Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konvention mellem Danmark og Chile om social sikring


Direktoratet for Social Sikring og Bistand

Vejledning af 16.11.1995

 

            INDHOLD 

                              Pkt. 

 Indledning                         1 

 Almindelige bestemmelser - definitioner 

 Område                           2 

 Lovgivning                         3 

 Personkreds                         4 

 Ligebehandling                       5 

 Hvilket lands lovgivning finder anvendelse         6 

 Hovedregel                         7 

 Undtagelser 

 Udsendte arbejdstagere                   8 

 Transportarbejdere                     9 

 Søfolk mfl.                        10 

 Offentligt ansatte                     11 

 Familiemedlemmer                      12 

 Diplomater mfl.                      13 

 Aftaler                          14 

 De enkelte ydelser 

 Pensioner                         15 

 Ydelser efter dansk lovgivning 

 Chilenske statsborgere med bopæl i Danmark stk. 1 og 2   16 

 Chilenske statsborgere med bopæl i Chile          17 

 Forhøjelse af førtidspension                18 

 Danske statsborgere med bopæl i Chile           19 

 Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension  20 

 Opgørelse af beskæftigelsesperioder            21 

 Forholdet til pensionslovens § 8              22 

 Bopælsperioder før 1. april 1957              23 

 Sygesikring i Chile                    24 

 Sagsbehandlingen 

 Almindelige regler om ansøgning om pension         25 

 Ansøgning om chilensk pension fra en person, der 

 bor i Danmark                       26 

 Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Chile 27 

 Ydelser efter lov om ATP                  28 

 Overgangsregler og forskellige bestemmelser 

 Overgangsbestemmelser                   29 

 Udbetaling af ydelser                   30 

 Administration og klageadgang               31 

 Ikrafttræden og varighed                  32 

Indledning

1. Der er den 8. marts 1995 indgået en konvention om social sikring mellem Danmark og Chile. Konventionen trådte i kraft den 1. september 1995.

Ved konventionen er der indgået aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor de områder, som konventionen vedrører.

Konventionen sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af lovgivningen på lige fod med mindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i konventionen. Desuden medfører konventionen bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande.

Der er desuden til konventionen indgået en administrativ aftale om gennemførelse af konventionen. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med konventionen. Konventionen og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden er der udarbejdet en blanketsamling, som skal anvendes ved administration af konventionen. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag.

Almindelige bestemmelser - definitioner - Konventionens afsnit I

Område - Konventionens art. 1, bogstav b)

2. Konventionen anvendes indenfor dansk og chilensk område. Ved dansk område forstås efter konventionen Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Lovgivning - Konventionens art. 2

3. Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Social pension

b. Arbejdsmarkedet Tillægspension (ATP)

Personkreds - Konventionens art. 3

4. Konventionen gælder - medmindre andet er bestemt - for personer, der er statsborgere i Danmark eller Chile og for familiemedlemmer og efterladte, der har afledede rettigheder efter en dansk eller chilensk statsborger uanset disse familiemedlemmers statsborgerskab.

Ligebehandling - Konventionens art. 4

5. Som udgangspunkt gælder der efter konventionen et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande ved anvendelse af landenes lovgivning, som er omfattet af konventionen.

Hvilket lands lovgivning finder anvendelse - Konventionens afsnit II

6. Konventionens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation.

Hovedregel - Konventionens art. 6

7. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende udøver sin beskæftigelse, enten som arbejdstager eller som selvstændig erhvervsdrivende. Bestemmelsen gælder som udgangspunkt, selv om personens bopæl eller arbejdsgiverens hjemsted er i det andet land. Når det drejer sig om personer, der ikke er i beskæftigelse, er de omfattet af lovgivningen i bopælslandet.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Konventionens art. 7

8. Arbejdstagere, der af en arbejdsgiver med hjemsted i et land, bliver udsendt fra dette land, til midlertidigt at udføre beskæftigelse i det andet land for arbejdsgiverens regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, de udsendes fra, i indtil 2 år efter udsendelsen.

Til dokumentation af udstationeringsforholdet anvendes en blanket. For Danmarks vedkommende attesteres den af Direktoratet for Social Sikring og Bistand. En dansk udstationeringsblanket udleveres til arbejdstageren, der skal anvende den som dokumentation for sine sociale sikrings forhold under beskæftigelsen i Chile.

En chilensk udstationeringsblanket skal forevises de sociale myndigheder i opholdskommunen og ATP.

Hvis varigheden af det arbejde, som en arbejdstager er udsendt til at varetage, af uforudsete årsager kommer til at overstige 2 år kan landenes myndigheder give samtykke til, at arbejdstageren forbliver under udsenderlandets lovgivning indtil arbejdet er afsluttet.

Ansøgning om at forblive omfattet af dansk lovgivning under uforudset forlængelse af udstationeringsperioden indgives i Danmark til Direktoratet for Social Sikring og Bistand. Ansøgningen skal indgives inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode på 2 år.

Transportarbejdere - Konventionens art. 7, bogstav b)

9. Arbejdstagere, der hører til det rejsende personale i transportvirksomheder eller luftfartsselskaber med hjemsted i det ene land, forbliver omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land uafhængig af beskæftigelsens varighed.

Søfolk mfl. - Konventionens art. 7, bogstav c)

10. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Personer, der har bopæl på et af landenes område, og som er beskæftiget ved lastning, losning, reparation eller vagt om bord på et skib, der fører et af landenes flag, og som har ophold på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse fortsat omfattet af lovgivningen i det land, hvor de har bopæl.

Offentlig ansatte - Konventionens art. 9

11. Arbejdstagere, som er beskæftiget af en offentlig arbejdsgiver , og som er udsendt til beskæftigelse på det andet lands område, er under hele beskæftigelsesperioden omfattet at udsenderlandets lovgivning uden tidsbegrænsning.

Familiemedlemmer - Konventionens art. 9

12. Medfølgende ægtefæller og børn af udstationerede arbejdstagere herunder offentlig ansatte er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv bliver beskæftiget i opholdslandet.

Diplomater mfl. - Konventionens art. 8

13. Konventionen berører ikke personer, der efter Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller efter de almindelige principper i folkeretten har særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af konventionen.

Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionerne fortsat finder anvendelse for de pågældende diplomater mfl., der af Danmark eller Chile udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land.

Aftaler - Konventionens art. 10

14. Efter fælles ansøgning fra en arbejdsgiver og arbejdstager kan der desuden ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra bestemmelserne i konventionens art. 7 og 9 om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse.

Ansøgning herom skal i Danmark indgives til Direktoratet for Social Sikring og Bistand, som - såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen - indhenter samtykke fra den kompetente chilenske myndighed.

De enkelte ydelser - Konventionens afsnit III

Pensioner

15. Konventionens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og chilensk pension for danske og chilenske statsborgere med bopæl i et af de to lande, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i konventionen.

Ydelser efter dansk lovgivning

Chilenske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens art. 14, stk. 1 og 2

16. For chilenske statsborgere gælder en række særlige betingelse for ret til dansk pension.

Chilenske statsborgere med bopæl i Danmark har ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en chilensk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15 og det fyldte 67. år.

Der er ligeledes ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere. Det er dog en betingelse, at pågældende mellem det 15. og det 67 år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Chilenske statsborgere med bopæl i Chile - Konventionens art. 15

17. Chilenske statsborgere med bopæl i Chile kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det 67. år, eller har fået tilkendt pension i Danmark og har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Retten til pension til personer med et års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i Chile og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Chile. De personer, der ikke opfylder betingelsen om et års beskæftigelse i Danmark kan derimod kun få udbetalt en dansk pension i Chile, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Forhøjelse af førtidspension - konventionens art. 17, stk. 2

18. Chilenske statsborgere, der har bopæl i Chile, og som modtager dansk førtidspension, har ikke ret til at få førtidspensionen forhøjet. Dette gælder også for de chilenske statsborgere, der opfylder betingelserne i konventionens art. 15 om tilkendelse af dansk pension til chilenske statsborgere med bopæl i Chile.

Danske statsborgere med bopæl i Chile - Konventionens art. 5 og 14, stk. 3

19. Danske statsborgere, der har bopæl i Chile, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold. Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelse kan denne pension dog fortsat udbetales, hvis pensionisten får bopæl i Chile.

Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension - Konventionens art. 17, stk. 1

20. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer med bopæl i Chile i det omfang det følger af lov om social pension:

 

 -  pensionstillæg 

 -  personlige tillæg 

 -  bistandstillæg 

 -  plejetillæg 

 -  invaliditetsydelse 

Efter § 3, stk. 5 i lov om social pension kan pensionstillæg ikke udbetales til personer, der bor i Chile.

Kun danske statsborgere opfylder betingelserne efter § 3, stk. 2 og 3 i lov om social pension for at få udbetalt de øvrige nævnte tillæg og ydelser under bopæl i Chile.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Konventionens art. 16

21. Ved anvendelse af bestemmelse om krav om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende regler

- når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

- hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

- hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Konventionens art. 18

22. Konventionen berører ikke bestemmelserne i § 8 i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl i Danmark. Dette indebærer, at sådanne perioder i udlandet ikke skal medregnes for chilenske statsborgere, med mindre der udtrykkelig er hjemmel hertil i konventionen.

En chilensk statsborger vil fx efter konventionen kunne optjene ret til dansk pension som sømand på et dansk skib, mens fx et ophold i udlandet som led i en uddannelse ikke for en chilensk statsborger vil kunne medregnes som optjeningstid for dansk pension.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Konventionens art. 26, stk. 2

23. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957, ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til chilenske statsborgere med bopæl i Chile.

Sygesikring i Chile - Konventionens art. 13

24. Personer, der modtager dansk pension under bopæl i Chile, har ret til at blive optaget i en chilensk sygeforsikring under de samme betingelser, som gælder for chilenske pensionister.

Til brug for bidragsbetalingen i sygeforsikringen afgiver den danske pensionsmyndighed oplysning om størrelsen af den danske pension.

På grundlag af disse oplysninger sørger den chilenske institution for, at pensionisten bliver optaget i og betaler bidrag til den sygeforsikring, som pensionisten skal være medlem af i Chile.

Sagsbehandlingen

Almindelige regler om ansøgning om pension - Konventionens art. 23

25. En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Datoen for ansøgningens indgivelse til den danske institution anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den chilenske institution (og omvendt). En ansøgning skal straks videresendes til den chilenske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et lands lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om chilensk pension fra en person, der bor i Danmark

26. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune. Kommunen sender ansøgningen på en blanket til den kompetente institution i Chile.

På blanketten anføres datoen for modtagelse af ansøgningen i kommunen. Kommunen vedlægger de lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager.

Der skal sammen med ansøgningen desuden oplyses om de bopælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark.

Der skal desuden medsendes oplysninger om de beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt i Chile. Stedet for udøvelse af beskæftigelse og arten af beskæftigelsen skal ligeledes oplyses. Desuden oplyses navn og adresse på en arbejdsgiver eller de arbejdsgivere, som ansøgeren har været beskæftiget hos i Chile.

Hvis den chilenske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, skal kommunen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver foretaget og lægeerklæring udfærdiget. Lægeerklæringen skal i denne situation afgives på en særlig blanket. Udgifterne til lægeundersøgelsen og erklæringen betales af den chilenske institution og af ansøgeren med halvdelen til hver.

Kommunen skal i øvrigt underrette den chilenske institution om de afgørelser, der træffes i sagen om ret til dansk pension.

Når der gives afslag på en ansøgning om dansk pension, skal det oplyses, hvilken type pension, der er givet afslag på, samt begrundelsen for afslaget.

Når der tilkendes pension, skal pensionstypen oplyses. Det skal desuden oplyses, fra hvilket tidspunkt pensionens udbetales.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Chile

27. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Chile, der videresender ansøgningen til Direktoratet for Social Sikring og Bistand. Direktoratet behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den chilenske institution.

Ydelser efter lov om ATP - Konventionens art. 19

28. Konventionen berører ikke de særlige betingelser for medlemskab af ATP for udenlandske statsborgere. Chilenske statsborgere, der har kortvarig beskæftigelse i Danmark, kan således blive fritaget for betaling af bidrag til ATP, når de særlige betingelser herfor er opfyldt.

Konventionen berører heller ikke chilenske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP, idet der allerede efter loven er ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

Overgangsregler og forskellige bestemmelser - Konventionens afsnit IV og V

Overgangsbestemmelser - Konventionens art. 26

29. Konventionen giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for konventionens ikrafttræden.

Hvis en ydelse har været stillet i bero eller lignende fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. Hvis det drejer sig om en ydelse, der skal udbetales uden ansøgning, skal udbetaling dog ske uden ansøgning.

En fornyet fastsættelse af en ydelse efter konventionens regler må dog ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt.

Hvis ansøgning om fornyet udbetaling eller genberegning af en ydelse indgives inden for 2 år efter konventionens ikrafttræden, skal ydelsen udbetales med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Ansøgninger, der indgives senere end 2 år efter ikrafttrædelsestidspunktet, har virkning fra ansøgningstidspunktet, med mindre der er fastsat gunstigere regler herom i landenes nationale lovgivning.

Udbetaling af ydelser - Konventionens art. 24, stk. 1

30. Udbetaling af ydelser efter dansk lovgivning foretages i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede med mindre andet aftales mellem landenes forbindelsesorganer.

Forfaldstidspunktet for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse.

Administration og klageadgang

31. Administration af konventionen varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår pension til personer, der har bopæl her i landet.

Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter konventionen kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af konventionen varetages i øvrigt af Direktoratet for Social Sikring og Bistand når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i Chile.

Direktoratets afgørelser om pension kan ankes til den social Ankestyrelse.

Direktoratets afgørelser efter konventionens afsnit II kan ankes til Socialministeriet.

Ikrafttræden og varighed - Konventionens art. 27

32. Konventionen og den administrative aftale træder i kraft den 1. september 1995. Konventionen er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel.

En eventuel opsigelse af konventioen medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter konventionens regler.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand, den 16. november

1995

Karen Sejersdal Christensen

/Anni Banke

Redaktionel note
 • (* 1) Konvention af 8. marts 1995 mellem Danmark og Chile om om social sikring.