Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af nordisk overenskomst af 27. juli 1979 om ændringer i den nordiske paskontroloverenskomst af 12. juli 1957.


Den 27. juli 1979 undertegnedes i København en overenskomt mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i overenskomsten af 12. juli 1957 mellem de samme stater om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 29 af 12. maj 1958, nr. 14 af 27. februar 1961 og nr. 79 af 1. oktober 1973, Lovtidende C.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændringer i overenskomsten af 12. juli 1957 om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser.

Regeringerne i de kontraherende stater er blevet enige om følgende ændringer i overenskomsten af 12. juli 1957 om ophævelse af paskontrollen ved de fællesnordiske grænser.

Artikel 1

Artikel 2 i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»Enhver af de kontraherende stater skal foretage paskontrol af indrejsende ved sine nordiske ydergrænser. En kontraherende stat afgør i hvilken udstrækning paskontrol af udrejsende skal finde sted ved dens nordiske ydergrænser.

Enhver af de kontraherende stater skal anvende kontrolkort (indrejsekort) som hjælpemidel ved indrejsekontrol med

  • a) udlændinge, som er viseringspligtige i nogen af de kontraherende stater, såfremt denne kræver kontrolkort,
  • b) udlændinge, som en kontraherende stat i forbindelse med beslutning om udvisning har meddelt forbud mod at at vende tilbage til denne uden særlig tilladelse.«

Artikel 2

Artikel 3 i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»Indrejsekortet skal beholdes af indrejsestaten. Har udlændingen fået tilstået visering til en anden nordisk stat, skal kopi af kortet sendes til denne stat«.

Artikel 3

Artikel 7, stk. 1, i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»Bestemmelserne i artiklerne 2 og 6 finder ikke anvendelse på udlændinge, der ankommer fra en ikke-nordisk stat som medlem af besætningen på et skib. Dog skal en udlænding, der er ankommet fra en ikke-nordisk stat som medlem af besætningen på et skib og afmønstres i en nordisk stat, indrejsebehandles i overensstemmelse med artiklerne 2 og 6.«

Artikel 4

Artikel 8 i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»En kontraherende stat har ret til ved sin grænse til en anden nordisk stat at foretage stikprøvevis kontrol. Skønnes det nødvendigt for at forhindre en omfattende ulovlig indrejsevirksomhed som følge af forskelle i de kontraherende staters viseringstvang, kan en kontraherende stat desuden også foretage paskontrol ved grænsen til en anden nordisk stat. Beslutning om en sådan kontrol må i hvert enkelt tilfælde træffes med gyldighed for højst seks måneder.

Såfremt en kontraherende stat foretager paskontrol efter stk. 1, skal det kunne pålægges en udlænding at forevise sit pas og give de oplysninger, som ønskes.

Træffer en kontraherende stat beslutning om at foretage paskontrol ved grænsen til en anden nordisk stat i overensstemmelse med stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves tilbagetagelsespligten efter artikel 10 for den anden nordiske stat for personer, der er indrejst i en sådan periode.

Enhver kontraherende stat kan ved grænsen til en anden kontraherende stat afvise enhver udlænding, som ikke har tilladelse til at indrejse i vedkommende stat.«

Artikel 5

Artikel 10, stk. 3, i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»De i stk. 1 og stk. 2 givne regler finder ikke anvendelse på en udlænding, som har opholdt sig i den stat, der kræver tilbagesendelse, i mindst 6 måneder regnet fra tidspunktet for hans ulovlige indrejse i staten, eller som efter ulovlig indrejse har fået opholds- og/eller arbejdstilladelse der. Tilbagetagelsespligten er betinget af, at der fremsættes anmodning om tilbagetagelse inden 1 måned efter, at myndighederne er blevet bekendt med udlændingens tilstedeværelse i landet.«

Artikel 6

Artikel 11 i overenskomsten af 12. juli 1957 skal have følgende ordlyd:

»På begæring af en kontraherende stat er de øvrige kontraherende stater forpligtet til at foretage eftersøgning af en udlænding. Eftersøgningen skal ske ufortøvet, efter at anmodning derom er fremsat. En anmodning om eftersøgning skal indeholde så fuldstændige oplysninger om udlændingen som muligt.

Samtidig med underretningen om, at en udlænding ønskes optaget i eller slettet i de øvrige kontraherende staters fortegnelser over udviste udlændinge, skal så vidt muligt grunden hertil i korthed angives.«

Artikel 7

Bilagene 1-3 til overenskomsten af 12. juli 1957 udgår.

Artikel 8

Denne ændringsoverenskomst træder i kraft 30 dage fra datoen for undertegnelsen.

Til bekræftelse heraf har de kontraherende staters befuldmægtigede undertegnet denne overenskomst.

Udfærdiget i København, den 27. juli 1979 i et eksemplar på dansk,

finsk, islandsk, norsk og svensk, af hvilket det danske

udenrigsministerium skal overlade bekræftede kopier til de øvrige kontraherende staters regeringer.

Henning Christophersen Yrjo Vaananen Agnar Kl. Jonsson

Ketil Swendgaard N.-U. Allard

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 8 i kraft den 26. august 1979.

Udenrigsministeriet, den 9. november 1979

Lise Østergaard

Officielle noter

Ingen