Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Om samtykkeerklæring ved indhentelse af private oplysninger i udlændingesager.

 

 

1. Rigspolitiet og Direktoratet for Udlændinge har med Justitsministeriet drøftet fortolkningen af forvaltningslovens § 29 i relation til sager inden for udlændingelovens område, der rejses ved ansøgning.

 

2. Direktoratet for Udlændinge har på baggrund heraf udarbejdet et notat, hvoraf ekstrakt vedlægges (Red.: ikke taget med her). Af notatet fremgår at indhentelse af oplysninger af generel karakter kan ske uden samtykke, at indhentelse af oplysninger til kontrol af allerede meddelte oplysninger ikke kræver samtykke, hvorimod indhentelse af konkrete oplysninger, der må anses for særligt følsomme i forbindelse med ansøgerens privatliv, kræver samtykke fra ansøgeren.

 

3. Samtykkeerklæringer til brug ved indhentelse af oplysninger om ansøgerens rent private forhold er udarbejdet jf. notatets punkt 3. Dansk tekst til direktoratets blanket 3-003, 4-004 og 5-021 og fransk og engelsk tekst til blanket 3-003 og 4-004 vedlægges (Red.: ikke taget med her).

Som anført i notatets punkt 4 vil der ikke blive indarbejdet samtykkeerklæringer i alle blanketter, der anvendes i ansøgningssager inden for udlændingelovgivningen. Politiet bør derfor være opmærksom på, hvorvidt der i konkrete tilfælde bør indhentes særligt samtykke i en ansøgningssag.

 

4. Hvis afgivelse af samtykkeerklæring nægtes i en sag, der af Direktoratet for Udlændinge er sendt til politiet med henblik på oplysning, gøres der en kort bemærkning herom på sagen eventuelt med anførelse af begrundelsen for nægtelsen og sagen tilbagesendes til direktoratet til videre behandling.

 

5. Opmærksomheden henledes endvidere på, at forvaltningslovens § 29 kun finder anvendelse i sager, hvor der foreligger spørgsmål om behandling af en ansøgning, men ikke i sager, hvor der udøves en kontrolfunktion f.eks. paskontrol. Sager om afvisning i medfør af udlændingelovens § 48, stk. 2 må dog anses for ansøgningssager.

 

6. Notatet vedrører ikke straffesager om overtrædelse af udlændingeloven.

 

 

Boye

/Henning Dahlfelt

 

Samtykkeerklæringer ved indhentelse af oplysninger af rent privat karakter i udlændingesager.

 

1. Efter forvaltningslovens § 29 må en forvaltningsmyndighed til brug for behandlingen af en sag, der rejses ved ansøgning, som udgangspunkt ikke indhente oplysninger om ansøgerens "rent private forhold" fra en anden forvaltningsmyndighed, medmindre ansøgeren har givet samtykke hertil.

 

2. Direktoratet for Udlændinge har fra Justitsministeriets lovafdeling indhentet en udtalelse om, hvad der skal forstås med formuleringen "rent private forhold".

Det er lovafdelingens opfattelse, at oplysninger, der indhentes til kontrol af rigtigheden af ansøgerens oplysninger i visumsager, familiesammenføringssager, opholds- og arbejdstilladelsessager samt i § 7, stk. 4-sager ikke kan betragtes som indhentelse af oplysninger af rent privat karakter. Henvendelse til referencer m.v. i disse sager kan således ske uden samtykke fra ansøgeren.

Indhentelse af oplysninger af generel karakter kan ligeledes ske uden samtykke. Herunder falder eksempelvis oplysninger i asylsager om den politiske situation i hjemlandet, om kupforsøg og attentater samt om behandlingen af minoritetsgrupper. Endvidere vil ægtheden af dokumenter, pas m.v. kunne kontrolleres uden indhentelse af samtykke. Endelig vil Direktoratet for Udlændinge i opholdstilladelsessager kunne indhente oplysninger fra arbejdsmarkedsnævn, fagforbund, brancheorganisationer samt andre offentlige myndigheder uden samtykke.

Indhentelse af konkrete oplysninger, der må anses som særligt følsomme i forbindelse med ansøgerens privatliv, vil derimod kræve samtykke. Dette indebærer, at oplysninger om ansøgerens eventuelle strafbare forhold, oplysninger om helbredsforhold eller andre rent private forhold, eksempelvis oplysninger om interne familieforhold, adoption og omgangskreds, ikke kan ske uden samtykke fra ansøgeren.

Herudover vil de typer af oplysninger, der er nævnt i forvaltningslovens § 28, stk. 1, naturligvis være omfattet af samtykkereglen. Det drejer sig om indhentelse af oplysninger om ansøgerens race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige og seksuelle forhold samt oplysninger om væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler m.v.

 

3. Efter drøftelse med Justitsministeriets lovafdeling, er det på denne baggrund besluttet at indsætte samtykkeerklæringer i følgende ansøgningsskemaer:

 

a) Ansøgning om asyl indgivet af personer, der spontant er indrejst her i landet (blanket 5-001 til 5-012).

 

b) Ansøgning om asyl indgivet på en dansk repræsentation i udlandet (blanket 5-401 til 5-412).

 

c) Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse indgivet her i landet (blanket 4-001).

 

d) Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse indgivet i udlandet (blanket 4-003).

 

e) Ansøgning om visum (blanket 3-001).

 

Samtykkeerklæringen vil for ansøgningerne nævnt i punkt a) og b) have følgende ordlyd:

 

"Jeg meddeler herved samtykke til, at der til brug for behandlingen af min asylansøgning indhentes oplysninger om mine rent private forhold, herunder oplysninger om eventuelle tidligere straffesager og familiemæssige tilhørsforhold, fra andre danske og udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder.

Jeg er bekendt med, at danske myndigheder ikke i kraft af dette samtykke vil indhente oplysninger om mine rent private forhold fra myndighederne i det land eller det område, hvor jeg efter mine egne oplysninger frygter forfølgelse."

 

Samtykkeerklæringen vil for ansøgninger nævnt i punkt c), d) og e) have følgende ordlyd:

 

"Jeg giver samtidig samtykke til, at der til brug for behandlingen af min ansøgning indhentes oplysninger om mine rent private forhold, herunder oplysninger om eventuelle tidligere straffesager og familiemæssige tilhørsforhold, fra andre danske og udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder."

 

Samtykkeerklæringerne vil snarest blive indarbejdet i de under punkt a) - e) nævnte ansøgningsskemaer.

Indtil de nødvendige nyoptryk af ansøgningsskemaerne er tilvejebragt, skal en særskilt samtykkeerklæring udleveres til ansøgeren samtidig med ansøgningsskemaet. Til dette formål har Direktoratet for Udlændinge udarbejdet tre erklæringer, der vedlægges til orientering (blanket 3-003, 4-004 og 5-021).

Samtykkeerklæringerne i visumsager og opholds- og arbejdstilladelsessager er oversat til engelsk og fransk.

Samtykkeerklæringen i asylsager er oversat til de samme sprog som asylansøgningsskemaerne.

 

4. Ansøgninger om forlængelse af visum, forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse, ansøgninger om pas, ansøgninger om ophævelse af indrejseforbud og ansøgninger om alders- og navneændringer er omfattet af forvaltningslovens § 29. Det samme gælder afgørelser om afvisning af en asylansøger efter udlændingelovens § 48, stk. 2.

Imidlertid er behovet for at indhente oplysninger af rent privat karakter ikke særlig stort i disse tilfælde. Der indsættes derfor ikke særlige samtykkeerklæringer i de pågældende ansøgningsskemaer.

I det omfang, der måtte være behov for at indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold i disse sager, må der konkret indhentes samtykke for at tilvejebringe den pågældende oplysning. De vedlagte samtykkeerklæringer vil i så fald kunne anvendes med de nødvendige tilpasninger.

 

5. Den sagsbehandling, der finder sted i forbindelse med udlændinges faktiske indrejse her i landet, betragtes ikke som en ansøgningssag i forvaltningslovens § 29's forstand. Det vil sige, at den almindeliges indrejsesituation, hvor en udlænding ved passage af den danske grænse skal forevise pas/visum som betingelse for at kunne indrejse her i landet, ikke er omfattet af bestemmelsen.

På tilsvarende måde betragtes en anmodning fra UNHCR om genbosætning af flygtninge i Danmark efter udlændingelovens § 8 (kvotesager) i hvert fald ikke på det indledende stadium som en ansøgningssag efter forvaltningslovens § 29.

I de nævnte tilfælde er der således ikke behov for nogen samtykkeformular. Den videregivelse af oplysninger, der måtte finde sted, er derimod omfattet af forvaltningslovens §§ 27 og 28.