Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om konvention mellem Danmark og Marokko om social sikring


Indholdsfortegnelse

I. INDLEDNING OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Konventionens almindelige bestemmelser

     1. Personkreds

     2. Lovgivning

     3. Område

     4. Ligebehandling

II. HVILKET LANDS LOVGIVNING GÆLDER

     1. Hovedregel

     2. Undtagelser

a. Udsendte arbejdstagere

b. Transportvirksomhed

c. Ansatte ombord på skibe

d. Diplomatiske og konsulære repræsentanter

e. Diplomatisk hjælpepersonale

III. DE ENKELTE YDELSER

     1. Ydelser i anledning af sygdom eller fødsel

a. Naturalydelser

b. Kontantydelser

     2. Familieydelser

     3. Pension

a. Folkepension

b. Førtidspension

c. Eksportabilitet

     4. Forskellige bestemmelser om beregning og udbetaling af dansk pension

a. Tillæg

b. Bopælsperioder i udlandet

c. Bopælsperioder før 1. april 1957

d. Pension efter overgangsbestemmelserne i lovene af 7. juni 1972

e. Tilfælde hvor der er ret til både folkepension og marokkansk pension

f. Beregning af godskrivningstid

     5. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

I. INDLEDNING OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Den 26. april 1982 er der indgået en konvention mellem Danmark og Marokko om social sikring. Den 15. februar 1988 er der indgået en tillægskonvention om ændring af konventionen. Konventionen og tillægskonventionen er efter at være ratificeret trådt i kraft den 1. april 1988.

Konventionen er med de ændringer, der følger af tillægskonventionen aftrykt som bilag til denne vejledning.

Den administrative aftale til gennemførelsen af konventionen med tilhørende blanketmateriale vil senere blive udsendt.

Konventionen bygger på et gensidighedsprincip. I denne vejledning omtales fortrinsvis de rettigheder, der efter konventionen tilkommer marokkanske statsborgere efter dansk lovgivning.

I vejledningen er der henvisninger til konventionen (K) og slutprotokollen til konventionen (S).

Konventionens almindelige bestemmelser

     1. Personkreds.

Konventionen finder anvendelse på danske og marokkanske statsborgere.

K-art.2

     2. Lovgivning

Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Offentlig sygesikring

b. Sygehusvæsenet

c. Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

d. Dagpenge ved sygdom eller fødsel

e. Arbejdsskadeforsikring

f. Børnetilskud

g. Arbejdsløshedsforsikring

h. Social pension

i. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Også lov om en børnefamilieydelse er omfattet af konventionen.

     3. Område

Konventionen gælder for Danmarks vedkommende for Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

K-art. 5

     4. Ligebehandling

Der gælder et almindeligt princip om ligebehandling for statsborgere i den ene stat, der har bopæl på den anden stats område.

II. HVILKET LANDS LOVGIVNING GÆLDER

K-art. 4

     1. Som hovedregel er statsborgere i en af de kontraherede stater, når de har bopæl på den anden kontraherede stats område, omfattet af bopælsstatens lovgivning.

     2. Der gælder visse undtagelser fra denne regel.

K-art. 6 og 7

a. Udsendte arbejdstagere er på nærmere angivne betingelser i 3 år omfattet af udsenderstatens lovgivning. Der er mulighed for forlængelse af denne periode under særlige omstændigheder.

b. Arbejdstagere, der beskæftiges af en transportvirksomhed, der har hjemsted i den ene kontraherede stat, og som udfører deres arbejde i den anden kontraherede stat, er som hovedregel omfattet af hjemstatens lovgivning.

c. Arbejdstagere, der er beskæftiget om bord på skibe, er som hovedregel omfattet af flaglandets lovgivning.

d. Diplomatiske eller konsulære repræsentanter m.fl. er omfattet af lovgivningen i den stat, som de repræsenterer.

e. Diplomatisk hjælpepersonale er som hovedregel omfattet af bopælsstatens lovgivning, men kan vælge at være omfattet af lovgivningen i den stat, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, såfremt de er statsborgere i denne stat.

III. DE ENKELTE YDELSER

     1. Ydelser i anledning af sygdom eller fødsel

K-art. 10 og 12

a. Naturalydelser

Herboende marokkanske statsborgere og deres familiemedlemmer har ret til lægebehandling, sygehusbehandling, tandlægebehandling m.v. efter samme regler, som gælder for danske statsborgere.

Forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter marokkansk lovgivning, kan medregnes til nedbringelse af den karenstid på 6 uger, der er fastsat i sygesikringsloven og den tilsvarende frist for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der gælder efter sygehusloven.

K-art. 13

b. Kontantydelser

Herboende marokkanske statsborgere og deres familiemedlemmer har ret til dagpenge i anledning af sygdom eller fødsel. Det foran nævnte sammenlægningsprincip finder anvendelse ved afgørelse af, om betingelserne for ret til dagpenge ved fødsel efter kap. 12 i dagpengeloven er opfyldt, når en marokkansk statsborger ikke har været omfattet af dansk lovgivning i hele den i lovens § 34, stk. 1 eller stk. 2 omhandlede referenceperiode. Herefter medregnes forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter marokkansk lovgivning inden for referenceperioden, som om det drejede sig om perioder tilbagelagt efter dansk lovgivning.

Den pågældende anses for i de således medregnede perioder at have haft en gennemsnitlig lønindtægt af en størrelse, der svarer til gennemsnittet af de lønbeløb, der er konstateret for de perioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning i referenceperioden. Det bemærkes, at betingelserne for ret til dagpenge i anledning af fødsel ikke anses for opfyldt, såfremt den pågældende alene er tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende.

K-art. 14

Udbetaling af dagpenge i Marokko kan ske på samme vilkår og i samme omfang som danske statsborgere kan opnå en sådan udbetaling, jf. herved Socialministeriets bekendtgørelse nr. 512 af 23. september 1975 om udbetaling af dagpenge under ophold i udlandet.

K-art. 20

     2. Familieydelser

Et barn, der har bopæl her i landet, og hvis fader eller moder er marokkansk statsborger og har bopæl her, har ret til børnetilskud på samme vilkår som danske statsborgere. De opholdsfrister, der er fastsat for udlændinge i børnetilskudslovens § 5, bortfalder således for marokkanske statsborgere.

K-art. 21

Med hensyn til særligt børnetilskud efter børnetilskudslovens § 4 gælder, at børn af enker og enkemænd, der er marokkanske statsborgere samt forældreløse børn af marokkanske statsborgere, når børnene har bopæl her i landet, har ret til særligt børnetilskud efter samme regler, som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller en af dets forældre har haft fast bopæl her i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl her. Hermed er der sket en nedsættelse af den efter børnetilskudslovens § 5 gældende bopælsperiode på 3 år.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudslovens § 4, hvor særligt børnetilskud ydes.

K-art. 23

Såfremt et barn har ret til børnetilskud efter begge landes lovgivning, ydes der alene børnetilskud efter lovgivningen i det land, hvor barnet har bopæl.

Personer, der under ophold i Marokko er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har ret til børnefamilieydelse, selv om betingelserne om fuld skattepligt og hjemsted i Danmark ikke er opfyldt, jf. § 1 og § 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 968 af 17. december 1986.

I tilsvarende tilfælde er der ret til børnetilskud, selv om betingelserne om hjemsted og bopæl i Danmark ikke er opfyldt.

Personer, der opholder sig i Danmark, men er omfattet af marokkansk lovgivning om social sikring, har ikke ret til børnefamilieydelse, selv om de opfylder betingelserne i § 2 i lov om børnefamilieydelse, jf. § 4 i Skatteministeriets ovennævnte bekendtgørelse. Der er i sådanne tilfælde heller ikke ret til dansk børnetilskud, selv om betingelserne i børnetilskudsloven i øvrigt er opfyldt.

     3. Pension

a. Folkepension

Marokkanske statsborgere har ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette vil sige, at marokkanske statsborgere har ret til folkepension, såfremt de pågældende har boet mindst 3 år i Danmark mellem det 15. og det 67. år.

K-art. 26

b. Førtidspension

Marokkanske statsborgere har ret til førtidspension, såfremt de i den under 3a. nævnte optjeningsperiode i en sammenhængende bopælsperiode i Danmark i mindst 1 år har været fysisk eller psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv.

Ret til førtidspension på grund af sociale forhold for marokkanske statsborgere er betinget af, at de pågældende har haft fast bopæl i Danmark i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart forud for indgivelsen af ansøgningen om pension, og at behovet for pension er opstået, medens de havde bopæl i Danmark.

K-art. 27

c. Eksportabilitet

Udbetaling af social pension til en marokkansk statsborger med bopæl på marokkansk område er betinget af:

  • 1) at vedkommende i optjeningsperioden har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende (* 1)

eller

  • 2) at vedkommende i optjeningsperioden har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

Retten til pension efter pkt. 1) gælder både retten til at få tillagt pension under bopæl i Marokko, og retten til at medtage en allerede tilkendt pension til Marokko. De personer, der opfylder betingelserne efter pkt. 2), kan derimod kun medtage en pension til Marokko, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan kun tilkendes marokkanske statsborgere under bopæl i Danmark.

S-pkt. 3

Danske statsborgere med bopæl i Marokko kan heller ikke få tillagt førtidspension på grund af sociale forhold.

Efter pensionstilkendelsen kan pensionen fortsat udbetales under bopæl i Marokko, for marokkanske statsborgere betinget af, at betingelserne efter pkt. 1) eller 2) ovenfor er opfyldt.

K-art. 29

     4. Forskellige bestemmelser om beregning og udbetaling af dansk pension

a. Følgende tillæg og ydelser efter lov om social pension kan kun udbetales til personer med bopæl i Marokko i det omfang, det er fastsat i loven, jf. lovens § 3, stk. 5:

  • a) pensionstillæg
  • b) hustrutillæg
  • c) ægteskabstillæg
  • d) personligt tillæg
  • e) bistandstillæg
  • f) plejetillæg
  • g) invaliditetsydelse

Efter § 3, stk. 5 i lov om social pension kan pensions-, hustru- og ægteskabstillæg ikke udbetales til personer, der har bopæl i Marokko.

Kun danske statsborgere opfylder betingelserne for efter § 3, stk. 2 og stk. 3 i lov om social pension at få udbetalt de under d) - g) nævnte tillæg under bopæl i Marokko.

K-art. 30

b. Bestemmelserne i lov om social pension § 8, hvorefter bopælsperioder i udlandet sidestilles med bopæl i Danmark, finder ikke anvendelse på marokkanske statsborgere. Beskæftigelse på et dansk skib betragtes ikke som bopæl i udlandet, hvorfor sådanne perioder også for marokkanske statsborgere skal medregnes som optjeningstid med hensyn til ret til pension (jf. konventionens art. 6, stk. c).

K-art. 47

c. Bopælsperioder tilbagelagt før 1. april 1957 tages ikke i betragtning ved beregning af størrelsen af social pension, der udbetales til marokkanske statsborgere med bopæl i Marokko.

K-art. 31

d. Marokkanske statsborgere har ikke ret til pension efter overgangsbestemmelserne i de danske love af 7. juni 1972 om ret til pension for danske statsborgere, der har haft bopæl i Danmark i et nærmere fastsat tidsrum forud for ansøgningen om pension.

e. Når en person både har erhvervet ret til folkepension efter dansk og pension efter marokkansk lovgivning, fastsættes folkepensionens størrelse uden anvendelse af overgangsbestemmelserne i lov om social pension om ret til fuld folkepension senest fra den 1. oktober 1989 for personer, som har haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år efter det fyldte 15. år, heraf mindst 5 år umiddelbart forud for det fyldte 67. år, jf. § 68 i lov om social pension, eller den tilsvarende bestemmelse i den tidligere lov om folkepension. Opfylder pensionisten betingelserne for ret til fuld folkepension ved anvendelse af en af de nævnte bestemmelser, eller i givet fald i medfør af bestemmelserne i konventionen, og udgør de pensioner, der skal ydes af begge kontraherede stater, sammenlagt et beløb, der er lavere end fuld folkepension, ydes et tillæg svarende til forskellen. Konventionens art. 31 åbner ikke adgang for marokkanske statsborgere til at få pension tillagt efter overgangsbestemmelserne i § 68 i pensionsloven, idet denne ret er forbeholdt danske statsborgere.

f. Hvis en person både har opnået ret til dansk førtidspension, hvis størrelse er fastsat i overensstemmelse med de regler, der var gældende indtil den 1. oktober 1984, og til pension efter marokkansk lovgivning, nedsættes perioden mellem datoen for tilkendelsen af den danske pension og den normale pensionsalder ved beregning af den danske pension. Pensionen nedsættes efter forholdet mellem antallet af bopælsår i Danmark før forsikringsbegivenhedens indtræden og summen af bopæls- og bidragsperioder efter begge landes lovgivning forud for datoen for pensionsbegivenhedens indtræden. Pensionsbegivenhedens indtræden må her forstås som tidspunktet for pensionstilkendelsen.

Hvis de to pensioner sammenlagt udgør et mindre beløb end den pension, der kunne ydes ved alene at anvende lov om social pension, ydes et tillæg svarende til forskellen.

     5. Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

K-art. 32

Bestemmelserne om udenlandske arbejdstageres medlemskab af ATP finder anvendelse på marokkanske statsborgere, der er beskæftiget i Danmark.

Sikringsstyrelsen, den 26. april 1988.

F.B. Svarrer

    /E. Havers Andersen

Officielle noter

(* 1) Ved anvendelse af denne bestemmelse anses et medlem af ATP med mindst 1 års pensionsanciennitet for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode i Danmark på 12 måneder; hvis en person godtgør at have været beskæftiget i Danmark forud for 1. april 1964 medregnes denne periode; hvis en person godtgør at have været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark i en periode, medregnes denne periode.

Redaktionel note
  • (* 2) Konvention af 26. april 1982 mellem Danmark og Marokko om social sikring, og tillægskonvention af 15. februar 1988 om ændring af konventionen.