Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 10. juni 1975 mellem Danmark og Iran


Den 10. juni 1975 undertegnedes i Teheran en overenskomst med dertil hørende noteveksling om kommerciel lufttrafik mellem og udover de kontraherende parters respektive territorier.

Overenskomstens ordlyd er som følger:

LUFTFARTSOVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG IRANS KEJSERLIGE REGERING KONGERIGET DANMARKS REGERING

OG

IRANS KEJSERLIGE REGERING

der nærer samme ønske om at indgå en overenskomst med det formål at oprette og drive kommerciel lufttrafik mellem og ud over deres respektive territorier, er kommet overens om følgende:

Artikel 1

Definitioner

I nærværende overenskomst skal, medmindre andet følger af sammenhængen

 • a) udtrykket »luftfartsmyndigheder« for Danmarks vedkommende betyde ministeriet for offentlige arbejder samt enhver person eller ethvert organ, der er bemyndiget til at udøve nogen funktion, som for nærværende varetages af nævnte ministerium, eller lignende funktioner, og for Irans vedkommende betyde Departementet for Civil Luftfart samt enhver person eller ethvert organ, der er bemyndiget til at udøve nogen funktion, som for nærværende varetages af nævnte departement, eller lignende funktioner,
 • b) udtrykket »udpeget luftfartsselskab« betyde et luftfartsselskab, som er blevet udpeget og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3 i nærværende overenskomst,
 • c) udtrykket »kapacitet« i forbindelse med et luftfartøj betyde det pågældende luftfarttøjs disponible nyttelast på en rute eller del af en rute, og udtrykket »kapacitet« i forbindelse med »en aftalt trafik« betyde kapaciteten af det luftfartøj, der anvendes i denne trafik, ganget med det antal flyvninger, som dette luftfartøj udfører i en given periode på en rute eller del af en rute,
 • d) udtrykket »territorium« anvendt i relation til en stat betyde landområderne med tilstødende territorialfarvande under den pågældende stats suverænitet,
 • e) udtrykkene »lufttrafik«, »international lufttrafik«, »luftfartsselskab« samt »teknisk landing« have de betydninger, der er tillagt hvert af dem i art. 96 i Chicago-konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944.

Artikel 2

Transit- og trafikrettigheder

 • 1) Hver kontraherende part tilstår den anden kontraherende part de i nærværende overenskomst angivne rettigheder med henblik på det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskabs udførelse af regelmæssig international lufttrafik:
 • a) at overflyve den anden kontraherende parts territorium uden landing,
 • b) at foretage tekniske landinger på nævnte territorium samt
 • c) at foretage landinger på nævnte territorium på de pladser, som er angivet for den pågældende rute i rutelisten, der er vedføjet nærværende overenskomst, med det formål at afsætte og optage passagerer, fragt og post i international trafik.
 • 2) Intet i nærværende overenskomsts bestemmelser skal anses at give en kontraherende parts luftfartsselskab ret til på den anden kontraherende parts territorium at optage passagerer, fragt eller post, som befordres mod vederlag og er bestemt for en anden plads på den anden kontraherende parts teritorium.
 • 3) I områder, hvor der finder fjendtligheder sted, eller som er besat af militær, eller områder, der berøres heraf, skal driften af en sådan trafik underkastes de kompetente militærmyndigheders godkendelse.

Artikel 3

Udpegning og nødvendige tilladelser

 • 1) Hver kontraherende part skal have ret til skriftligt over for den anden kontraherende part at udpege et luftfartsselskab til at drive den aftalte trafik på de angivne ruter.
 • 2) Ved modtagelsen af meddelelse om en sådan udpegning skal den anden kontraherende part under forbehold af bestemmelserne i nærværende artikels stk. 3 og 4 samt af bestemmelserne i nærværende overenskomsts artikel 8 uopholdeligt give det udpegede luftfartsselskab den behørige driftstilladelse.
 • 3) Den ene kontraherende parts luftfartsmyndigheder kan forlange, at det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskab over for dem godtgør, at det er i stand til at opfylde de krav, der er foreskrevet i de love og bestemmelser, som normalt anvendes af nævnte myndigheder på drift af international lufttrafik i overensstemmelse med bestemmelserne i Chicago-konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944.
 • 4) Hver kontraherende part skal være berettiget til at nægte at give de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede driftstilladelser eller til at opstille sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede for det udpegede luftfartsselskabs udnyttelse af de i nærværende overenskomsts artikel 2 omhandlede rettigheder, i ethvert tilfælde, hvor nævnte kontraherende part ikke finder det godtgjort, at en væsentlig del af ejendomsretten til og den effektive kontrol med dette luftfartsselskab beror hos den kontraherende part, som har udpeget luftfartsselskabet, eller hos dens statsborgere.

Artikel 4

Suspension og tilbagekaldelse

 • 1) Hver kontraherende part skal være berettiget til at tilbagekalde en driftstilladelse eller til at suspendere det af den anden kontraherende part udpegede luftfartsselskabs udøvelse af de i nærværende overenskomsts artikel 2 angivne rettigheder eller til at foreskrive sådanne betingelser, som den måtte anse for påkrævede for udnyttelsen af disse rettigheder:
 • a) i ethvert tilfælde, hvor den ikke finder det godtgjort, at en væsentlig del af ejendomsretten til og den effektive kontrol med det pågældende luftfartsselskab beror hos den kontraherende part, som har udpeget luftfartsselskabet, eller hos denne kontraherende parts statsborgere, eller
 • b) i tilfælde af, at det pågældende luftfartsselskab undlader at efterkomme de love og/eller bestemmelser, der er fastsat af den kontraherende part, som tilstår disse rettigheder, eller
 • c) i tilfælde af, at luftfartsselskabet på anden måde undlader at drive sin virksomhed i overensstemmelse med de i henhold til nærværende overenskomst foreskrevne betingelser.
 • 2) Medmindre øjeblikkelig tilbagekaldelse, suspension eller pålæggelse af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede betingelser er nødvendig for at forebygge yderligere overtrædelser af love og/eller bestemmelser, skal denne ret kun udøves efter drøftelse med den anden kontraherende part.

Artikel 5

Anvendeligheden af love og bestemmelser

 • 1) En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende adgang til eller afgang fra dens territorium af luftfartøjer anvendt i international lufttrafik eller vedrørende sådanne luftfartøjers drift og navigation, medens de befinder sig over eller inden for dens territorium, skal finde anvendelse på den anden kontraherende parts udpegede luftfartsselskabs luftfartøjer.
 • 2) En kontraherende parts love og bestemmelser vedrørende adgang til eller afgang fra dens territorium af passagerer, besætning, fragt eller post om bord i luftfartøjer, såsom bestemmelser angående indrejse, klarering, indvandring, pas, told og karantæne, skal efterkommes af eller med hensyn til sådanne passagerer, sådan besætning, fragt eller post ved indrejse i, afrejse fra eller under ophold inden for denne kontraherende parts territorium.
 • 3) Hver kontraherende part skal efter anmodning udlevere kopier af de i denne artikel omhandlede relevante love og bestemmelser til den anden kontraherende part.

Artikel 6

Fritagelse for told og andre afgifter

 • 1) Luftfartøjer, der anvendes i international trafik af det af en kontraherende part udpegede luftfartsselskab samt forsyninger af brændstof, smøreolie, andre tekniske forsyninger til forbrug, reservedele, sædvanligt udstyr og forråd, som forefindes om bord i luftfartøjer, tilhørende en kontraherende parts luftfartsselskab, som har tilladelse til at drive de ruter og den trafik, som er omhandlet i nærværende overenskomst, skal ved ankomst til eller afgang fra den anden kontraherende parts territorium på gensidighedsbasis være fritaget for toldafgifter, undersøgelsesgebyrer og andre nationale afgifter eller gebyrer, selv om sådanne forsyninger benyttes eller forbruges af disse luftfartøjer under flyvning over dette territorium.
 • 2) Brændstof, smøreolie, andre tekniske forsyninger til forbrug, reservedele, sædvanligt udstyr og forråd, som indføres på en kontraherende parts territorium af den anden kontraherende part eller dennes statsborgere, og som udelukkende er bestemt til brug i denne kontraherende parts luftfartøjer, skal på gensidighedsbasis fritages for toldafgifter, undersøgelsesgebyrer samt andre nationale afgifter eller gebyrer.
 • 3) Brændstof, smøreolie, andre tekniske forsyninger til forbrug, reservedele, sædvanligt udstyr og forråd, som tages om bord i luftfartøjer tilhørende en kontraherende parts luftfartsselskab på den anden kontraherende parts territorium, og som benyttes i international trafik, skal på gensidighedsbasis fritages for toldafgifter, forbrugsafgifter, skatter, undersøgelsesgebyrer samt andre nationale afgifter eller gebyrer.
 • 4) Det sædvanlige luftfartøjsudstyr samt de materialer og forsyninger, som beholdes om bord i luftfartøjer tilhørende den ene kontraherende parts udpegede luftfartsselskab, må kun udlosses på den anden kontraherende parts territorium med tilladelse fra dette territoriums toldmyndigheder. I så fald kan de undergives nævnte myndigheders opsyn, indtil de genudføres eller på anden måde afhændes i overensstemmelse med toldvedtægtere.

Artikel 7

Faciliteter og lufthavnsafgifter

Hver af de kontraherende parter kan pålægge eller tillade, at der pålægges retfærdige og rimelige afgifter for benyttelsen af lufthavne og andre faciliteter under dens kontrol. De kontraherende parter er dog enige i, at sådanne afgifter, der betales for benyttelsen af sådanne lufthavne og faciliteter, ikke må være højere end dem, der betales af dens nationale luftfartøjer, der driver tilsvarende international trafik.

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende kapaciteten

 • 1) Der skal gives begge kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber en rimelig og ligelig behandling, således at de har lige muligheder ved driften af den aftalte trafik på de angivne ruter.
 • 2) Ved driften af den aftalte trafik skal hver kontraherende parts udpegede luftfartsselskab tage hensyn til den anden kontraherende parts luftfartsselskabs interesser, således at den trafik, som sidstnævnte driver på de samme ruter eller dele deraf, ikke påvirkes på utilbørlig måde.
 • 3) Den aftalte trafik, der drives af de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber, skal have til hovedformål inden for rammerne af en rimelig lastefaktor at tilvejebringe en kapacitet, som er tilstrækkelig til at tilfredsstille det løbende og det med rimelighed forventede behov for befordring af passagerer, fragt og post mellem det territorium, som tilhører den kontraherende part, der udpeger luftfartsselskabet, og den anden kontraherende parts territorium.
 • 4) Med forbehold af de i nærværende artikels stk. 1, 2 og 3 nedlagte principper kan en kontraherende parts udpegede luftfartsselskab også tilvejebringe kapacitet til opfyldelse af trafikbehovet mellem:
 • a) de i rutelisten i tillægget til nærværende overenskomst opførte tredielandes territorier og den anden kontraherende parts territorium,
 • b) en kontraherende parts territorium og pladser i rutelisten, som ikke ligger inden for den anden kontraherende parts territorium,
 • c) pladser i rutelisten inden for tredielandes territorier.
 • 5) De kommercielle aspekter i forbindelse med de af de to kontraherende parter udpegede luftfartsselskabers drift af aftalt trafik skal drøftes ved direkte forhandlinger mellem de udpegede luftfartsselskaber med henblik på opnåelse af en indbyrdes aftale, hvorved de skal tage hensyn til de i de foranstående stykker i nærværende artikel nedlagte principper. Referatet af en sådan forhandling skal af de udpegede luftfartsselskaber forelægges deres respektive luftfartsmyndigheder til disses overvejelse og fornødne foranstaltning.
 • 6) I tilfælde af uenighed mellem de af de kontraherende parter udpegede luftfartsselskaber skal de i stk. 5 ovenfor omhandlede spørgsmål løses ved aftale mellem de to kontraherende parters luftfartsmyndigheder.

Artikel 9

Anerkendelse af beviser og certifikater

Luftdygtighedsbeviser, duelighedsbeviser og certifikater, som er udstedt eller gjort gyldige af den ene kontraherende part, og som stadig er i kraft, skal, for så vidt angår driften af de ruter og den trafik, der er omhandlet i nærværende overenskomst, anerkendes som gyldige af den anden kontraherende part under forudsætning af, at de krav, ud fra hvilke sådanne beviser eller certifikater er blevet udstedt eller gjort gyldige, ligger på linje med eller over de minimumsnormer, som er eller måtte blive optillet i overensstemmelse med Chicago-konventionen om international civil luftfart af 7. december 1944. Hver kontraherende part forbeholder sig dog ret til, for så vidt angår flyvninger over dens eget territorium, at nægte at anerkende duelighedsbeviser og certifikater, som er udfærdiget for dens egne statsborgere af en anden stat.

Artikel 10

Luftbefordringstakster

 • 1) I de følgende afsnit betyder udtrykket »takst« de priser, der skal betales for befordring af passagerer, bagage og fragt, samt de betingelser, hvorunder disse priser anvendes, heri indbefattet priser og betingelser for agentur og andre hjælpetjenester, men undtaget betaling eller betingelser for befordring af post.
 • 2) De takster, som skal anvendes af en kontraherende parts luftfartsselskab for befordring til eller fra den anden kontraherende parts territorium, skal fastsættes på et rimeligt niveau under behørig hensyntagen til alle i betragtning kommende faktorer, herunder driftsøkonomi, rimelig fortjeneste, særlige driftsforhold, samt de takster, som anvendes af andre luftfartsselskaber, der driver regelmæssig trafik på hele den samme rute eller en del deraf.
 • 3) De i nærværende artikels stk. 1 nævnte takster skal fastsættes efter følgende regler:
 • a) Når begge kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber er medlemmer af en international sammenslutning af luftfartsselskaber, som har en takstfastsættelsesprocedure, og en takstresolution allerede foreligger med hensyn til den aftalte trafik, skal taksterne aftales af de af de kontraherende parter udpegede luftfartsselskaber i overensstemmelse med en sådan takstresolution.
 • b) Foreligger der ingen takstresolution med hensyn til den aftalte trafik, eller hvis kun det ene eller intet af de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber er medlemmer af den i underafsnit a) ovenfor nævnte sammenslutning af luftfartsselskaber, skal de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber indbyrdes aftale de takster, der skal opkræves for den aftalte trafik.
 • c) De takster, som er blevet aftalt mellem de af de kontraherende parter udpegede luftfartsselskaber i henhold til nærværende artikels underafsnit a) og b), skal forelægges de kontraherende parters luftfartsmyndigheder til godkendelse mindst halvfems dage før deres foreslåede ikrafttrædelsesdato. Denne tidsfrist kan forkortes, såfremt de nævnte myndigheder samtykker heri.
 • d) I tilfælde, hvor de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber ikke kan opnå enighed om de takster, der skal opkræves, eller hvor en kontraherende part ikke har udpeget sit luftfartsselskab til drift af den aftalte trafik, eller hvor en kontraherende parts luftfartsmyndigheder i løbet af de første tredive dage af den i nærværende artikels underafsnit c) omhandlede halvfemsdages-periode giver den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder meddelelse om deres utilfredshed med en takst, hvorom der er opnået enighed mellem de kontraherende parters udpegede luftfartsselskaber i overensstemmelse med nærværende artikels underafsnit a) og b), skal de kontraherende parters luftfartsmyndigheder forsøge at nå til enighed om de takster, det vil være passende at opkræve; dog kan ingen takst træde i kraft, medmindre begge de kontraherende parters luftfartsmyndigheder har godkendt den.
 • 4) De i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel fastsatte takster skal forblive i kraft, indtil nye takster er blevet fastsat i overensstemmelse med nærværende artikels bestemmelser.

Artikel 11

Levering af statistisk materiale

samt godkendelse af fartplaner

 • 1) Hver kontraherende parts luftfartsmyndigheder skal efter anmodning tilsende den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder sådanne oplysninger og sådant statistisk materiale, som de udpegede luftfartsselskaber normalt udarbejder og forelægger deres nationale luftfartsmyndigheder, vedrørende den trafik, som den første kontraherende parts udpegede luftfartsselskab udfører på de aftalte ruter til og fra den anden kontraherende parts territorium. Alle supplerende statistiske trafikdata, som den kontraherende parts luftfartsmyndigheder måtte ønske at modtage fra den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder, skal efter anmodning drøftes og aftales mellem de to kontraherende parter.
 • 2) Hver kontraherende parts udpegede luftfartsselskab skal - ikke senere end tredive dage inden påbegyndelsen af trafikken på de angivne ruter - forelægge fartplanerne for den anden kontraherende parts luftfartsmyndigheder til godkendelse. Dette skal ligeledes gælde ved senere ændringer. I særlige tilfælde kan denne tidsfrit forkortes under forudsætning af nævnte myndigheders samtykke.

Artikel 12

Konsultation og ændringer

 • 1) I det nære samarbejdes ånd skal de kontraherende parters luftfartsmyndigheder periodisk rådføre sig med hinanden med henblik på at sikre, at bestemmelserne i nærværende overenskomst samt i tillæggene og rutelisten dertil gennemføres og overholdes på tilfredsstillende måde.
 • 2) Dersom en af de kontraherende parter finder det ønskeligt at ændre en bestemmelse i nærværende overenskomst, kan den anmode om en konsultation, som kan foregå mundtligt eller skriftligt. En sådan konsultation skal påbegyndes inden for et tidsrum af tres dage fra anmodningens dato, medmindre begge kontraherende parter bliver enige om en forlængelse af denne tidsfrist. Enhver ændring, hvorom der således er opnået enighed, skal træde i kraft tredive dage efter, at den er blevet stadfæstet ved en udveksling af diplomatiske noter.
 • 3) Ændringer af rutelisten skal aftales mellem de kontraherende parters luftfartsmyndigheder og træde i kraft på datoen for en udveksling af diplomatiske noter desangående.

Artikel 13

Bilæggelse af tvistigheder

 • 1) Såfremt der mellem de kontraherende parter opstår nogen tvist angående fortolkningen eller anvendelsen af nærværende overenskomst, skal de kontraherende parter først søge at bilægge den ved forhandling.
 • 2) Dersom det ikke lykkes de kontraherende parter at opnå en ordning ad forhandlingens vej, kan de aftale hos en person eller institution at indhente en vejledende indstilling angående tvisten.
 • 3) Dersom det ikke lykkes de kontraherende parter at opnå en ordning i henhold til stk. 1 og 2 ovenfor, skal tvisten henvises til en voldgiftsdomstol, bestående af tre voldgiftsmænd, hvoraf de kontraherende parter udpeger hver en, og den tredie vælges af de to således udpegede. Hver af de kontraherende parter skal udpege en voldgiftsmand inden for et tidsrum af tres dage fra datoen for den ene kontraherende parts modtagelse af en af den anden part ad diplomatisk vej fremsendt anmodning om tvistens afgørelse ved en sådan voldgiftsdomstol, og den tredie voldgiftsmand skal udpeges inden for et yderligere tidsrum af tres dage. Såfremt en af de kontraherende parter undlader at udpege sin voldgiftsmand inden for det angivne tidsrum, kan præsidenten for Organisationen for international civil luftfarts råd af hver af de kontraherende parter anmodes om at udpege en eller flere voldgiftsmænd efter behov. Såfremt præsidenten for Organisationen for international civil luftfarts råd er en af de kontraherende parters statsborger, kan rådets seniorvicepræsident eller, hvis han er en sådan statsborger, det ældste medlem af rådet, som ikke er en sådan statsborger, anmodes om at foretage udpegningen eller udpegningerne efter omstændighederne. Den tredie voldgiftsmand skal dog være statsborger i et tredieland og virke som formand for voldgiftsdomstolen.
 • 4) De kontraherende parter forpligter sig til at efterkomme enhver i henhold til nærværende artikels stk. 3 afsagt kendelse.

Artikel 14

Overensstemmelse med multilaterale konventioner

Såfremt en almindelig multilateral luftfartskonvention eller overenskomst træder i kraft for begge kontraherende parters vedkommende, skal nærværende overenskomst ændres således, at den bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i en sådan konvention eller overenskomst.

Artikel 15

Registrering

Nærværende overenskomst, dens tillæg samt alle ændringer heraf skal registreres i Organisationen for international civil luftfart.

Artikel 16

Opsigelse

Hver kontraherende part kan til enhver tid give den anden kontraherende part meddelelse om, at den har til hensigt at bringe nærværende overenskomst til ophør; en sådan opsigelse skal samtidig tilstilles Organisationen for international civil luftfart. I så fald skal overenskomsten ophøre tolv måneder efter datoen for den anden kontraherende parts modtagelse af opsigelsen, medmindre opsigelsen ifølge aftale trækkes tilbage før denne periodes udløb. Såfremt den anden kontraherende part undlader at anerkende modtagelsen, skal opsigelsen anses som modtaget fjorten dage efter Organisationen for international civil luftfarts modtagelse af opsigelsen.

Artikel 17

Ikrafttræden

Nærværende overenskomst og dens tillæg skal godkendes af hver kontraherende part og skal træde i kraft på datoen for den seneste meddelelse fra den ene af de kontraherende parter til den anden om, at den har opfyldt sine forfatningsmæssige krav med hensyn til nærværende overenskomsts ikrafttræden.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som af deres respektive regeringer er behørigt bemyndiget, underskrevet nærværende overenskomst og forsynet den med deres segl.

Udfærdiget i Teheran i tre eksemplarer den 10. juni 1975 på dansk, engelsk og persisk, hvilke sprog alle har samme gyldighed.

For Irans kejserlige

regering

A.A. Khalatbary

For Kongeriget Danmarks

regering

Bernh. Olsen

TILLÆG

 • 1) Danmarks luftfartsselskab, som er udpeget af Kongeriget Danmarks regering, skal have ret til at drive lufttrafik i begge retninger på følgende pladser:

---------------------------------------------------------------------

 

 Oprindelsessteder  Mellemliggende Bestemmelsessted Pladser 

           pladser              derudover 

 --------------------------------------------------------------------- 

 København      Oslo      Teheran      Karachi *) 

           Stockholm            Calcutta eller 

           Frankfurt            New Delhi 

           Zurich              Bangkok 

           Wien               Kuala Lumpur 

           Rom               Singapore 

           Athen              Djakarta 

           Istanbul             Hong Kong *) 

           Beirut              Manila 

           Bagdad              Tokio 

                            Sydney 

---------------------------------------------------------------------

 • *) Uden trafikrettigheder mellem Teheran-Karachi og Teheran-Hong Kong.
 • 2) De pladser, der skal beflyves af Irans luftfartsselskab, som er udpeget af Irans kejserlige regering, skal der træffes aftale om på et senere tidspunkt forud for nævnte luftfartsselskabs trafik til og/eller gennem Danmark.
 • 3) De udpegede luftfartsselskaber kan på samtlige eller nogle flyvninger undlade at beflyve en hvilken som helst af ovennævnte pladser, forudsat at den aftalte trafik på disse ruter begynder inden for den kontraherende parts territorium, der udpeger luftfartsselskabet.
 • 4) Betingelserne for drift af aftalt trafik på de pladser, som er anført i stk. 1 og også i stk. 2, skal, når disse er aftalt, være underkastet bestemmelserne i overenskomstens artikel 8. Ved noteveksling i Teheran den 10. juni og den 22. juli 1975 samt den 14. juni og den 17. juli 1976 er de luftfartselskaber, der i henhold til artikel 3 skal drive trafik på de angivne ruter blevet udpeget. Endvidere er de behørige driftstilladelser blevet givet.

Iran National Airlines Corp. (Iran Air) er udpeget til at drive lufttrafik i henhold til pkt. 2 i tillægget til overenskomsten.

Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) er udpeget til at drive lufttrafik i henhold til pkt. 1 i tillægget til overenskomsten.

Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) som samarbejder med Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) og AB Aerotransport (ABA) under betegnelsen Scandinavian Airlines System (SAS), kan drive de tildelte ruter med luftfartøjer, besætning og udstyr fra det ene eller begge de to andre luftfartselskaber.

For så vidt DDL anvender luftfartøjer, besætning og udstyr fra de andre luftfartselskaber, som er deltagere i SAS, skal overenskomstens bestemmelser gælde for sådanne luftfartøjer, besætning og udstyr, som var det, luftfartøjsbesætning og udstyr fra DDL. De kompetente danske myndigheder og DDL skal acceptere det fulde ansvar herfor i henhold til overenskomsten.

Overenskomsten er i medfør af artikel 17 trådt i kraft den 24. juni 1976.

Udenrigsministeriet, den 7. oktober 1993

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen