Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf


Danmark har den 18. august 1993 i henhold til nordisk konvention om

social sikring af 15. juni 1992 undertegnet en administrativ aftale

mellem vedkommende myndigheder i Danmark, Finland, Island, Norge og

Sverige i København.

Den administrative aftale har følgende ordlyd:

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

I henhold til artikel 18 i Den Nordiske Konvention om Social Sikring af 15. juni 1992, herefter kaldet konventionen, indgået mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, er vedkommende myndigheder i de respektive lande blevet enige om følgende bestemmelser:

Artikel 1

ad konventionens artikel 1

I de følgende bestemmelser bliver de ord og udtryk, som er defineret i artikel 1 i konventionen anvendt i den betydning som er fastlagt der.

Artikel 2

ad konventionens artikel 5

     1. I de tilfælde hvor en ydelse kan nedsættes ifølge artikel 5 i konventionen, kan en sådan nedsættelse i første omgang kun foretages af det udbetalende organ i sikredes bopælsland i henhold til dette lands lovgivning.

     2. Nedsættelse som nævnt i stk. 1 kan først foretages af et udbetalende organ i et andet land end bopælslandet, efter at dette organ har sikret sig, at en sådan nedsættelse ikke vil finde sted i bopælslandet.

Artikel 3

ad konventionens artikel 7

     1. I de tilfælde hvor en person arbejder i et andet nordisk land end bopælslandet, kommer forordningens artikel 13, stk. 2, a), b) og d) til anvendelse.

     2. I de tilfælde hvor en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er beskæftiget i to eller flere nordiske lande, fremgår det af forordningens artikel 14, stk. 2, b), artikel 14, stk. 3 og artikel 14 a, stk. 2-4 hvilken lovgivning, der skal anvendes. Reglerne i gennemførelsesforordningens artikel 12 a kommer til anvendelse. Vedkommende myndighed eller den af denne udpegede institution udsteder på anmodning den i gennemførelsesforordningens artikel 12 a nævnte attest i form af blanket N 101.

     3. For personer som tilhører det rejsende personale i fly- eller landtransportvirksomheder, afgør forordningens artikel 14, stk. 2, a) hvilken lovgivning, der skal anvendes. Vedkommende myndighed eller den af denne udpegede institution udsteder på anmodning en attest som dokumenterer hvilken lovgivning, der anvendes. Attesten gives i form af blanket N 101.

     4. I de tilfælde hvor en person midlertidigt udsendes af sin arbejdsgiver i et nordisk land for at udføre arbejde i et andet nordisk land, kommer forordningens artikel 14, stk. 1, a) og b) til anvendelse. Vedkommende myndighed eller den af denne udpegede institution udsteder på anmodning den i gennemførelsesforordningens artikel 11 nævnte attest i form af blanket N 101 og N 102.

I de tilfælde som er nævnt i forordningens artikel 14, stk. 1, b), og gennemførelsesforordningens artikel 11, stk. 2, indhenter arbejdsgiveren det fornødne samtykke fra vedkommende myndighed eller den af denne udpegede institution i arbejdstagerens beskæftigelsesland.

     5. I de tilfælde hvor en person udsendes af sin arbejdsgiver i et nordisk land for at udføre arbejde i et andet nordisk land og vilkårene for anvendelse af forordningens artikel 14, stk. 1, ikke er opfyldt, kan vedkommende myndighed eller den af denne udpegede institution i udsendelseslandet efter anmodning indgå en aftale efter forordningens artikel 17 om undtagelse fra bestemmelserne i forordningens artikel 13 og 14, med det andet nordiske lands myndighed eller den af denne udpegede institution. Myndigheden eller den af denne udpegede institution i udsendelseslandet udsteder en attest om dokumentation for den indgåede aftale i form af blanket N 101.

Artikel 4

ad konventionens artikel 8

Bestemmelsen gælder i de tilfælde, hvor forordningens artikel 17, jf. artikel 7 i konventionen ikke kommer til anvendelse. Anmodning om indgåelse af en aftale rettes til vedkommende myndighed i det land, hvis lovgivning søges anvendt, som derefter indhenter samtykke fra det land, som undtagelsen skal gælde for.

Artikel 5

ad konventionens artikel 9

Naturalydelser ved midlertidigt ophold eller ved bopæl i et andet nordisk land end det kompetente land.

Bestemmelserne i gennemførelsesforordningens afsnit IV, kapitel 1 og 2, gælder med undtagelse af: Artiklerne 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, stk. 1-3, og artiklerne 27-31.

For at modtage naturalydelser under midlertidigt ophold eller ved bopæl i et nordisk land, skal pågældende kunne dokumentere, at han/hun er eller har været sikret i et andet nordisk land.

Institutionen på opholdsstedet kan ved behov indhente nødvendige oplysninger om pågældendes ret til ydelser.

Artikel 6

ad konventionens artikel 10

I forbindelse med dækning af merudgifter ved hjemrejse i henhold til konventionens artikel 10 gælder følgende bestemmelser:

     1. Behovet for at benytte en dyrere rejseform skal bekræftes med en skriftlig lægeerklæring, som udstedes i opholdslandet før hjemrejsen.

     2. Beslutning om refusion tages af opholdsstedets institution før hjemrejsen.

     3. Er opholdsstedets institution ikke blevet kontaktet før hjemrejsen, kan refusion, i undtagelsestilfælde, gives efterfølgende.

Artikel 7

ad konventionens artikler 13, 14 og 15

Bekræftelse af bopæls- og forsikringsperioder i forbindelse med pensioner.

Når der i henhold til konventionen skal tages hensyn til bopæls- og forsikringsperioder for at fastslå ret til og for beregning af grund- og tillægspension, skal den kompetente institution i et nordisk land bekræfte de perioder, som er tilbagelagt i henhold til dette lands lovgivning.

Artikel 8

ad konventionens artikler 13 og 15

Meddelelse om ret til grund- og tillægspension beregnet på grundlag af fremtidig bopælstid eller fremtidige pointtal.

     1. Hvis der ved beregningen af grundpension i et nordisk land er ret til medregning af fremtidig bopælstid, skal den kompetente institution i dette land ved anvendelse af artikel 13 i konventionen give meddelelse om den tillagte pension til institutionerne i de andre nordiske lande, hvor personen har været bosat før pensionstilfældet indtraf.

     2. Når vilkårene for ret til tillægspension på grundlag af fremtidige pointtal er opfyldt i et nordisk land, skal den kompetente institution i dette land, ved anvendelse af artikel 15 i konventionen, give meddelelse om en sådan ret til vedkommende institutioner i andre nordiske lande, hvor personen har været i arbejde før pensionstilfældet indtraf.

     3. Meddelelse som nævnt i stk. 1 og 2 skal indeholde oplysninger om tilkendelsestidspunktet.

Artikel 9

ad konventionens artikel 17

For at artikel 17, stk. 2, skal kunne anvendes, skal ansøgning om optagelse i en arbejdsløshedskasse ske inden 8 uger regnet fra forsikringsdækningens ophør i fraflytningslandet.

For Norges vedkommende kræves tilmelding til arbejdsformidlingen inden for 8 ugers fristen.

Artikel 10

ad konventionens artikel 19

Forbindelsesorgan

 

 1. Forbindelsesorgan i henhold til artikel 19 i konventionen er i: 

 Danmark:     Socialministeriet. 

          Efter den 01.08.1993 Direktoratet 

          for Social Sikring og Bistand 

 Finland:     Folkepensionsanstalten 

          Olycksfallsførsækringsanstalter- 

          nas Førbund 

          Pensionsskyddscentralen 

 Island:      Tryggingastofnun Rikisins 

 Norge:      Rikstrygdeverket 

          Arbeidsdirektoratet 

 Sverige:     Riksførsækringsverket 

          Arbetsmarknadsstyrelsen 

     2. Forbindelsesorganerne kan på begrænsede områder overføre opgaver til andre organer. De skal underrette hinanden om dette.

     3. Fortegnelse over forbindelsesorganerne og hvilke opgaver, der er overført til andre organer følger som bilag 1.

Gensidig bistand

Myndigheder og andre institutioner skal yde hinanden al nødvendig bistand ved gennemførelsen af konventionens bestemmelser, også udover det som udtrykkeligt er nævnt i denne aftale.

Kontrol og lægeundersøgelse

Udbetales en ydelse fra et nordisk land til en person, som er bosat i et andet nordisk land, skal den lokale institution i bopælslandet, på forespørgsel fra den institution der udbetaler ydelsen, indhente de oplysnigner, som er af betydning for retten til en sådan ydelse og for ydelsens størrelse. Den lokale institution i bopælslandet skal på forespørgsel sørge for, at en person, som modtager førtids/invalidepension, dagpenge ved sygdom eller ydelser i anledning af arbejdsskade, bliver lægeundersøgt.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger, som opstår ved gennemførelsen af konventionen og denne aftale, skal betales af de institutioner, som gennemførelsen påhviler.

Tolkningsspørgsmål

Opstår der meningsforskelle ved gennemførelsen og fortolkningen af konventionen og denne aftale, skal disse drøftes af de vedkommende myndigheder i de berørte lande, dersom de underliggende institutioner ikke kan komme til enighed. Når det viser sig nødvendigt, kan sagen drøftes af en gruppe bestående af repræsentanter fra samtlige nordiske lande, udpeget af de enkelte landes vedkommende myndigheder. En sådan gruppe skal også kunne indkaldes efter behov for at drøfte generelle fortolknings- og gennemførelsesspørgsmål i tilknytning til konventionen og denne aftale.

Artikel 11

For at modtage pensionsydelser i henhold til artiklerne 11-15 i konventionen, skal fremgangsmåden som følger af gennemførelsesforordningens kapitel 3 og 8 anvendes med mindre, der er gjort udtrykkelige undtagelser fra dette.

For personer, som ikke omfattes af forordningen, skal ansøgning om pensionsydelser fremsættes på blanket som angivet i artikel 17 i denne aftale.

Den som fremsætter ansøgningen kan gøre dette direkte over for vedkommende institution i det nordiske land kravet angår.

Artikel 12

Meddelelse om afgørelse gives direkte til den, som har fremsat kravet. Kopi sendes til de berørte institutioner.

Artikel 13

ad konventionens artikel 23, stk. 2

Udgifter i forbindelse med naturalydelser omfattet af artikel 23, stk. 2, i konventionen skal refunderes af den kompetente institution til den institution, som har givet ydelserne.

Artikel 14

ad konventionens artikel 26

For at bekræfte retten til grundpension fra et nordisk land i henhold til artikel 26 i konventionen skal den, som fremsætter kravet, på national blanket, oplyse i hvilke nordiske lande personen har været bosat og i hvor lang tid. Af oplysningerne på blanketten skal det fremgå, om personen i sin tid som bosat i et nordisk land samtidig har optjent ret til tillægspension i et andet nordisk land.

Artikel 15

ad konventionens artikel 27

Den institution, som i henhold til artikel 27 i konventionen udbetaler tillægsydelser til grundpension, skal på en vedtaget blanket give meddelelse om dette til de institutioner i de andre nordiske lande, som udbetaler grundpension til samme ydelsesmodtager. Institutionen i sådanne lande skal senest i løbet af januar måned hvert år meddele den førstnævnte institution pensionens størrelse. Når den institution, som udbetaler tillægsydelser, antager at den totale grundpension udgør mindst det beløb som blev udbetalt til ydelsesmodtageren ved konventionens ikrafttræden, skal der gives meddelelse om dette til de berørte institutioner.

Artikel 16

Artiklerne, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 15 i denne administrative aftale gælder også for personer omfattet af forordningen.

Artikel 17

Blanketter

Blanketter, som skal anvendes for gennemførelsen af denne aftale, udformes af de enkelte lande efter samråd mellem forbindelsesorganerne. Blanketterne udformes på de enkelte landes sprog. For Islands vedkommende udformes blanketterne også på dansk, norsk eller svensk.

Artikel 18

Ikrafttrædelse og opsigelse

     1. Denne aftale træder i kraft samtidig med konventionen.

     2. Denne aftale har gyldighed i samme tidsrum som konventionen, med mindre den opsiges af en af landenes kompetente myndigheder. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til de kompetente myndigheder i de øvrige lande. Opsigelsen gælder kun for det land, som har givet meddelelse om det, og får virkning fra og med begyndelsen af det kalenderår, som indtræder mindst 6 måneder efter at alle kompetente myndigheder har modtaget meddelelse om opsigelsen.

Udfærdiget i København, den 18. august 1993 i et eksemplar på dansk,

finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme

gyldighed.

For Danmarks regering:

Poul Vorre

For Finlands regering:

Hannu Ripatti

For Islands regering:

Ingva S. Ingvarsson

For Norges regering:

Liv Mørch Finborud

For Sveriges regering:

Håkan Damm

Bilag 1

Forbindelsesorganer og andre organer, der er tillagt opgaver i henhold til konventionen

Danmark

     1.

Direktoratet for Social Sikring og Bistand

International afdeling

Ny Kongensgade 9 (Forbindelsesorgan)

DK-1472 København K

Tlf.: 45 33 91 26 22

Fax.: 45 33 91 56 54

     2. Opgaver vedrørende tillægspension er tillagt:

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Kongens Vænge 8

DK-3400 Hillerød

Tlf.: 45 48 24 11 00

Fax.: 45 48 24 00 88

     3. Opgaver vedrørende sygesikringsydelser er tillagt:

Sundhedsministeriet

Herluf Trollesgade 11

DK-1052 København K

Tlf.: 45 33 92 33 60

Fax.: 45 33 15 05 92

     4. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring

Finsensvej 78

DK-2000 Frederiksberg

Tlf.: 45 31 10 60 11

Fax.: 45 31 19 38 90

     5. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsskade er tillagt:

Arbejdsskadestyrelsen

Æbeløgade 1

DK-2100 København Ø

Tlf.: 45 39 17 77 00

Fax.: 45 39 17 77 11

Finland

     1. Opgaver vedrørende tillægspension og udsendte arbejdstagere jf. artikel 7 og 8 i konventionen er tillagt:

Pensionsskyddscentralen

PB 11 (Forbindelsesorgan)

SF-00521 Helsingfors

Tlf.: 358 0 01 51 1

Fax.: 358 0 148 11 72

     2. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsskade er tillagt:

Olycksfallsførsækringsanstalternas Førbund

Boulevarden 28 (Forbindelsesorgan)

SF-00120 Helsingfors

Tlf.: 358 0 68 04 01

Fax.: 358 0 68 04 03 89

     3. Øvrige opgaver er tillagt:

Folkepensionsanstalten (Forbindelsesorgan)

Helsingfors lokalbyrå PB 82

SF-00601 Helsingfors

Tlf.: 358 0 777 01

Fax.: 358 0 777 03 22 0

Island

     1.

Tryggingastofnun R\kisins

Laugavegur 114 (Forbindelsesorgan)

IS-150 Reykjavik

Tlf.: 354 1 60 44 00

Fax.: 354 1 62 45 35

     2. Opgaver vedrørende børnepension er tillagt:

Rikisskattstjori

Laugavegur 166

IS-150 Reykjavik

Tlf. 354 1 63 11 00

Fax.: 354 1 62 44 40

Norge

     1.

Rikstrygdeverket

Drammensveien 60 (Forbindelsesorgan)

N-0241 Oslo 2

Tlf.: 47 22 92 70 00

Fax.: 47 22 55 70 88

     2. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Arbeidsdirektoratet

Postboks 8127 Dep. (Forbindelsesorgan)

N-0032 Oslo

Tlf.: 47 22 94 24 00

Fax.: 47 22 11 69 16

     3. Opgaver vedrørende udsendte arbejdstagere fra Norge til andre lande er tillagt:

Folketrygdekontoret for utenlandssaker

Postboks 8138 Dep.

N-0033 Oslo 1

Tlf.: 47 22 92 76 00

Fax.: 47 22 71 29 10

     4. Opgaver vedrørende udsendte arbejdstagere fra andre lande til Norge er tillagt:

De lokale trygdekontorer.

Sverige

     1.

Riksførsækringsverket

S-103 51 Stockholm (Forbindelsesorgan)

Tlf.: 46 8 786 90 00

Fax.: 46 8 786 90 76

     2. Opgaver vedrørende ydelser ved arbejdsløshed er tillagt:

Arbetsmarknadsstyrelsen (Forbindelsesorgan)

S-171 99 Solna

Tlf.: 46 8 730 60 00

Fax.: 46 8 730 60 09

     3. Opgaver jf. artikel 7 og 8 i konventionen er tillagt:

De lokale førsækringskassorna.

Den administrative aftale er indgået mellem vedkommende myndigheder i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i henhold til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 8. september 1994. Såvel nordisk konvention om social sikring som den tilhørende administrative aftale trådte i kraft den 1. januar 1994 for de fem medunderskrivende landes samt for de to selvstyreområder Grønlands og Ålands vedkommende. For Færøernes vedkommende trådte konventionen og den administrative aftale i kraft den 8. juli 1994.

Udenrigsministeriet, den 8. september 1994

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen