Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 8. marts 1995 med Chile om social sikring


Den 8. marts 1995 er der i København indgået en overenskomst mellem Danmark og Chile om social sikring.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

KONVENTIONEN MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN CHILE OM SOCIAL SIKRING Kongeriget Danmarks regering og Republikken Chiles regering, der har besluttet at samarbejde på socialsikringsområdet, har vedtaget at indgå en konvention med dette formål, og er blevet enige om følgende:

AFSNIT I

DEFINITIONER OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1. I denne konvention har udtryk og begreber følgende betydning:

 • a) »kontraherende stat«, Kongeriget Danmark eller Republikken Chile, alt efter sammenhængen;
 • b) »område«, i relation til Kongeriget Danmark, dettes nationale område med undtagelse af Grønland og Færøerne og, i relation til Republikken Chile, det område, som omfattes af Republikken Chiles politiske forfatning;
 • c) »lovgivning«, de gældende love, anordninger og administrative bestemmelser om bidrag og ydelser inden for socialsikringsordninger vedrørende pensioner, der er nævnt i artikel 2, bortset fra bilaterale eller multilaterale socialsikringsaftaler indgået af hver af de kontraherende stater;
 • d) »kompetent myndighed«, i relation til Kongeriget Danmark, Socialministeren, og, i relation til Republikken Chile, Arbejds- og Socialministeren;
 • e) »kompetente institutioner«, de institutioner, der er ansvarlige for at udrede ydelser i henhold til den lovgivning, som er anført i artikel 2;
 • f) »bopæl«, i relation til Kongeriget Danmark, lovligt etableret sædvanligt opholdssted;
 • g) »arbejdstager«, i relation til Kongeriget Danmark;

- for tiden før 1. september 1977, enhver person der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

- for tiden efter 1. september 1977, enhver person der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, er omfattet af lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP);

i relation til Republikken Chile,

- enhver person i en arbejdstagers tjeneste, som er beskæftiget i et underordnelses- og afhængighedsforhold;

 • h) »selvstændige erhvervsdrivende«, i relation til Kongeriget Danmark, enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt;

i relation til Republikken Chile, enhver person, som udøver en indtægtsgivende aktivitet for egen regering;

 • i) »forsikringsperioder«, bidragsperioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle dermed ligestillede perioder, for så vidt de efter denne lovgivning anses for ligestillet med forsikringsperioder;
 • j) »bopælsperioder«, perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt eller anses for tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som bopælsperioder;
 • k) »ydelser«, enhver kontant ydelse og pension eller anden ydelse, som er fastsat i hver stats lovgivning, og alle tillæg og forhøjelser til disse ydelser.

2. Andre termer, ord og udtryk, som anvendes i nærværende konvention, har den betydning, som tillægges dem i den pågældende lovgivning.

Artikel 2

Den lovgivning, konventionen finder anvendelse på

1. Denne konvention finder anvendelse:

 • A) I relation til Kongeriget Danmark på lovbestemmelserne om
 • a) sociale pensioner
 • b) arbejdsmarkedets tillægspension (ATP);
 • B) I relation til Republikken Chile på lovbestemmelserne om
 • a) det nye system om alders-, invalide- og efterladtepension, der er baseret på privatpersoners egenfinansiering, og
 • b) de ordninger om alders-, invalide- og efterladtepension, som administreres af »Instituto de Normalizacion Previsional«
 • c) ordninger om sygesikringsydelser i det omfang, de er anført i artikel 13.

2. Denne konvention finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer eller supplerer den i stk. 1 anførte lovgivning.

3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 finder denne konvention kun anvendelse på love eller administrative bestemmelser om nye grene af den sociale sikring, såfremt der opnås enighed herom mellem de kontraherende stater.

4. Denne konvention skal kun omfatte lovgivning eller anordninger ifølge hvilke eksisterende lovgivning i en af de kontraherende stater udstrækkes til andre grupper af berettigede, i en af de kontraherende stater såfremt ingen af de kontraherende stater gør indsigelse til den anden kontraherende stat inden 3 måneder fra den meddelelse om offentliggørelsen af sådan lovgivning eller sådanne anordninger blev givet.

Artikel 3

Personer for hvem konventionen gælder

Medmindre andet er bestemt i denne konvention, finder den anvendelse på de kontraherende staters statsborgere og på personer, der har afledte rettigheder efter disse.

Artikel 4

Ligebehandling

Medmindre andet er bestemt i denne konvention, skal enhver person, som er omfattet af artikel 3, med fast bopæl på en kontraherende stats område have samme rettigheder og pligter i henhold til den kontraherende stats lovgivning som statens egne statsborgere.

Artikel 5

Eksport af ydelser

Medmindre andet er bestemt i denne konvention, kan en ydelse, hvortil der er erhvervet ret efter en af parternes lovgivning eller efter denne konventions bestemmelser, ikke nedsættes, ændres, stilles i ero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, og at ydelsen skal udbetales på den anden kontraherende stats område.

AFSNIT II

DEN LOVGIVNING, DER FINDER ANVENDELSE

Artikel 6

Hovedregel

1. Medmindre andet er bestemt i denne konvention, skal en arbejdstager og en selvstændig erhvervsdrivende være omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område han udøver sit erhvervsmæssige virke.

2. Personer, der ikke er erhvervsaktive, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område de har fast bopæl.

Artikel 7

Udsendte arbejdstagere

1. Fra hovedreglen i artikel 6 gælder følgende undtagelser:

 • a) En arbejdstager, der har bopæl på en kontraherende stats område og er beskæftiget af en virksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på denne stats område, og som af nævnte virksomhed udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte virksomheds regning, er fortsat omfattet af den førstnævnte stats lovgivning i de første to år af sit ophold på sidstnævnte stats område.

Dersom varigheden af det arbejde, der skal udføres på den anden kontraherende stats område, på grund af uforudseelige omstændigheder kommer til at overstige to år, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at de kompetente myndigheder i begge de kontraherende stater har meddelt deres samtykke hertil. Begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første to-års periode.

 • b) Rejsende personale, som er beskæftiget af transportvirksomheder eller flyselskaber med hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat.
 • c) Besætningen på et skib og andre personer, der er beskæftiget om bord på et skib, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører. Såfremt der i forbindelse med lastning, losning og reparation af eller vagt om bord på et skib, der fører den ene kontraherende stats flag, under skibets ophold på den anden kontraherende stats område beskæftiges en på sidstnævnte stats område bosat arbejdstager, er han eller hun omfattet af sidstnævnte stats lovgivning.

Artikel 8

Diplomatiske og konsulære forhold

Konventionen ændrer ikke bestemmelserne i Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser.

Artikel 9

Offentligt ansatte

Bestemmelserne i artikel 7, litra a) skal uden tidsbegrænsning gælder for statsansatte og andre offentligt ansatte personer. Bestemmelserne finder analog anvendelse på ledsagende familiemedlemmer, for så vidt de ikke i kraft af deres ansættelsesforhold er berettiget til ydelser efter lovgivningen i den kontraherende stat, hvor de har fast bopæl.

Artikel 10

Undtagelser ved gensidige aftaler

Efter anmodning fra arbejdstager og arbejdsgiver kan de kontraherende staters kompetente myndigheder aftale yderligere undtagelser fra hovedreglen i artikel 6 til fordel for bestemte personer eller grupper af personer.

AFSNIT III

ALDERS- OG EFTERLEVELSES-, INVALIDE- OG FØRTIDSPENSION

Kapitel 1

Artikel 11

Fastsættelse af invaliditet

1. For at bestemme omfanget af nedsættelse af arbejdsevnen med henblik på bevilling af den dertil svarende kontantydelse, foretager hver af de kontraherende staters kompetente institution sin vurdering, i henhold til den lovgivning, som den pågældende institution er omfattet af. De nødvendige lægeundersøgelser skal efter anmodning af den kompetente institution foretages af institutionen i den stat, hvor den sikrede har fast bopæl.

2. Til gennemførelsen af det foregående stykke skal den institution i den kontraherende stat, hvor den pågældende person har fast bopæl, efter anmodning gratis sende disponible lægejournaler og dokumenter til institutionen i den anden kontraherende stat.

3. I tilfælde af, at den danske institution anser det for nødvendigt, at der foretages bestemte lægeundersøgelser i Chile, som udelukkende har interesse for den danske institution, afholdes udgifterne til disse undersøgelser af den kompetente danske institution.

4. I tilfælde, hvor den chilenske institution anser det for nødvendigt, at bestemte lægeundersøgelser, som udelukkende har interesse for den chilenske institution, foretages i Danmark, betaler arbejdstageren den ene halvdel af udgifterne dertil og den chilenske kompetente institution den anden halvdel, idet der tages hensyn til omkostningsniveauet for sådanne undersøgelser i Danmark. I tilfælde af anke af en afgørelse om invaliditet afsagt i Chile skal nødvendige udgifter til eventuelle nødvendige nye undersøgelser finansieres som ovenfor anført, medmindre anken er indgivet af en kompetent chilensk institution eller et forsikringsselskab. I et sådant tilfælde skal udgifterne bæres fuldt ud af appellanten.

Kapitel 2

Artikel 12

Ydelser under chilensk lovgivning

1. Når chilensk lovgivning betinger erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af retten til alders-, invalide- eller efterladteydelser af, at der er tilbagelagt bestemte forsikringsperioder, tager den kompetente institution, hvor det måtte være nødvendigt, forsikringsperioder eller dermed ligestillede perioder, der er tilbagelagt i overensstemmelse med dansk lovgivning, i betragtning, som om det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt i overensstemmelse med chilensk lovgivning, forudsat at disse se perioder ikke overlapper hinanden.

2. Medlemmer af pensionskasser i Chile finansierer deres pensioner ved hjælp af de beløb, de opsparer på deres private finansieringskonti. Hvis det opsparede beløb er utilstrækkeligt til at finansiere en pension af en størrelse, der mindst svarer til den statsgaranterede minimumsydelse, har medlemmet i henhold til stk. 1 ret til at sammenlægge sine forsikringsperioder med henblik på at opnå minimumsydelser i forbindelse med alders- eller invalidepension. Samme ret har personer, der er berettiget til efterladtepension.

3. Med henblik på at fastslå, om betingelserne for førtidspensionering under det nye pensionssystem, som fastsat i den chilenske lovgivning, er opfyldt, betragtes sikrede personer, som er berettiget til pension i henhold til dansk lovgivning, som en pensionsordning, som pensionerede under den pensionsordning som er beskrevet i stk. 5.

4. Personer tilsluttet det nye pensionssystem i Chile kan frivilligt betale til dette pensionssystem som selvstændige erhvervsdrivende under deres bopælsperiode i Danmark, uden at det får indflydelse på deres forpligtelse efter dansk lovgivning til at betale tvungent bidrag til det danske system. Personer, som vælger at benytte dette alternativ, skal være fritaget for forpligtelsen til at bidrage til sygesikringssystemet i Chile.

5. Personer, som er tilsluttet de pensionsordninger, der administreres af »Instituto de Normalizacion Previsional«, er ligeledes berettiget til at sammenlægge perioder på samme betingelser, som fastsat i stk. 1, med henblik på at opnå ret til pensionsydelser i henhold til de lovbestemmelser, som finder anvendelse herpå.

6. I de situationer, der er beskrevet i stk. 2 og 5 ovenfor, fastsætter den kompetente institution værdien af ydelsen, som om samtlige forsikringsperioder var gennemført i henhold til egen lovgivning, og beregner med henblik på erlæggelse af ydelsen sin del af ydelsen som forholdet mellem de forsikringsperioder, der udeelukkende er gennemført i henhold til denne lovgivning, og de samlede forsikringsperioder beregnet i begge de kontraherende stater.

Når de samlede forsikringsperioder, tilbagelagt efter begge de kontraherende staters lovgivning, er længere end den periode, som efter chilensk lovgivning giver ret til fuld pension, skal der ved beregningen ses bort fra de overskydende år.

Artikel 13

Sygesikringsydelser

Personer, som modtagerm dansk pension, og som har fast bopæl i Chile, har ret til at blive tilsluttet det chilenske sygeforsikringssystem på samme betingelser som chilenske pensionister.

Kapitel 3

Ydelser under dansk lovgivning

Artikel 14

Alders- og førtidspensioner

1. Chilenske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter Lov om Social Pension, har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv i en sammenhængende bopælsperiode på mindst 12 måneder på dansk område.

2. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er for chillenske statsborgere betinget af, at de har haft fast bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension opstod, mens de havde bopæl på dansk område.

3. Uanset andre bestemmelser i denne konvention, skal kravet i Lov om Social Pension om bopæl i Danmark for at få tildelt førtidspension på grund af sociale forhold også gælde for danske statsborgere med bopæl i Chile.

Artikel 15

1. Udbetaling af social pension til en chilensk statsborger med bopæl på chilensk område kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter Lov om Social Pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende.

2. Selvom betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales en social pension, der er tilkendt en chilensk statsborger dog fortsat også, efter at han er flyttet til chilensk område, forudsat at vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter Lov om Social Pension, har haft fast bopæl på dansk område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

Artikel 16

Ved anvendelse af artikel 15, stk. 1, gælder følgende:

 • a) når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område;
 • b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også;
 • c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode, medregnes denne periode også.

Artikel 17

1. Uanset bestemmelserne i artikel 15 udbetales følgende tillæg og ydelser efter Lov om Social Pension kun til en kontraherende stats statsborgere bosat uden for dansk område i det omfang, det er fastsat i loven:

 • a) pensionstillæg
 • b) personligt tillæg
 • c) bistandstillæg
 • d) plejetillæg
 • e) invaliditetsydelse.

2. Når en person, som ikke er dansk statsborger, er tilkendt dansk førtidspension, kan pensionen ikke forhøjes som følge af forværring af invaliditeten, hvis pensionisten har bopæl uden for dansk område.

Artikel 18

Bestemmelserne i Lov om Social Pension om, at opholdsperioder i udlandet sidestilles med bopæl på dansk område ved opgørelsen af bopælstid, gælder, uanset bestemmelserne i artikel 4, kun for danske statsborgere.

Artikel 19

De særlige bestemmelser om udenlandske arbejdstageres mulighed for fritagelse for medlemsskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i 6 måneder gælder, uanset bestemmelserne i artikel 4, for chilenske arbejdstagere beskæftiget på dansk område.

AFSNIT IV

FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 20

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater, eller myndigheder udpeget af disse, skal

 • a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • b) meddele hinanden alle oplysninger om foranstaltninger, de har truffet, med henblik på anvendelsen af denne konvention;
 • c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, der kan berøre anvendelsen af denne konvention;
 • d) i den ovennævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 21

Med henblik på anvendelsen af denne konvention

 • a) skal de kontraherende staters kompetente myndigheder og institutioner yde gensidig bistand og forholde sig, som de ville gøre, hvis der var tale om deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes vederlagsfrit;
 • b) kan de kontraherende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden samt med de pågældende personer eller deres befuldmægtigede. Ved sådan forhandling anvendes de kontraherende staters officielle sprog eller det engelske sprog;
 • c) kan de kontraherende staters myndigheder, institutioner, nævn og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem, med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats sprog.

Artikel 22

1. Enhver i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den kontraherende stats lovgivning, skal udstrækkes til også at omfatte tilsvarende akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne konvention.

2. Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 23

Begæringer, erklæringer eller anke, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat over for en myndighed eller institution i denne kontraherende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet til en myndighed eller institution i den kontraherende stat, såfremt de inden for samme frist er indgivet til en tilsvarende myndighed eller institution i den anden kontraherende stat. Datoen for indgivelse af de nævnte dokumenter til en kontraherende stat skal anses for at være datoen for indgivelse af dem til den anden kontraherende stat. Ansøgning om ydelser indgivet under en af de kontraherende staters lovgivning betragtes også som ansøgning om lignende ydelser under den anden kontraherende stats lovgivning.

Artikel 24

1. Betaling i henhold til denne konvention kan gyldigt foretages i den udbetalende kontraherende stats valuta.

2. Ved iværksættelse af valutarestriktioner fra den ene af de kontraherende staters side tager de to regeringer øjeblikkeligt og i fællesskab skridt til at sikre overførsel af de nødvendige pengebeløb mellem deres områder med henblik på at opfylde denne konvention.

Artikel 25

1. De kontraherende staters kompetente myndigheder skal bestræbe sig på ved fælles overenskomst at bilægge enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af denne konvention.

2. Såfremt en sådan uoverensstemmelse ikke bliver bilagt ved overenskomst, kan uoverensstemmelsen efter anmodning fra hver af de kontraherende stater overgives til en voldgiftsret, hvis sammensætning og procedure fastsættes af de kontraherende stater.

3. Begge de kontraherende stater forpligter sig til at efterleve og gennemføre voldgiftsrettens beslutninger.

AFSNIT V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 26

1. Denne konvention begrunder ikke ret til betaling af ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden.

2. Enhver forsikringsperiode og dermed ligestillet periode og enhver beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for denne konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne konvention. Uanset denne bestemmelse skal bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af sociale pensioner, der i henhold til dansk lovgivning skal betales til chilenske statsborgere med bopæl uden for dansk område.

3. Konventionens bestemmelser gælder også for sikringsbegivenheder, der er indtruffet forud for datoen for konventionens ikrafttræden.

4. På begæring skal en ydelse, som ikke er blevet udbetalt på grund af den pågældendes nationalitet eller opholdssted, eller som er blevet stillet i bero fordi den pågældende er bosat på den anden kontraherende stats område, fastsættes eller udbetales på ny fra datoen for denne konventions ikrafttræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af et engangsbeløb. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes begæring om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen udredes, uden at den pågældende fremsætter begæring herom.

5. Ved modtagelsen af en begæring, genberegnes ydelser tildelt forud for ikrafttrædelsen af denne konvention i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen. Sådanne ydelser kan også genberegnes, uden at begæring er fremsat. Denne genberegning må ikke medføre en reduktion af ydelsen.

6. Såfremt den i stk. 4 og 5 omhandlede begæring fremsættes inden udløbet af to år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, skal rettigheder erhvervet i henhold til denne konvention have gyldighed fra denne dato. Fremsættes den i stk. 4 og 5 omhandlede begæring efter udløbet af to år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, skal rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, være gyldige fra tidspunktet for begæringens fremsættgelse, bortset fra tilfælde hvor der gælder mere favorable bestemmelser i henhold til en af de kontraherende staters lovgivning.

Artikel 27

1. Konventionen træder i kraft på den første dag i den anden måned efter datoen for den sidste underretning om, at de kontraherende stater har gennemført deres respektive forfatningsmæssige procedurer, der er nødvendige for, at konventionen kan træde i kraft. Konventionen er indgået for en ubegrænset periode.

2. Konventionen kan opsiges ved den ene kontraherende stats underretning af den anden kontraherende stat. Konventionen træder ud af kraft den 31. december det år, der følger efter underretningsdatoen.

3. Opsigelsen af konventionen berører ikke rettigheder, der er erhvervet i medfør af dens bestemmelser. Spørgsmål vedrørende adgangen til at opnå fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder, der er under erhvervelse på det tidspunkt, da konventionen efter opsigelse træder ud af kraft, skal afgøres ved særlig aftale.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget af deres regeringer, underskrevet denne konvention.

Udfærdiget den 8. marts 1995 i København i to eksemplarer på henholdsvis dansk, engelsk og spansk, hvilke tekster skal have samme gyldighed.

For Kongeriget Danmarks

regering

Karen Jespersen

For Republikken Chiles

regering

Louis Maira

Overenskomsten trådte i henhold til art. 27 i kraft den 1. september 1995.

Udenrigsministeriet, den 30. november 1995

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen