Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Quebec om social sikring


-INDHOLDSFORTEGNELSE

I. 1-3 OVERENSKOMSTENS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Anvendelsesområde

2. Personkreds

3. Bestemmelser om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse

II. 4-6 ARTEN AF YDELSER

4. Naturalydelser ved sygdom eller moderskab

5. Arbejdsskadeforsikringsydelser

6. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Bilag 1 (* 2)

Bilag 2 (* 2)

Bilag 3 (* 2)

Den 23. november 1987 er der mellem Danmark og Quebec indgået overenskomst om social sikring. Overenskomsten træder i kraft den 1. april 1988. Desuden er der indgået en administrativ aftale om gennemførelsen af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten.

Overenskomsten og den administrative aftale er trykt som bilag 1 og 2 til denne vejledning. Blanketter findes bagest i vejledningen. (* 2)

I. OVERENSKOMSTENS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Anvendelsesområde

1. Efter overenskomstens art. 2, stk. 1b) finder overenskomsten for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

 • a) offentlig sygesikring
 • b) sygehusvæsenet
 • c) arbejdsskadeforsikring
 • d) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Quebec, der er en provins i Canada med udstrakt selvstyre, har egen lovgivning om tillægspension (Quebecs pensionsplan), arbejdsskader og erhvervssygdomme, sygeforsikring, forsikring mod hospitalsophold og andre sundhedsydelser. For Quebecs vedkommende finder overenskomsten anvendelse på denne lovgivning, jf. art. 2, stk. 1a).

Opmærksomheden henledes på, at danske og canadiske statsborgere tillige kan være berettiget til ydelser efter dansk lovgivning om social pension og canadisk lovgivning om alderdomsforsikring og Canadas pensionsplan. Bestemmelser herom er indeholdt i overenskomst af 12. april 1985 mellem Danmark og Canada, jf. Sikringsstyrelsens vejledning af 20. december 1985 om den dansk- canadiske overenskomst.

Den canadiske lovgivning om alderdomsforsikring er fælles for alle provinser i Canada, herunder også Quebec. Canadas pensionsplan gælder for alle provinser i Canada bortset fra Quebec, der som nævnt har egen pensionsplan.

Personkreds

2. Medmindre andet er bestemt i overenskomsten, gælder overenskomsten for følgende:

 • a) danske statsborgere
 • b) canadiske statsborgere, der er bosat i Quebec
 • c) flygtninge
 • d) statsløse
 • e) enhver anden person, der er eller har været omfattet af lovgivningen i Danmark eller Quebec

Efter art. 4 i overenskomsten gælder en almindelig ligebehandlingsgrundsætning for de personer, der er nævnt ovenfor, medmindre andet er bestemt i overenskomsten.

Bestemmelser om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse

3. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilket af de to landes lovgivning der skal finde anvendelse i en given situation.

Hovedreglerne er angivet i overenskomstens art. 6. Herefter er en person med hensyn til ydelser fra sundhedsvæsenet kun omfattet af lovgivningen på det sted, hvor den pågældende har bopæl, jf. art. 6, stk. 1. Med hensyn til ydelser efter lovgivningen om arbejdsskadeforsikring og tillægspension er en person omfattet af lovgivningen på det sted, hvor vedkommende arbejder, jf. art. 6, stk. 2.

Ved dansk område forstås Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne, jf. art. 1f).

I overenskomstens art. 7-11 er der gjort undtagelser fra reglen i art. 6, stk. 2. Herefter gælder der særlige regler for følgende persongrupper:

 • a) Personer, der bor i den ene stat og arbejder for egen regning i den anden stat eller begge stater, jf. art. 7
 • b) Udsendte personer, jf. art. 8
 • c) Personer, der arbejder for et internationalt luftfartsselskab, jf. art. 9
 • d) Besætningsmedlemmer på et skib, jf. art. 10
 • e) Personer i statslig tjeneste, jf. art. 11.

For Danmarks vedkommende udsteder Sikringsstyrelsen en udstationeringsattest til personer, der udsendes af en arbejdsgiver i Danmark til arbejde i Quebec for højst 24 måneder. Perioden kan forlænges, hvis Sikringsstyrelsen og den kompetente institution i Quebec begge godkender forlængelsen.

Den kompetente myndighed i Danmark kan ligeledes træffe aftale med den kompetente myndighed i Quebec om at gøre undtagelse fra reglerne i art. 6-10 for en person eller en gruppe af personer, jf. art. 12, stk. 2. Når dansk lovgivning ønskes anvendt, sendes ansøgning herom til Sikringsstyrelsen.

Danske statsborgere med bopæl i Quebec, som arbejder der for en dansk statsmyndighed, og som vælger at være omfattet af dansk lovgivning om arbejdsskadeforsikring og tillægspension, skal underrette Sikringsstyrelsen herom. Underretning om lovvalg skal ske 6 måneder efter, at arbejdet er påbegyndt. Hvis arbejdstageren allerede udfører arbejde ved overenskomstens ikrafttræden, skal underretning ske inden 6 måneder fra overenskomstens ikrafttræden, jf. art. 11, stk. 2.

II. DE ENKELTE ARTER AF YDELSER

4. Naturalydelser i tilfælde af sygdom eller moderskab

Personer med fast bopæl i Danmark og visse personer på midlertidigt ophold i Danmark kan få ret til ydelser efter dansk lovgivning.

Bopæl i Danmark

Efter overenskomstens art. 6, stk. 1, finder dansk lovgivning om sygesikring og sygehusvæsenet anvendelse på personer, der er bosat i Danmark.

Efter overenskomstens art. 22 kan bopælsperioder, der er tilbagelagt i Quebec, medregnes til nedbringelse af den karenstid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringslovens § 1, stk. 3, og den tilsvarende frist for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet, § 5, stk. 2. Som dokumentation forevises en blanket udstedt af sygesikringsmyndighederne i Quebec med angivelse af de bopælsperioder, der er tilbagelagt i Quebec inden for de seneste 6 uger før udrejsen.

Midlertidigt ophold i Danmark

Personer fra Quebec, der er omfattet af overenskomstens art. 23-25, har ret til ydelser efter dansk lovgivning om sygesikring og sygehusvæsenet fra det tidspunkt, hvor de ankommer til Danmark. Det samme gælder for de familiemedlemmer, der ledsager dem.

For at kunne modtage ydelser skal de pågældende personer tilmelde sig sygesikringen ved social- og sundhedsforvaltningen i opholdskommunen. I forbindelse med tilmeldingen skal de forevise den form for dokumentation, som er omtalt i art. 7 i den administrative aftale. Det drejer sig om følgende dokumentation for:

 • a) Personer, der arbejder kortvarigt i Danmark (art. 23)

- en blanket, der dokumenterer, at de ved udrejsen var omfattet af sygeforsikringen i Quebec,

- en dansk arbejds- og opholdstilladelse

Arbejdet anses for kortvarigt, når arbejdstilladelsen giver ret til arbejde for en tidsbegrænset periode.

 • b) Udsendte arbejdstagere (art. 24)

- en udstationeringsattest udstedt af kontaktorganet i Quebec

- en dansk arbejds- og opholdstilladelse

 • c) Studenter (art. 25)

- en blanket der viser at de ved udrejsen var omfattet af sygeforsikringen i Quebec

- dokumentation for tilmelding ved dansk undervisningsinstitution

- en dansk opholdstilladelse

Det bemærkes, at studenter på studieophold af kun et semesters varighed vil få ret til ydelser straks fra tilflytningen til Danmark som følge af bestemmelsen i overenskomstens art. 25.

Turister er ikke omfattet af overenskomstens regler om ydelser i tilfælde af sygdom eller moderskab.

Bopæl og midlertidigt ophold i Quebec

Der gælder ikke nogen ventetid for optagelse i sygeforsikringen i Quebec for danskere, der tager fast bopæl i Quebec. Dokumentation fra den danske sygesikring er derfor ikke nødvendig for retten til sygesikringsydelser fra Quebec.

Personer fra Danmark, der er omfattet af overenskomstens art. 23-25 om midlertidigt ophold, får ret til sygesikringsydelser i Quebec fra det tidspunkt, hvor de ankommer til Quebec. Det samme gælder for de familiemedlemmer, der ledsager dem.

I art. 6 i den administrative aftale er fastsat, hvilke former for dokumentation for retten til ydelser der skal forevises for sygeforsikringen i Quebec. Det drejer sig om følgende former for dokumentation for:

 • a) Personer, der arbejder kortvarigt i Quebec (art. 23)

- dansk sygesikringsbevis

- arbejdstilladelse fra Quebec

 • b) Udsendte arbejdstagere (art. 24)

- udstationeringsattest udstedt af Sikringsstyrelsen

- arbejdstilladelse fra Quebec

 • c) Studenter (art. 25)

- dansk sygesikringsbevis

- en studietilladelse fra Quebec

- dokumentation for tilmelding som studerende på fuld tid til undervisningsinstitution i Quebec

Det er i overenskomstens art. 26 fastsat, at den institution, som giver naturalydelserne, også afholder de udgifter, som er forbundet hermed. Der bliver altså ikke tale om refusion af udgifter til ydelser efter sygesikringsloven og sygehusloven.

Ydelser i tilfælde af arbejdsskade

5. Reglerne i overenskomstens art. 6, stk. 2, 7-11 og 12, stk. 2, om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, gælder for lovgivningen om arbejdsskadeforsikring, se pkt. I, 3.

Personer, der er forsikret efter lovgivningen om arbejdsskadeforsikring i Quebec, og som udsættes for en arbejdsskade under ophold i Danmark, skal indgive ansøgning om naturalydelser efter lov om arbejdsskadeforsikring til Sikringsstyrelsen.

Personer, der har ret til ydelser i Quebec, har ret til naturalydelser efter dansk lovgivning herunder arbejdsskadeforsikring. Ansøgning herom skal indgives til Sikringsstyrelsen.

Om retten til naturalydelser efter dansk lovgivning om sygesikring og sygehusvæsenet henvises til pkt. 4.

Ydelser efter lov om ATP

6. Reglerne i art. 6, stk. 2, 7-11 og 12, stk. 2, om hvilket lands lovgivning der skal finde anvendelse, gælder for så vidt angår dansk lovgivning om ATP.

I overenskomstens art. 12, stk. 1, er fastsat, at de særlige bestemmelser i dansk lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemsskab af ATP finder anvendelse på de personer, der er omfattet af overenskomsten.

Sikringsstyrelsen, den 22. marts 1988

F.B. Svarrer

/E. Havers Andersen

Redaktionel note
 • (* 2) Bilagene udelades her.
 • (* 1) Overenskomst af 23. november 1987 om social sikring mellem Danmark og Quebec.