fra en anden medlemsstat.

Børnefamilieydelsesloven § 6, stk. 2.

Børnetilskudsloven § 7.

EF - forordning 574/72 art. 10 a.

Udbetalingstidspunkt:

     119. Det fremgår af både børnefamilieydelsesloven og børnetilskudsloven, at danske familieydelser udbetales kvartalsvis forud. I de øvrige medlemsstater anvendes andre udbetalingsperioder.

     120. Det forekommer ofte, at en person er omfattet af lovgivningen om social sikring i to eller flere medlemsstater indenfor en udbetalingsperiode. Der findes derfor regler i forordning 574/72 art. 10 a, som fastsætter en fordeling af udbetalingsforpligtelsen mellem de enkelte medlemsstater.

     121. Forordning 574/72 art. 10 a, har følgende ordlyd:

»Dersom en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende successivt har været omfattet af lovgivningen i to medlemsstater i løbet af en udbetalingsperiode, således som denne er fastsat i lovgivningen om familieydelser i den ene eller begge de pågældende stater, gælder følgende regler:

a. de familieydelser, som den pågældende kan gøre krav på efter lovgivningen i hver af disse stater, svarer til antallet af de daglige ydelser, der udbetales efter den pågældende lovgivning. Dersom lovgivningen i de pågældende stater ikke indeholder bestemmelser om udbetaling af daglige ydelser, tilkendes familieydelserne efter forholdet mellem det tidsrum, i hvilket den pågældende har været omfattet af lovgivningen i hver af disse medlemsstater, og det i den pågældende lovgivning fastsatte tidsrum.

b. når familieydelserne er udbetalt af en institution for et tidsrum, hvor de skulle have været udbetalt af en anden institution, skal der foretages en afregning mellem disse institutioner.

c. hvor de efter en medlemsstats lovgivning tilbagelagte beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed udtrykkes i andre enheder end dem, der anvendes ved beregningen af familieydelser i medfør af den lovgivning i en anden medlemsstat, hvoraf den pågældende tillige har været omfattet i det samme tidsrum, sker omregningen, for så vidt angår anvendelsen af litra a, og b, efter gennemførelsesforordningens art. 15, stk. 3.

d. uanset bestemmelserne i litra a, skal i forholdet mellem de i bilag 8, til gennemførelsesforordningen nævnte medlemsstater, den institution, der afholder udgifterne ved familieydelser på grundlag af den første lønnede eller selvstændige beskæftigelse i det pågældende tidsrum, afholde disse udgifter i hele udbetalingsperioden.«

     122. I tilfælde, hvor en person er omfattet af dansk lovgivning om social sikring og inden for et kvartal bliver omfattet af lovgivningen i en anden medlemsstat, medfører anvendelsen af litra a, i forordning 574/72 art. 10 a, at kommunen skal opgøre antallet af dage, hvor den pågældende har været omfattet af dansk lovgivning om social sikring. På grundlag af denne opgørelse beregnes størrelsen af den danske ydelse i forhold til den samlede danske familieydelse i det pågældende kvartal. Hvis der efter opgørelsen har været udbetalt et for stort beløb kan det for meget udbetalte tilbagesøges efter litra b, i art. 10 a.

     123. Det er således nødvendigt for den institution, der udbetaler familieydelser at vide nøjagtigt, hvorlænge ansøgeren har været omfattet af lovgivningen i den anden medlemsstat. Oplysninger herom indhentes på blanket E 405. Blankettens afsnit A, udfyldes af institutionen i den medlemsstat, hvis lovgivning ansøger henhører under og afsnit B, udfyldes af institutionen i den medlemsstat, hvis lovgivning ansøger tidligere henhørte under.

     124. Forordning 574/72 art. 10 a, litra d, giver adgang til, at familieydelserne udbetales i den samlede udbetalingsperiode af den medlemsstat, hvis lovgivning om social sikring fandt anvendelse på tidspunktet for periodens begyndelse. Anvendelse af fremgangsmåden i art. 10 a, litra d, forudsætter, at der er indgået en aftale herom mellem medlemsstaterne. Det fremgår af bilag 8, til forordning 574/72 hvilke aftaler, der er indgået. Danmark har indgået aftaler med en udbetalingsperiode på tre måneder med følgende medlemsstater:

Tyskland

Holland

     125. Anvendelsen af de indgåede aftaler med Tyskland og Holland medfører, at kommunen ikke skal foretage en opgørelse over antallet af enkeltdage, hvor en person er omfattet af dansk lovgivning. Der udbetales ydelser fra den medlemsstat, hvis lovgivning om social sikring fandt anvendelse ved kvartalets begyndelse.

Tillæg:

     126. Udbetaling af tillæg efter forordning 1408/71 art. 76, og afgørelse nr. 129 foretages i overensstemmelse med enten afgørelse nr. 147 eller punkt 6 - 10 i afgørelse nr 129. Se nærmere om afgørelse nr. 129 ovenfor under afsnit III, punkt 80.- 81. og afgørelse nr. 147 under punkt 76. - 77. Afgørelse nr. 129 er gengivet i bilag 2, og afgørelse nr. 147 er gengivet i bilag 3.

     127. Tillæggets størrelse fastsættes første gang senest efter udløbet af en periode på 12 måneder efter, at der er erhvervet ret til ydelser fra begge medlemsstater. Herefter beregnes tillægget mindst en gang årligt. Der er i afgørelse nr. 129 tillige fastsat regler om pligt til underretning af ansøger og den kompetente institution i den anden medlemsstat om tilkendelse af familieydelser. Se nærmere herom i punkt 7 - 9 i afgørelsen.

Forordning 574/72 art. 91.

Betalingsmåde:

     128. Af forordning 574/72 art. 91, fremgår, at ydelser efter forordning 1408/71 art. 77 og 78, udbetales i overensstemmelse med reglerne i forordning 574/72 art. 53 - 58. Forordning 1408/71 art. 77 og 78 er beskrevet ovenfor i afsnit III.

     129. Forordning 574/72 art. 53 - 58 fastslår, at udbetaling kan foretages enten direkte til den berettigede eller gennem kontaktorganet i den berettigedes bopælsstat. I bilag 6, til forordning 574/72 er det anført, at danske ydelser i alle tilfælde udbetales direkte til den berettigede. De danske familieydelser skal således altid udbetales direkte til den berettigede.

Børnefamilieydelsesloven § 1, stk. 2.

Børnetilskudsloven § 27, stk. 2.

Forordning 1408/71 art. 11.

Regulering af ydelser:

     130. I dansk lovgivning om familieydelser er fastsat regler om regulering af familieydelsernes størrelse i forhold til et reguleringstal. Når der udbetales familieydelser til personer omfattet af dansk lovgivning om social sikring i medfør af bestemmelserne i forordning 1408/71 reguleres disse ydelser tilsvarende. Dette er fastslået i forordning 1408/71 art. 11.

--------------------------------------------------------------------

VII. OVERGANGSORDNING FOR PERSONER OMFATTET AF FRANSK LOVGIVNING

Indledning:

     131. Ved forordning 3427/89 af 30. oktober 1989 blev reglerne om familieydelser i forordning 1408/71, afsnit III, kapitel 7, og tilsvarende bestemmelser i forordning 574/72 ændret. Begrundelsen for ændringerne findes i en dom afsagt af EF - domstolen den 15. januar 1986 i sagen 41/84 (Pinna), hvorved en fransk særordning i forordning 1408/71, afsnit III, kapitel 7, blev erklæret ugyldig.

Fransk særordning:

     132. Den ugyldige franske særordning omhandledesituationer, hvor en arbejdstager eller arbejdsløs var omfattet af fransk lovgivning om social sikring, medens familiemedlemmerne var bosat i en anden medlemsstat. Ordningen bevirkede, at ydelser til familiemedlemmerne skulle udbetales efter lovgivningen i familiemedlemmernes bopælsstat for den franske kompetente institutions regning. Familiemedlemmernes bopælsstat kunne således fremsætte refusionskrav over for den kompetente franske institution.

Afgørelse nr. 143:

     133. Da særordningen blev erklæret ugyldig, blev forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 7, ændret i overensstemmelse hermed ved forordning 3427/89 af 30. oktober 1989. Det fremgår af ændringsforordningens art. 3, at den skal anvendes fra 15. januar 1986, som er datoen for afsigelsen af ovennævnte dom.

     134. Ved afgørelse nr. 143 blev det besluttet at udsætte datoen for forordning 3427/89's ikrafttræden til 1. april 1990. Forordningen har imidlertid virkning fra den 15. januar 1986. Det blev ligeledes besluttet, at familiemedlemmernes bopælsstater kunne fremsætte refusionskrav over for den kompetente franske institution indtil den 1. april 1992. Ved fremsættelsen af refusionkrav anvendtes blanket E 408, som nu ikke længere skal anvendes.

     135. Virkningerne af afgørelse nr. 143 er omtalt i Socialstyrelsens orientering af 25. marts 1990 om »ændring af regler om familieydelser og børnetilskud i afsnit III, kap. 7, i EF - forordning nr. 1408/71.«

Overgangsregler:

     136. Med henblik på at sikre, at familiemedlemmernes rettigheder ikke forringes som følge af fastsættelsen af forordning 3427/89, indeholder denne en overgangsregel i art. 94, stk. 9, som med en senere ændring har følgende ordlyd:

art. 94 stk. 9. De børnetilskud, der udbetales til arbejdstagere beskæftiget i Frankrig eller til arbejdsløse arbejdstagere, som får udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse i henhold til fransk lovgivning, for de familiemedlemmer, der er bosiddende i en anden medlemsstat den 15. november 1989, udbetales fortsat til den sats, inden for de grænser og efter de regler, som er gældende på dette tidspunkt, så længe beløbet overstiger det ydelsesbeløb, som kan kræves udbetalt den 16. november 1989, og så længe de pågældende er omfattet af fransk lovgivning. Der ses herved bort fra afbrydelser på under en måned samt perioder, for hvilke der modtages ydelser i anledning af sygdom eller arbejdsløshed.

Gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke, herunder navnlig fordelingen af den finansielle byrde, fastsættes efter fælles aftale af de berørte stater eller af deres kompetente myndigheder efter udtalelse fra Den Administrative Kommission.

Afgørelse nr. 146.

     137. Bestemmelsen i forordning 3427/89 art 94, stk. 9 er fortolket nærmere i afgørelse nr. 146, som er optrykt i bilag 4.

     138. Det fremgår af afgørelse nr. 146, at der med virkning fra 16. november 1989 skal udbetales franske familieydelser. I tilfælde, hvor der blev udbetalt en større ydelse i familiemedlemmernes bopælsstat den 15. november 1989, skal bopælsstaten udbetale et tillæg, som udgør forskellen mellem den franske ydelse og ydelsen fra bopælsstaten. Vedrørende forældelse og beregningen af tillægget henvises til afgørelsen i bilag 4.

Blanketter:

     139. Til administrationen af overgangsordningen, som er reguleret i afgørelse nr. 146 er udarbejdet blanketterne E 412 F og E 413 F.

--------------------------------------------------------------------

BILAG 1: afgørelse nr. 119 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

--------------------------------------------------------------------

BILAG 2: afgørelse nr. 129 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

--------------------------------------------------------------------

BILAG 3: afgørelse nr. 147 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

--------------------------------------------------------------------

BILAG 4: afgørelse nr. 146 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

--------------------------------------------------------------------

BILAG 5

FORTEGNELSE OVER KONTAKTORGANER

Belgien Office National d'Allocations Famiales pour Travailleurs Salaries Rue de Trevers, 70 B - 1040 Bruxelles Institut National d'Assurance Sociales pour Travailleurs Independants Place Jean Jacobs, 6 B - 1000 Bruxelles

England Department of Social Security Overseas Branch Newcastle upon Tyne England NE 98 1 YX

Frankrig Centre de Securite Sociale des Travailleurs Migrants 11, rue de la Tour des Dames F - 75436 Paris 09

Grækenland OAED Ethnikis Antistassis 8 166.10 - Ano Kalamaki Proin Thraki (Trachones) Grækenland

Holland Sociale Verzekeringsbank Van Leijenberghlaan 221 Postbus 7105 NL-1007 JC Amsterdam

Irland Department of Social Welfare Child Benefit Section Oliver Plunkett Street Letterkenny Co. Donegal Ireland

Italien Instituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Generale Via Ciro il Grande, 21 - EUR Italien, Roma

Luxembourg Caisse Nationale des prestations familiales Luxembourg

Portugal Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Seguranca Social Rua de Jungeira 112 Apartado 3072 1302 Lisboa Codex

Spanien Instituto Nacional de la Seguridad Social Padre Damian 4 E - Madrid 16

Tyskland Bundesanstalt fur Arbeit Kindergeldkasse Postfach

--------------------------------------------------------------------

BLANKETNØGLE

EF - standardblanketter i serien E 400

Ved afgørelse nr. 144 af 9. april 1990 er de foreliggende standardblankketter på familieydelsesområdet blevet tilpasset ændringerne i forordning 1408/71, som blev foretaget ved forordning 3427/89 af 30. oktober 1989. Afgørelsen har følgende betydning for blanketterne:

-E 401 - E 405 er ændret.

-E 406 F, E 407 F, E 408 F, E 409 F og E 410 F udgår.

-E 406 F, E 407 F, E 408 F er nye.

Ved afgørelse nr. 145 af 27. juni 1990 er udsendt blanket E 409, som anvendes ved efterbetaling af familieydelser til selvstændige erhvervsdrivende efter reglerne i forordning 3427/89 af 30. oktober 1989. Der er tale om anvendelse af en overgangsordning, hvor ansøgningsfristen udløb den 16. november 1991. Baggrunden for overgangsordningen er omtalt i »Socialstyrelsens orientering af 25. marts 1990 om ændring af regler om familieydelser og børnetilskud i afsnit III, kapitel 7, i EF - forordning nr. 1408/71.«

Ved afgørelse nr. 146 af 10. oktober 1990 er udsendt blanketterne E 412 F og E 413 F. Disse blanketter anvendes ved administration af en overgangsordning efter art. 94, stk. 9 i forordning 3427/89 af 30. oktober 1989. Overgangsordningen er nærmere beskrevet i denne vejledning, afsnit VII.

Ved afgørelse nr. 147 af 10. oktober 1990 er udsendt blanket E 411. Blanketten er tilpasset ændringen af art. 76 i forordning 1408/71 ved forordning 3427/89 af 30. oktober 1989. Afgørelse nr. 147 er optrykt i »Socialministeriets orientering af december 1991 om ændring af reglerne om familieydelser og børnetilskud i afsnit III, kap. 7, i EF - forordning 1408/71.« Afgørelse nr. 147 er gengivet som bilag 3.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 401

Familieattest med henblik på tilståelse af familieydelser

Blanket E 401 anvendes ved ansøgning om familieydelser efter reglerne i forordning 1408/71, afsnit III, kapitel 7, og 8. Blanketten er nærmere beskrevet i denne vejledning, punkt 114.- 116. Anvendelsesområdet er dokumentation for:

- antallet af familiemedlemmer

- familiemedlemmernes alder, bopæl og stilling

- slægtskabsforholdet mellem ansøgeren og dennes familiemedlemmer.

- forældremyndighed over børn

- familiemedlemmernes forsørgelse

* Familiemedlemmerne bosat i Danmark

I tilfælde, hvor der ansøges om familieydelser i en anden medlemsstat til familiemedlemmer med bopæl i Danmark, anvendes blanket E 401.

Blanketten udstedes af folkeregistret i familiemedlemmernes bopælskommune, som udfylder blankettens punkt 1 - 6. Punkt 7 udfyldes af socialforvaltningen i bopælskommunen.

Udstedelse af blanket E 401 foretages efter anmodning fra ansøger eller institutionen i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

* Familiemedlemmerne bosat i en anden medlemsstat

I tilfælde, hvor der ansøges om familieydelser i Danmark til familiemedlemmer med bopæl i en anden medlemsstat, skal ansøgningen være ledsaget af en blanket E 401. Foreligger blanketten ikke på ansøgningstidspunktet, kan kommunen indhente den efterfølgende.

Blanketten udstedes af folkeregistret eller en tilsvarende myndighed i familiemedlemmernes bopælsstat. Det fremgår af note 5 til blanketten, hvilke særlige institutioner, der kan udstede blanketten.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 402

Attest om fortsat uddannelse med henblik på tilståelse af

familieydelser

Blanketten anvendes i tilfælde, hvor der ansøges om særlige familieydelser, som kan tilkendes til personer under uddannelse. Anvendelsesområdet for blanketten er dokumentation for, at det pågældende familiemedlem er under uddannelse.

* Familiemedlemmerne bosat i Danmark

I tilfælde, hvor der ansøges om familieydelser i en anden medlemsstat til familiemedlemmer med bopæl i Danmark, kan institutionen i den anden medlemsstat anmode om en attest på blanket E 402. Anmodningen fremsættes ved at fremsende blanket E 402 med afsnit A udfyldt. Blanketten er nødvendig, for at institutionen kan tage stilling til, om der er ret til særlige ydelser til personer under uddannelse efter lovgivningen i den anden medlemsstat.

Blanketten udstedes af familiemedlemmets uddannelsesinstitution.

Ved ansøgning om belgiske ydelser gives supplerende oplysninger på et bilag til blanket E 402.

* Familiemedlemmerne bosat i en anden medlemsstat

I tilfælde, hvor der ansøges om danske familieydelser til et familiemedlem, der har bopæl i en anden medlemsstat, er blanket E 402 uden betydning. Der findes ikke særlige danske familieydelser til personer under uddannelse.

Det er således tilstrækkeligt, at ansøgning om danske familieydelser indgives på blanket E 401. Der kan dog tillige være behov for at indhente oplysninger om tilkendte ydelser i familiemedlemmernes bopælsstat ved en blanket E 411.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 403

Attest om lærlinge- og/eller erhvervsuddannelse med henblik på

tilståelse af familieydelser.

Blanketten anvendes i tilfælde, hvor der ansøges om særlige familieydelser, som kan tilkendes til lærlinge eller personer under erhvervsuddannelse. Anvendelsesområdet er dokumentation for, at det pågældende familiemedlem er lærling eller under erhvervsuddannelse.

* Familiemedlemmerne bosat i Danmark

I tilfælde, hvor der ansøges om familieydelser i en anden medlemsstat til familiemedlemmer med bopæl i Danmark, kan institutionen i den anden medlemsstat anmode om en attest på blanket E 403. Anmodningen fremsættes ved at fremsende blanketten med afsnit A, udfyldt. Blanketten er nødvendig for at institutionen kan tage stilling til, om der er ret til særlige ydelser til personer under uddannelse efter lovgivningen i den anden medlemsstat.

Afsnit B, på blanketten udfyldes af familiemedlemmets uddannelsesinstitution.

* Familiemedlemmerne bosat i en anden medlemsstat

I tilfælde, hvor der ansøges om danske familieydelser til et familiemedlem, der har bopæl i en anden medlemsstat, er blanket E 403 uden betydning. Der findes ikke særlige danske familieydelser til personer under uddannelse.

Det er således tilstrækkeligt, at ansøgning om danske familieydelser indgives på blanket E 401. Der kan dog tillige være behov for at indhente oplysninger om tilkendte ydelser i familiemedlemmernes bopælsstat ved en blanket E 411.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 404

Lægeerklæring med henblik på tilståelse af familieydelser

Blanket E 404 anvendes i tilfælde, hvor tilkendelse af familieydelser er betinget af ansøgerens eller familiemedlemmets helbredstilstand.

Der kan afgives lægeerklæring på blanket E 404 uanset om ansøger er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller pensionist.

Anmodning om afgivelse af lægeerklæring fremsættes ved at fremsende blanket E 404 med afsnit A udfyldt. Det fremgår af blankettens rubrik 2, hvilken person, der anmodes undersøgt.

* Danmark bopælsstat

Har en institution i en anden medlemsstat behov for en lægeerklæring om en person med bopæl i Danmark, for at kunne tage stilling til om der kan tilkendes familieydelser, fremsendes en blanket E 404 med afsnit A, udfyldt til den pågældendes danske bopælskommune eller til Socialministeriet som kontaktorgan.

Den pågældendes læge udfylder blankettens afsnit B.

Udgifterne til udfærdigelse af lægeerklæringer på blanket E 404 påhviler efter forordning 574/72 art. 105 som udgangspunkt den institution, der anmoder om erklæringen. I tilfælde, hvor der er indgået en aftale mellem Danmark og de øvrige medlemsstater om afkald på refusion af udgifter til lægeerklæringer efter forordning 574/72 art. 105, påhviler udgiften den danske bopælskommune.

Der er indgået aftale om afkald på refusion af udgifter til lægeerklæringer i medfør af forordning 574/72 art. 105, med følgende medlemsstater:

- Det forenede Kongerige (England, Nordirland, Gibraltar)

- Belgien

- Luxembourg-Nederland

- Tyskland-Grækenland

- Frankrig-Irland

- Spanien

* Bopæl i en anden medlemsstat

Tilkendelse af danske familieydelser er ikke betinget af ansøgerens eller familiemedlemmets helbredstilstand. Der vil således ikke være behov for anvendelse af blanket E 404.

----------------------------------------------------------------

BLANKET E 405

Attest om sammenlægning af forsikrings- eller beskæftigelsesperioder eller perioder med selvstændig virksomhed eller - i tilfælde af successiv beskæftigelse i flere medlemsstater - mellem de forfaldsdage for ydelsernes udbetaling, der er fastsat i disse staters lovgivning.

Blanket E 405 anvendes i to situationer.

* Sammenlægning af perioder

Ret til familieydelser er i visse tilfælde betinget af, at der er tilbagelagt forsikringperioder (beskæftigelse eller bopæl). Det fremgår af forordning 1408/71 art. 72, at forsikringsperioder tilbagelagt i en anden medlemsstat skal medregnes ved opfyldelse af betingelsen, som om de var tilbagelagt i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Blanket E 405 anvendes til at dokumentere tilbagelagte forsikringsperioder i en anden medlemsstat i blankettens afsnit B. Ansøger eller den institution, hvor der er indgivet ansøgning om tilkendelse af familieydelser anmoder om en attest på blanket E 405 ved at fremsende den til den institution, hvor ansøger har tilbagelagt tidligere forsikringsperioder med afsnit A, udfyldt.

Blanket E 405 kan erstattes af en blanket E 104, som omhandler sammenlægning af perioder til brug for administrationen af sygesikringsreglerne.

Reglerne om sammenlægning af perioder er nærmere beskrevet i denne vejledning punkt 20. - 25.

* Successiv beskæftigelse i flere medlemsstater

I tilfælde, hvor en ansøger har været omfattet af lovgivningen om social sikring i flere medlemsstater inden for en udbetalingsperiode, skal forpligtelsen til at udbetale familieydelser fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne i medlemsstaterne. Fordelingen foretages i overensstemmelse med forordning 574/72 art. 10 a.

Blanket E 405 anvendes til at dokumentere i hvilken periode ansøger har været omfattet af lovgivningen i en medlemsstat, således at ydelsernes størrelse kan beregnes herefter.

Reglen i forordning 574/72 er beskrevet nærmere i denne vejledning punkt 133. - 139.

--------------------------------------------------------------------

E 406 F OG E 407 F

E 406 F. Helbredsundersøgelse efter fødslen.

E 407 F. Lægeerklæring med henblik på tilståelse af tilskud til

specialundervisning.

Blanketterne E 406 F og E 407 F er særlige attestationer, som er nødvendige for at få tilkendt ydelser efter fransk lovgivning.

Anvendelsen af blanketterne har betydning for den danske administration af reglerne om familieydelser i forordning 1408/71 afsnit III, kapitel 7, og 8. Der er tale om tilfælde, hvor en person, der er omfattet af fransk lovgivning om social sikring har familiemedlemmer med bopæl i Danmark. Det kan f.eks. være en udstationeret, som er beskæftiget i Danmark, men fortsat er omfattet af fransk lovgivning i medfør af en aftale indgået efter art. 17, i forordning 1408/71. (Se herom i hæfte 1)

I tilfælde, hvor der er indgivet en ansøgning om franske familieydelser til den franske institution, vil denne anmode om udstedelse af en attest på blanket E 406 F og E 407 F under blanketternes afsnit B.

Det fremgår af blanket E 406 F, at tilkendelse af familieydelser er betinget af, at der foretages en helbredsundersøgelse, når barnet er ni eller ti måneder gammelt og når barnet er 24 eller 25 måneder gammelt.

Udgifterne til udfærdigelse af lægeerklæringer på blanket E 406 F og E 407 F påhviler som udgangspunkt den franske institution, der anmoder om erklæringen. Dette fremgår af forordning 574/72 art. 105, stk. 1. Da der imidlertid er indgået aftale mellem Danmark og Frankrig om afkald på refusion af udgifter til lægeerklæringer i medfør af forordning 574/72 art. 105, stk. 2, påhviler udgiften til lægeerklæring den danske bopælskommune.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 408 F, E 412 F, E 413 F

E 408 F.Attest om udbetaling af børnetilskud i henhold til de

tidligere artikler 73, stk. 2 og 74, stk. 2.

Blanketten anvendes ved fremsættelse af refusionskrav over for Frankrig i tilfælde, hvor der er udbetalt danske ydelser for fransk regning. Ved afgørelse nr. 143 bortfaldt adgangen til at fremsætte sådanne refusionskrav den 1. april 1992. Blanketten har derfor ikke længere praktisk betydning.

Baggrunden for afgørelse nr. 143 er nærmere beskrevet i afsnit VII i denne vejledning.

E 412 F.Attest om udbetaling af børnetilskud i henhold til den

tidligere art. 73, stk. 2, i forordning nr. 1408/71 for

november måned 1989.

E 413 F.Attest om fortsat udbetaling eller bortfald af børnetil-

skud i henhold til artikel 94, stk. 9 i forordning nr.

1408/71.

Disse blanketter anvendes ved administrationen af en særlig overgangsordning for arbejdstagere omfattet af fransk lovgivning. Overgangsordningen blev indført ved forordning 3427/89 af 30. oktober 1989.

Blanketterne blev udsendt sammen med afgørelse nr. 146, som er optrykt som bilag 4, til denne vejledning.

Overgangsordningen er nærmere beskrevet i denne vejlednings afsnit VII.

--------------------------------------------------------------------

BLANKET E 411

Anmodning om oplysninger vedrørende ret til familieydelser i den medlemsstat, hvor familiemedlemmerne har bopæl.

Blanketten anvendes i de situationer, hvor der er ret til familieydelser efter lovgivningen i to medlemsstater. Med henblik på at undgå udbetaling af dobbeltydelser opstiller forordning 1408/71, art. 76, og art. 79, stk. 3 og forordning 574/72 i art. 10, en række prioriteringsregler. Det afgøres herefter, hvilken medlemsstat, der skal udbetale familieydelser og hvilken medlemsstat, der skal udbetale et eventuelt tillæg.

Anvendelsen af prioriteringsreglerne forudsætter tilstedeværelsen af oplysninger om udbetalingen af ydelser i familiemedlemmernes bopælsstat. Hertil anvendes blanket E 411.

Prioriteringsreglerne er nærmere beskrevet i denne vejlednings afsnit IV. Blanket E 411 er omtalt i punkt 101. - 104. Endvidere er anvendelsen af blanket E 411 i forhold til forordning 1408/71 art. 76, omtalt i afgørelse nr. 147, som er optrykt som bilag 3, til denne vejledning.

* Familiemedlemmerne bosat i Danmark

I tilfælde, hvor der er ret til familieydelser fra en anden medlemsstat til familiemedlemmer med fast bopæl i Danmark, kan den kompetente institution i den anden medlemsstat anmode om oplysninger om danske ydelser. Anmodningen fremsættes ved at fremsende en blanket E 411 med afsnit A, udfyldt til familiemedlemmernes bopælskommune.

Bopælskommunen giver oplysninger om danske familieydelser på blanket E 411 i afsnit B. På blanketten i punkt 6, er omtalt »en situation i den i afgørelse nr. 119 omhandlede forstand.« Afgørelse nr. 119 er omtalt i denne vejledning punkt 99. - 100., og er optrykt som bilag 1. Blankettens punkt 8 udfyldes ikke, da dette kun anvendes af medlemsstater, hvor familieydelserne udbetales af arbejdsgiveren.

* Familiemedlemmerne bosat i en anden medlemsstat

En person, hvis familiemedlemmer har bopæl i en anden medlemsstat, kan være berettiget til danske familieydelser efter reglerne i forordning 1408/71, afsnit III, kapitel 7, eller 8. Blanket E 411 anvendes til at indhente oplysninger om eventuelle ydelser i familiemedlemmernes bopælsstat. Blanket E 411 sendes til den kompetente institution i bopælsstaten. Hvis ansøger ikke kan give fyldestgørende oplysninger om den kompetente institution, sendes blanketten til kontaktorganet i bopælsstaten.

Kontaktorganernes adresser fremgår af bilag 5, til denne vejledning.

--------------------------------------------------------------------

-STIKORDSREGISTER

 

 A 

 Afgørelse nr. 147   bilag 3, 76, 87, 126 

 Afgørelse nr. 129   bilag 2, 80 - 83, 126, 127 

 Afgørelse nr. 119   bilag 1, 77, 84, 85 

 Ansøgning       afsnit V 

 Ansøgningsdato     105 

 Arbejdsløse      3, 7, 31 - 35, 84, 132 

 Arbejdsskade      3, 42 

 Arbejdstager      3, 7, 30, 40, 56, 61, 65, 94, 

            110, 121, 132, 136 

 B 

 Blanket E 405     26, 27, 123 

 Blanket E 411     71, 76, 86 - 88 

 Blanket E 401     100 - 102, 106 

 Børnebidrag      2, 17, 43, 60, 93 

 Børnetillæg      2, 37, 43, 52, 60 

 E 

 Efterladte børn    53, 56, 58, 61 

 F 

 Familiemedlem, definition 4 - 6 

 H 

 Hjemsted    16, 17 22, 39, 55 

 Hjælpepersonale ved De Europæiske 

 Fællesskaber          13 

 I 

 Indfødsret   14, 22, 25 

 K 

 Kompetent stat 10, 28, 33, 87, 104 

 Kompetent institution 11 

 Kontaktorgan  11, 88, 89, 106, 129 

 L 

 Lovvalg, arbejdstagere, selvstændige og 

 arbejdsløse      8 - 10 

 Lovvalg, efterladte børn  64 

 Lovvalg, pensionister   44 

 M 

 Midlertidigt ophold 22, 23 

 O 

 Oplysningspligt   116 - 118 

 P 

 Pensionist, dansk definition 42 

 S 

 Sammenlægning af forsikringstider 24 - 27 

 Selvstændige erhvervsdrivende 3, 7, 24, 30, 

                34, 56, 61, 110 

 Skattepligt    18 - 20, 39, 55 

 Statsborgerskab  14, 22, 25 

 T 

 Tillæg 70 - 71, 74 - 75, 81 - 83, 126 - 127, 138 

 Tjenestemænd 3, 36 

 U 

 Udetillæg   37 - 38 

Redaktionel note
 • (* 1) EF-forordning nr. 1408 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og EF-forordning nr. 574 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning nr. 1408/71.
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.